دوره و شماره: دوره 55، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 927-1120