مطالعه آزمایشگاهی تأﺛﻴﺮ افزودن نانوذرات رس در ﺑﻬﺴﺎزی خصوصیات مقاومتی ﺧﺎک ماسه رس‌دار آﻟﻮده ﺑﻪ گازوئیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

انتشار آلاینده‌های نفتی در خاک باعث ایجاد تغییر در ساخت و بافت و ارتباط بین ذرات خاک می‌‍‌‌شود. این امر تأثیرات مخربی بر روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌ها می‌گذارد. در سال‌های اخیر، بازیابی خواص مهندسی تنزل یافته این خاک‌ها به منظور استفاده در پروژه‌های عمرانی یکی از چالش‌های پژوهشگران و مهندسان بوده است. در این مقاله، تأثیر افزودن دو نوع نانوذرات رس در بهسازی خواص مکانیکی خاک ماسه رس‌دار آلوده به گازوئیل بررسی شده است. بدین منظور، پس از تعیین خصوصیات پایه‌ای نمونه‌های خاک طبیعی، خاک آلوده به 6 و 8 درصد گازوئیل، خاک آلوده تثبیت شده با نانو رس مونت موریلونیت در مقادیر )0/5 ،1 ،2 و 3 درصد( و ارگانورس در مقادیر )0/3 ،0/5 ،0/7 و 1 درصد(، آزمایش‌های تراکم استاندارد و آزمایش مقاومت فشاری محدودنشده در طی دو دوره عمل آوری 7 و 28 روزه بر روی آنها انجام شد. همچنین برای ارزیابی ریزساختار نمونه‌های خاک طبیعی، خاک آلوده و خاک آلوده اختلاط یافته با نانو مواد از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM )استفاده شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که در اثر آلودگی خاک به 6 و 8 درصد گازوئیل، دانسیته خشک حداکثر، مقدار آب بهینه و مقاومت فشاری محدودنشده کاهش می‌یابد. در ادامه با تثبیت خاک آلوده با استفاده از نانوذرات رس مشخص شد که افزودن 2 درصد نانورس مونت موریلونیت به خاک آلوده به 6 و 8 درصد گازوئیل سبب دستیابی به بیشترین میزان افزایش در مقاومت فشاری به ترتیب برابر با 58/07 و 56/45 می‌گردد. علاوه بر این، افزودن 0/7 درصد ارگانورس به خاک حاوی 8 درصد گازوئیل، منجر به افزایش 37/56 درصدی در مقاومت فشاری می‌شود. همچنین مشاهده شد که افزودن نانورس مونتموریلونیت و ارگانورس به خاک آلوده سبب افزایش مقدار آب بهینه و کاهش دانسیته خشک حداکثر شده و کرنش نهایی در آنها افزایش می‌یابد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، به‌طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که خاک آلوده شده با گازوئیل قابلیت بهبود خواص مقاومتی به وسیله نانوذرات را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of adding clay nanoparticles to improve strength properties of contaminated clayey-sand soil with gasoil

نویسندگان [English]

  • Milad Shahidi 1
  • Farhang Farrokhi 2
  • Farhad Asemi 1
1 Master Graduate of university of Zanjan
2 Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The release of oil pollutants in the soil causes changes in the structure, texture and the relationship between the soil particles. This has destructive effects on the physical and mechanical properties of soils. In recent years, improvement of degraded engineering properties of these soils for their use in construction projects has been a challenge for researchers and engineers. In this paper, the effect of adding two types of clay nanoparticles on the improvement of mechanical properties of Clayey Sand contaminated with gas-oil has been investigated. For this purpose, after determining the basic properties of natural soil, soil with 6% and 8% gas-oil, contaminated soil stabilized with nano-clay in values of (0.5, 1, 2 and 3%) and organo-clay in values of (0.3, 0.5, 0.7 and 1%), standard compaction and unconfined compressive strength tests during the two curing periods (7 and 28 days) were performed on them. Scanning electron microscopy (SEM) was also used to evaluate the microstructure of natural soil samples. Also, the microstructure of natural soil, contaminated soil and contaminated soil stabilized with nanoparticles was studied with the help of SEM. The results of the tests showed that maximum dry density, optimum water content, and unconfined compressive strength have decreased in the soil with gas-oil. The stabilization of contaminated soil using clay nanoparticles showed that adding 2% of nano-clay to contaminated soils of 6 and 8% of gas-oil resulted in the highest increase in compressive strength of 58% and 56%, respectively. In addition, adding 0.7% organo-clay to soil containing 8% of gas-oil leads to an increase of 37.56% in compressive strength. It was also observed that the addition of nano-clay and organo-clay to the contaminated soil resulted in an increase in optimum water content and a decrease in the maximum dry density. In general, it can be concluded that the contaminated soil with gas-oil has the potential to improve strength properties by adding clay nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unconfined compressive strength of soil
  • Standard compaction
  • Scanning electron microscope
  • contaminated clayey-sand with gasoil
  • Nano particles
[1] J.R. Oluremi, A.P. Adewuyi, A.A. Sanni, Compaction characteristics of oil contaminated residual soil, Engineering and Technology, 6(2) (2015) 75-87.
[2]  E.C. Shin, M.D. Das, Bearing capacity of unsaturated oilcontaminated sand, International Journal of Offshore and Polar Engineering, 11(3) (2001) 220-226.
[3]  S.J. Shah, A.V. Shroff, J.V. Patel, K.C. Tiwari, D. Ramakrishan, Stabilization of fuel oil contaminated soil - A Case Study, Geotechnical and Geological Engineering, .724–514 )3002( 12
[4]  M. Khamehchiyan, A.H. Charkhabi, M. Tajik, Effects of crude oil contamination on geotechnical properties of clayey and sandy soils, Engineering Geology, 89 (2007)220-229 .
[5]  A.K. Nazir, Effect of motor oil contamination on geotechnical properties of over consolidated clay, Alexandria Engineering Journal, 50 (2011) 331–335.
[6]  Z.N. Rasheed, F.R. Ahmed, H.M. Jassim, Effect Of Crude Oil Products On The Geotechnical Properties Of Soil,
WIT Transactions on Ecology and The Environment, 186 (2014) 353-362.
[7]  H.A. Alsanad, N.F. Ismael, Aging effect on oil contaminated Kuwaiti sand, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 123 (1997) 290-294.
[8]  Z.B. Liu, S.Y. Liu, Y. Cai, Engineering property test of kaolin clay contaminated by diesel oil, Journal of Central South University, 22 (2015) 4837–4843.
[9]  E.C. UKPONG, I.C. UMOH, EFFECT OF CRUDE OIL SPILLAGE ON GEOTECHNICAL PROPERTIES OF LATERITIC SOIL IN OKOROETE, EASTERN OBOLOLO, International Journal of Engineering and Applied Sciences, 7(1) (2015) 12-24.
[10]  G. Harsh, A. Patel, B. Himanshu, P. Tiwari, Effect of Rate of Crude Oil Contamination on Index Properties and Engineering Properties of Clays and Sands, Indian Journal of Science and Technology, 9(30) (2016).
[11]  S.A. Nasehi, A. Uromeihy, M.R. Nikudel, Influence of Gas Oil Contamination on Geotechnical Properties of Fine and Coarse-Grained Soils, Geotechnical and Geological Engineering, 34 (2016) 333-345.
[12] P.L. Srivastava, B.P. Ramudu, A. Prasad, stabilization of engine oil contaminated soil using fly ash, in: Indian Geotechnical(IGC), Guntur, India, 2009, pp. 361-365.
[13]  K. Moharamzade Saraye, S.D. Mohammadi, The study of workability of lime on improvement of oil materials contaminated soils around the Tabriz oil refinery, MJCE, 15 (2015) 223-234.
[14]  A.R. Estabragh, M.M. Kholoosi, F. Ghaziani, A.A. Javadi, Stabilization and Solidification of a Clay Soil Contaminated with MTBE, Environmental Engineering and Technology, 143(9) (2017) 1-8.
[15]  M.M.Kholoosi,  A.R.Estabragh, J. Abdollahi, Investigation of the effect of cement on the stabilization of contaminated soil with anthracene, Sharif Journal of Civil Engineering,  (2018) 1-14 (Persian).
[16]  L. Srivastava, B.R. Paramkusam, A. Prasad, Stabilisation of Engine Oil Contaminated Soil Using Cement Kiln Dust, in: GEOtrendz (Ed.) Indian Geotechnical Conference, 2010, pp. 369- 382.
[17]  M.A. Nasr, Utilisation of oil-contaminated sand stabilised with cement kiln dust in the construction of rural roads, International Journal of Pavement Engineering, 15(10) (2014) 889-905.
[18]  L. Wang, D.C.W. Tsang, C.S. Poon, Green remediation and recycling of contaminated sediment by wasteincorporated stabilization/solidification, Chemosphere, 122 (2015) 257-264.
[19]  Y. Xi, X. Wu, X. H., Solidification/stabilization of Pbcontaminated soils with cement and other additives, Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 23(8) (2014) 887-898.
[20]  S. Paria, Surfactant-enhanced remediation of organic contaminated soil and water, Advances in Colloid and Interface Science, 138(1) (2008) 24-58.
[21]  R.A. Kuhnel, Foreword to Handbook of Clay Science, , Edited by F. Bergaya, B.K.G. Theng and G. Lagaly, Developments in Clay Science, Vol. 1, 2006.
[22] N. Ghasabkolaei, A.J. Choobbasti, N. Roshan, S.E. Ghasemi, Geotechnical properties of the soils modified with nanomaterials: A comprehensive review, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 17(3) (2017) 639-650.
[23] G.D. Yuan, B.K.G. Theng, G.J. Churchman, W.P. Gates, Clays and clay minerals for pollution control, in: F. Bergaya, G. Lagaly (Eds.), Elsevier Science, 2013, pp587-644.
[24]  S.M. Zomorodian, S. Moghispour, A. Soleymani, B. O’Kelly, Strength enhancement of clean and kerosenecontaminated sandy lean clay using nanoclay and nanosilica as additives, Clay Science, 140 (2017) 140–147.
[25] ASTM, Annual Book of ASTM Standards, in, Philadelphia, 2003.
[26]  R.N. Yong, B.P. Warkentin, Soil Properties and Behaviour, Elsevier Scientific, Amsterdam, 1975.
[27]  R.N. Yong, Geoenvironmental Engineering: Contaminated Soils, Pollutant Fate and Mitigation, CRC Press, 2001.
[28]  M.R. Taha, O.E. Taha, Influence of nano-material on the expansive and shrinkage soil behavior, J. Nano. Res,14(10)(2012)1-13.
[29]  M.H. Baziar, H. Ghazi, S.M. Mirkazemi, Effect of nanoclay on engineering properties of soil, in:  Fourth Int. Con. of Geotec. Eng. and Soil Mech, Tehran, Iran, 2010.
[30]  Z.H. Majeed, M.R. Taha, Behavior of Nanomaterials in Soft Soils: A Case Study, in: M. Ghorbanpour, K. Manika, A. Varma (Eds.) Nanoscience and Plant–Soil Systems. Soil Biology, Springer, Cham, 2017, pp. 219-256.
[31]  A.M. Eissa, Effects of gasoline-contamination on geotechnical properties of clayey soil, in:  African Young Geotechnical Engineers Conference (AYGEC’16), Ghana, 2016, pp. 12.
[32]  R.H. Bennett, W.R. Bryant, M.H. Hulbert, Microstructure of Fine-Grained Sediments: From Mud to Shale, Springer, 1991.
[33]  G. Kollensperger, G. Friedbacher, A. Krammer, M. Grasserbauer, Application of atomic force microscopy to particle sizing, Journal of Analytical & Bioanalytical Chemistry, 363(4) (1999) 323-332.
[34] M.R. Yalamanchili, S. Veeramasuneni, M.A.D. Azevedo, J.D. Miller, Use of atomic force microscopy in particle science and technology research, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 133(1-2) (1998) 77-88.