بررسی خواص رئولوژی و زمان گیرش مخلوط های بتن خودتراکم توسط روش صفحه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

زمان گیرش و تغلیظ‌ پذیری مخلوط‌ های بتن خود تراکم دو پارامتر بسیار مهم می‌باشند که در ساعات اولیه بتن‌ریزی حائز اهمیت هستند. برای تعیین این دو پارامتر روش‌هایی وجود دارد که دارای مزایا و معایب از جمله دقت پایین و یا هزینه بالای آزمایش می‌باشند. هدف از این تحقیق ارائه یک روش ارزان و در عین حال با دقت مناسب برای تعیین زمان گیرش و تغلیظ‌ پذیری مخلوط‌ های بتنی می‌باشد که این روش به نام روش صفحه معرفی شده است. روش مذکور شامل اندازه‌گیری تغییرات وزن یک صفحه زبر، در بازه زمانی انجام آزمایش می‌باشد که درون مصالح برپایه سیمان قرار می‌گیرد. جهت اعتبارسنجی روش صفحه، چندین نوع مخلوط بتن خودتراکم حاوی افزودنی‌های سرباره و دوده سیلیس در آزمایشگاه ساخته شده و نتایج زمان گیرش دستگاه صفحه با نتایج بدست آمده از روش استاندارد مقاومت در برابر نفوذ مقایسه شده است. علاوه بر انجام آزمایش صفحه، در این تحقیق سعی شد با اندازه‌گیری تغییرات دمای مخلوط‌ ها، تأثیر پدیده‌های متفاوتی که در حالت تازه رخ می‌دهند، تشریح گردد. با توجه به آزمایش‌های انجام شده، نتایج تغلیظ‌ پذیری دستگاه صفحه با دستگاه رئومتر مقایسه شد. اختلاف نتایج برای مخلوط‌ های مورد آزمایش، از حداقل %3/71 تا حداکثر %10/74 نسبت به نتایج رئومتر بدست آمد. همچنین اختلاف زمان گیرش بدست آمده از روش صفحه نسبت به روش مقاومت در برابر نفوذ حداکثر برابر 9 %بود. این نتایج نشان از دقت قابل قبول این روش در تعیین زمان گیرش و تغلیظ‌‌ پذیری دارد و جهت تعیین این پارامترها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Rheology Properties of Self-Consolidating Concrete Using the Plate Test Method

نویسندگان [English]

  • ali akbar shirzadi javid 1
  • Parviz Ghoddousi 2
  • mohammad jaberizadeh 2
  • behnam bozorgmehr 2
1 assistant professor, school of civil engineering, iran university of science and technology
2 iran university of science and technology
چکیده [English]

Setting time and thixotropy of self-consolidating concrete (SCC) mixtures are two important parameters that affect the early age properties. In order to determine these parameters, there are traditional methods that have advantages and disadvantages such as low accuracy or high cost of testing. The aim of this study is introducing an acceptable method (called plate test) of determining setting time and thixotropy of SCC mixtures. The proposed method is including a rough plate immersed in fresh mixture from one side and attached to the accurate scale from another side. In this study the thixotropy of different self-consolidating concrete mixtures (SCC) containing silica fume and slag were tested. Results of the thixotropy obtained from the plate test were compared with the results obtained from penetration resistance and rheometer respectively. Results showed that the mixture containing slag produced the less temperature comparing with the mixture containing silica fume. It was also shown that the amount of thixotropy obtained from the plate test had a difference of 4% up to 10% in comparison with the rheometer and the results of the setting time had also shown a maximum difference of 9% compared with the results of penetration resistance test. The results proved that the plate test has an acceptable accuracy and can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting concrete
  • Rheology
  • Thixotropy
  • Plate test method
  • Resistance to penetration
[1]   Okamura, H. and M. Ouchi, Self-compacting high performance concrete. Progress in Structural Engineering and Materials, 1998. 1(4): p. 378-383.
[2]   Lecompte, T. and A. Perrot, Non-linear modeling of yield stress increase due to SCC structural build-up at rest. Cement and Concrete Research, 2017. 92: p. 92-97.
[3]   Koehler, E.P. and D.W. Fowler. A portable rheometer for self-consolidating concrete. in Second North American conference on the design and use of self-consolidating concrete (SCC) and fourth international RILEM symposium on self-compacting concrete. Hanley Wood Publications, Addison, IL, USA. 2005.
[4]   Roussel, N., et al., The origins of thixotropy of fresh cement pastes. Cement and Concrete Research, 2012. 42(1): p. 148-157.
[5]   Roussel, N., A thixotropy model for fresh fluid concretes: theory, validation and applications. Cement and concrete research, 2006. 36(10): p. 1797-1806.
[6]   Roussel, N., Steady and transient flow behaviour of fresh cement pastes. Cement and concrete research, 2005. 35(9): p. 1656-1664.
[7]   Perrot, A., et al., Prediction of lateral form pressure exerted by concrete at low casting rates. Materials and Structures, 2015. 48(7): p. 2315-2322.
[8]   Subramaniam, K.V. and X. Wang, An investigation of microstructure evolution in cement paste through setting using ultrasonic and rheological measurements. Cement and Concrete Research, 2010. 40(1): p. 33-44.
[9]   Sleiman, H., A. Perrot, and S. Amziane, A new look at the measurement of cementitious paste setting by Vicat test. Cement and Concrete Research, 2010. 40(5): p. 681-686.
[10]Lootens, D., et al., Yield stress during setting of cement pastes from penetration tests. Cement and concrete Research, 2009. 39(5): p. 401-408.
[11]De Larrard, F., C. Ferraris, and T. Sedran, Fresh concrete: a Herschel-Bulkley material. Materials and structures, 1998. 31(7): p. 494-498.
[12]Mewis, J. and N.J. Wagner, Thixotropy. Advances in Colloid and Interface Science, 2009. 147: p. 214-227.
[13]Liu, F., Z. Sun, and C. Qi, Raman spectroscopy study on the hydration behaviors of Portland cement pastes during setting. Journal of Materials in Civil Engineering, 2015. 27(8): p. 04014223.
[14]Astm, C., 125 Standard terminology relating to concrete and concrete aggregates. Annual Book of ASTM
Standards, 2003. 4.
[15]Brooks, J., M.M. Johari, and M. Mazloom, Effect of admixtures on the setting times of high-strength concrete. Cement and concrete Composites, 2000. 22(4): p. 293-301.
[16]Mazloom, M., A. Ramezanianpour, and J. Brooks, Effect of silica fume on mechanical properties of high-strength concrete. Cement and Concrete Composites, 2004. 26(4): p. 347-357.
[17]Mehta, P.K., The Structure of Concrete. CONCRETE: Structure, Properties, and Materials, 1986: p. 17-41.
[18]Aydin, A. and R. Gül, Influence of volcanic originated natural materials as additives on the setting time and some mechanical properties of concrete. Construction and building materials, 2007. 21(6): p. 1277-1281.
[19]Bullard, J.W., et al., Mechanisms of cement hydration. Cement and concrete research, 2011. 41(12): p. 1208.3221
[20]Billberg, P.H., et al., Field validation of models for predicting lateral form pressure exerted by SCC. Cement and Concrete composites, 2014. 54: p. 70-79.
[21]Ghoddousi, P., et al., Predicting the formwork lateral pressure of self-consolidating concrete based on experimental thixotropy values. International Journal of Civil Engineering, 2019. 17(7): p. 1131-1144.
[22]Ghoddousi, P., et al., A new method to determine initial setting time of cement and concrete using plate test. Materials and Structures, 2016. 49(8): p. 3135-3142.
[23]Amziane, S. and A. Perrot, The plate test carried out on fresh cement-based materials: How and why? Cement and Concrete Research, 2017. 93: p. 1-7.
[24]Tchamba, J., et al., Lateral stress exerted by fresh cement paste on formwork: laboratory experiments. Cement and Concrete Research, 2008. 38(4): p. 459-466.
[25]Zhu, L., et al., A slotted plate device for measuring static yield stress. Journal of Rheology, 2001. 45(5): p. 11051122.
[26]Zhang, M.-H., et al., Measurement of yield stress for concentrated suspensions using a plate device. Materials and Structures, 2010. 43(1-2): p. 47-62.
[27]Amziane, S., A. Perrot, and T. Lecompte, A novel settling and structural build-up measurement method. Measurement Science and Technology, 2008. 19(10): p. 105702.
[28]Javid, A.A.S., et al., The Comparison and Introduction of Plate Test and Electrical Resistance Methods of Determining the Setting Time and Thixotropy of Self-Consolidating Concrete. Journal of Testing and Evaluation, 2020. 48(1): p. 656-670.
[29]ASTM, C., 191-08. Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle, ASTM Internationals, United States, 2008.
[30]Koehler, E.P. and D.W. Fowler. Development and Use of a Portable Rheometer for Concrete. in Supplementary Proceedings of the Eighth CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology, Montreal, Canada. 2006.
[31]ASTM, C., 403. 2005. Standard Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistance. Annual Book of ASTM Standards, 2005.
[32]British Standard, B., part 116, 1983," Method for determination of compressive strength of concrete cubes. British Standards Institution, 1881.
[33]Concrete, S.-C., The European Guidelines for SelfCompacting Concrete. BIBM, et al, 2005. 22.
[34]Khan, S.U., et al., Effects of different mineral admixtures on the properties of fresh concrete. The Scientific World Journal, 2014. 2014.
[35]Gesoğlu, M. and E. Özbay, Effects of mineral admixtures on fresh and hardened properties of self-compacting concretes: binary, ternary and quaternary systems. Materials and Structures, 2007. 40(9): p. 923-937.
[36]Madandoust, R., M. Ranjbar, and A. Moshiri, The effects of steel and pet fibers on the properties of fresh and hardened self-compacting concrete. Asian Journal of Civil Engineering (BHRC), 2014. 15(5): p. 671-682.