توسعه قائم مراکز دفن بهداشتی زباله با توجه به مقاومت ترکیبات موجود در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مقاومت برشی زباله موجود در مراکز دفن با توجه به شرایط خاص آنها امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم بررسی پایداری آن مراکز می باشد. تأثیر پذیری بسیار زیاد این مواد از دما و رطوبت با توجه به ترکیب اولیه آنها باعث شده است با گذر زمان این ترکیبات تغییرات زیادی را از لحاظ ظاهر متحمل شوند. این دگرگونی همگام با شرایط دفن از جمله مسائل تراکم اولیه و میزان اضافه کردن خاک جهت پوشش روزانه و ماهانه، ساختار اولیه زباله را تغییر داده و کفایت بررسی مواد اولیه زباله یا نمونه های بدست آمده قبل از دفن را به عنوان نمونه یا معرف نمونه های موجود در این مراکز را زیر سؤال می برد. در این مقاله با استفاده از نمونه های واقعی بدست آمده از مرکز دفن البرز واقع در شهر قم و با آزمایش مقاومت برشی با دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس و نمونه های با سن متفاوت و درصد های خاک مختلف به بررسی مقاومت برشی بدست آمده از این مرکز دفن پرداخته و در راستای توسعه مرکز دفن پارامترهایی مانند افزایش پیش تحکیمی و افزایش درصد پلاستیک نیز بررسی شد. نتایج نشان دهنده کاهش مقاومت برشی نمونه تحت اثر افزایش سن و افزایش درصد پلاستیک زباله بوده با تغییرات میزان خاک تا درصد بهینه ای مقاومت برشی افزایش و پس از آن کاهش می یابد؛ افزایش پیش تحکیمی بدون افزایش انرژی تراکمی باعث سرعت بخشیدن در نحوه بسیج شدن مقاومت برشی نمونه و تغییر رفتار آن شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vertical expanding of landfill with considering its component

نویسندگان [English]

  • Nader Shariatmadari 1
  • Hamid Reza Razeghi 2
  • Ahmad Nayebi 3
  • Mohammad Hossein Hamzeie Tehrani 3
1 Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Shear strength of landfill municipal solid waste (MSW) is a more important topic in landfill stability investigation. Impressibility of this material from the temperature and humidity regarding to its early component cause that this material suffering much change in its shape. This variation with filling condition such as prime compression and soil increasing for daily and monthly cover change structure of MSW; so the fresh samples or primary component have not enough indication to define the problem. In this paper, large-scale direct shear tests were performed on the real samples with different age and different percent of soil obtained from Alborz landfill in Qom city to investigate shear strength of materials in existing landfill and to expand the landfill. Other parameters such as overconsolidation and plastic content have analyzed. The results shows that shear strength have decreased with increasing in waste age and plastic content. In addition, with changing in soil amount to optimum percent shear resistance increased and then decreased. Overconsolidation without changing in compaction effort has mutated the mobilization of shear strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shear Strength
  • Waste age
  • Landfill
  • Soil content
  • Plastic content
[1] جعفری کلاریجانی ح،”ارزیابی اثر درصد الیاف و راستای جهتگیری الیاف در پارامترهای مقاومت برشی پسماندهای شهری به کمک آزمایش های برش مستقیم )مطالعه موردی : مرکز دفن کهریزک( “ ، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389 .
[2] کرامتی م، ” بررسی اثر افزایش سن زباله های جامد شهری در پارامتر های مقاومت برشی آن )مطالعه موردی:مرکزدفن کهریزک(، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389 .
[3] Gabr, M.A. and Valero, S.N. , “Geotechnical properties of municipal solidwaste”, Geotechnical Testing Journal, Vol. 18, pp. 241- 254, 1995.
[4] Gabr, M. A., Hossain, M. S. and Barlaz, M. A. , “Shear strength parameters ofmunicipal solid waste with leachate recirculation”, Journal of Geotechnical andGeoenvironmental engineering, 133(4): pp.478- 484, 2007.
[5] Karimpour-Fard, M., Machado, S. L., Shariatmadari, N. and Noorzad, A. , “Alaboratory study on the MSW mechanical behavior in triaxial apparatus”, Submittedto Journal of Waste Management, Elsevier series, 2010.
[6] Kavazanjian, E.Jr, “Seismic design of solid waste containment facilities”, Proceedings of the Eigth Canadian Conference on Earthquake Engineering,Vancouver, BC, June, pp. 51- 89, 1999.
[7] Kölsch, F., “Material values for some mechanical properties of domesticwaste”, Proc. of the 5th International Landfill Symposium in Sardinia, pp. 711- 729, 1995.
[8] Kölsch, F., “Shear strength of waste”, Third International Workshop, Hydro-Physico-Mechanics of Landfills, Braunschweig, Germany, pp. 10 - 13 March , 2009.
[9] Landva, A.O., Clark, J. I., Weisner, W.R. and Burwash, W.J , “Geotechnicalengineering and refuse landfill, 6th National Conference on waste management inCanada, Vancouver, British Colombia”, pp. 1986.
[10] Machado, S.L , Carvalho, M.F. and Vilar, O.M. ,“Constitutive model formunicipal solid waste. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering”,Vol. 128, No. 11, pp. 940- 951, 2002.
[11] Nayebi, A, Shariatmadari, N, Hamzeie Tehrani, M. H Oskouie , P. and Karimpour Fard, M; International Conference on Advances in Geotechnical Engineering. pp. 7- 9 NOVember PERTH, Australia, 2011.
[12] Reddy, K. R., Hettiarachchi, H., Parakalla, N. S., Gangathulasi, J., and Bogner, J.E., a ,“Geotechnical properties of fresh municipal solid waste at Orchard HillsLandfill”, USA. Waste Management, 29(2), pp. 952– 959, 2009.
[13] Reddy, K. R., Gangathulasi, J., Parakalla, N. S., Hettiarachchi, H., Bogner, J. E.and Lagier, T. ,“Compressibility and shear strength of municipal solid wasteunder short-term leachate recirculation operations. Waste Management &Research”, 27(6), pp. 578– 587, 2009.
[14] Shariatmadari, N., Machado, S. L., Noorzad, A., and Karimpour-Fard, M. ,“Municipal solid waste effective stress analysis”, Waste Management, 29(12), pp. 2918- 2930, 2009.
[15] Stoll, O.W. ,“Mechanical properties of milled refuse”, ASCE National WaterResources Engineering Meeting, Phoenix, Arizona, pp. 11- 15,1971.
[16] Zekkos, D. P. ,“Evaluation of static and dynamic properties of municipal solidwaste”, A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for thedegree of Doctor of Philosophy in eotechnical Engineering– University ofCalifornia, Berekeley, 2005.
[17] Zekkos, D., Athanasopoulos, G. A., Bray, J .D., Theodoratos, A., and Grizi, A. ,“Large-scale direct shear testing of municipal solid waste”, WasteManagement Journal, 30 pp. 1544– 1555, 2010