بررسی اثر چهار نوع از پوزولانهای طبیعی ایران بر دوام بتنهای سازه ای در برابر حمله سولفاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 مربی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

حمله سولفاتی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در کاهش دوام بتن است. یکی از روشهای معمول مورد استفاده در افزایش مقاومت بتن در برابر حمله سولفاتی استفاده از پوزولانهای طبیعی می باشد. در این مقاله نتایج بررسی آزمایشگاهی بر روی اثر پوزولانهای طبیعی تراس جاجرود، پومیس اسکندان، توف آبیک و پومیس خاش بر دوام بتنهای معمول سازه ای در حمله سولفاتی ارائه می شود. در این مطالعه نمونه های بتنی با سه درصد جایگزینی مختلف سیمان با پوزولان ساخته شده و در سنین مختلف آزمایش تغییر وزن و مقاومت فشاری نمونه های بتنی در محلول سولفات سدیم انجام گردیده است. همچنین نمونه های منشوری ملات به منظور بررسی انبساط نمونه ها در محلولهای سولفات سدیم و منیزیم نگهداری شده اند. نتایج بطور کلی نشان دهنده عملکرد مناسب پوزولانهای طبیعی در کاهش اثرات مضر حمله سولفاتی می باشد. میزان مقاومت بتن و ملات در برابر یونهای سولفات به خواص پوزولانهای طبیعی و میزان جایگزینی با سیمان بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Four Iranian Natural Pozzolans on Concrete Durability Against Sulfate Attack

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Ramezanianpour 1
  • Seyyed Sajjad Mirvalad 2
  • Ehsan Aramoun 2
  • Mansour Peydayesh 3
1 Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
2 M.Sc. Student, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
3 Lecturer, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Sulfate attack is one of the most important problems concerning the durability of concrete structures. Natural pozzolans are the natural mineral admixtures which can improve concrete durability against sulfate attack. In this paper, the sulfate resistance of concrete and mortar samples made from ordinary Portland cement containing three different portions of four types of natural pozzolans (Eskandan Pumice, Khash Pumice, Abyek Tuff and Jajrood Trass) was studied. Strength reductions and mass changes of the concrete samples, immersed in sodium sulfate solution, as well as the expansion of mortar prisms, immersed in sodium and magnesium sulfate solutions, were monitored. It was observed that the resistance of mixtures containing natural pozzolans was higher against both sodium sulfate and magnesium sulfate attacks compared to the reference cement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfate Attack
  • Natural Pozzolan
  • Compressive Strength
  • Mortar Expansion
[1] رمضانیانپور، علی اکبر؛ پرهیزکار، طیبه؛ قدوسی،پرویز؛ پورخورشیدی، علیرضا، ”توصیه هایی برای پایایی بتن در سواحل جنوبی کشور )نشریه شماره 396 ) ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، 1383 ، ایران.
[2] ASTM Standard C150, “Standard specification for Portland cement”, vol 04.01 ASTM Publication, United States, 1995.
[3] Irassar, F.; Gonzalez, M.; Rahhal, V.; “Sulfate resistance of type V cements with limestone filler and Natural Pozzolan”, Cement and Concrete Composites, pp. 361- 802, 2000.
[4] محمدی منش، مجتبی، ”بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولان طبیعی پومیس “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 1383 ، ایران.