برآورد مقاومت نهایی یک پل قوسی بتنی غیرمسلح بر پایه نتایج محدود از تست بارگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده راهآهن، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

آزمایش بارگذاری پل کیلومتر 23 راه آهن قدیم تهران – قم، مشخصات مهمی نظیر سختی اولیه، مقاومت تسلیم، و الگوی ترک خوردگی و مراحل اولیه پاسخ غیر خطی را به نمایش گذاشت. با وجود این، بدلیل محدودیت های میدانی، امکان بارگذاری پل تا حد نهایی میسر نگردید. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از نتایج محدود تست میدانی و به کمک مدلسازی اجزای محدود، پاسخ غیر خطی پل تا بار نهایی پیش بینی شود. برای این کار، الگوی ترک ها به مدل عددی اعمال گردیده و منحنی نیرو - تغییر شکل با نتایج تست تطبیق داده شده است. براین اساس، مقاومت حداکثر تعیین شده و مکانیسم تخریب پل که شامل چهار ناحیه مفصل در قوس تحت بار است، به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

برآورد مقاومت نهایی یک پل قوسی بتنی غیرمسلح بر پایه نتایج محدود از تست بارگذاری

نویسندگان [English]

  • Mohammad S. Marefat 1
  • Mahdi Yazdani 2
  • Shervan Ataei 3
1 Professor, School of Civil & Environmental Engineering, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, School of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, School of Railway Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
[1] Page, J.; Masonry Arch bridges, TRL stateof the art review, HMSO, 1993.
[2] Lourenco, P.B., “Analysis of historical construction: From thrust-line to advanced simulation”,  Historical Construction, P.B Lourenco, P. Roca ,2001.
[3] Frunzio, G., Monaco, M., Gesualdo, A. “3D F.E.M analysis of a Roman arch bridge. Historical Construction”, P.B Lourenco, P. Roca , 2001.
[4] Fanning, P.J., Boothby, T.E., “Three- dimensional modeling and full-scale testing of stone arch bridges”, Computers and Structures, Vol. 79, pp. 2645 – 2662,2001.
[5] Frunzio, G., Monaco, M., Gesualdo, A., “3D F.E.M analysis of a Roman arch bridge. Historical Construction”, P.B Lourenco, P. Roca , 2001.
[6] Drosopoulos, G.A., Stavroulakis, G.E., Massalas, C.V., “Limit analysis of a single span Masonry Bridge with unilateral frictional contact interfaces”, Engineering Structures, vol. 28, pp. 1864 – 1873, 2006.
[7] Brencich, A., Sabia, D., “Experimental identification of a multi-span masonry bridge: The Tanaro Bridge”, Construction and Building Materials, vol. 22, pp. 2087– 2099, 2008.
[8] Drosopoulos, G.A., Stavroulakis, G.E., Massalas, C.V., “Influence of geometry and the abutment movement on the collapse of stone arch bridges”, Construction and Building Materials, vol. 22, pp. 200– 210, 2008.
[9] Marefat, M. S., Ghahremani-Gargary, E., Ataei, Sh., “Load test of a plain concrete arch railway bridge of 20-m span”, Construction and building materials, Vol.18, pp. 661– 667, 2004.
[10] Chen, W.F.; Plasticity In Reinforced Concrete, McGraw-Hill, 1982.