مدلسازی عددی رفتار خزشی گودبرداری‌های پایدارسازی شده با میل‌مهار همراه با مطالعه موردی در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمرا ن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

برخی از گودبرداری‌های ساختمانی لازم است تا برای مدت طولانی طراحی شوند یا گاهی به مدت طولانی رها می‌شوند. پایدارسازی اغلب این گودها با استفاده از میل‌مهارها یا انکرها انجام می‌شود. مشاهدات و مطالعات میدانی این گودها نشان می‌دهد که در برخی موارد با گذشت زمان تغییر‌شکل دیوار گود افزایش و نیروی قفل‌شدگی میل‌مهارها کاهش می‌یابد و خطراتی را به دنبال دارد. بنابراین شناخت رفتار طولانی ‌مدت سیستم پایدارسازی به وسیله میل‌مهار بسیار مهم است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تغییرات بار میل‌مهار در گودبرداری‌ها است. مدلسازی عددی رفتار طولانی مدت خاک‌ها پیچیدگی‌های زیادی دارد و ممکن است منطبق بر واقعیت نباشد. بنابراین در این پژوهش ابتدا داده‌هایی در خصوص رفتار طولانی‌مدت از یک مطالعه موردی در تهران جمع‌آوری شده و سپس با بهره‌گیری از مدلسازی عددی در نرم‌افزار تفاضل محدود به مطالعه رفتار سیستم میل‌مهارها در طول زمان پرداخته شده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل برگشتی، متغیرهای خزشی ورودی مدل رفتاری تابع زمان در مدل عددی تعیین و استفاده شد. مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش و نتایج میدانی، رفتار تابع زمان مدل عددی انجام شده در نرم‌افزار مورد نظر را تایید می‌نماید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در یک میل‌مهار نصب شده در اعماق میانی گود در یک سال پس از پیش‌تنیدگی، در حدود 7 درصد کاهش بار رخ می‌دهد. همچنین در طول زمان خزشی، حداکثر تغییرشکل افقی دیوار گود 13 درصد در طول یک سال افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Modelling of Creep Behaviour of Excavations Stabilized with Anchors with a Case Study in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hadi Hosseini 1
  • Ali Fakher 2
1 School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Some excavations need to be designed for a long time or sometimes they are left for a long time. Stabilization of most of excavations has been done using anchors. Field surveys of these excavations show that in some cases, deformation of the excavations increases over time, and locking force of anchors decreases, leading to dangers. Therefore, it is very important to know the long-term behavior of stabilization systems by an anchor and reducing the anchor load. The main purpose of this study is to evaluate the changes in anchor load in excavations. Numerical modeling of the long-term behavior of soils has many complexities and may not correspond to reality. Therefore, in this study, data on the long-term behavior of an excavation project in Tehran were collected and then numerical modeling in finite difference software was used to study the long-term behavior of this system. Also, using the back analysis method, the input creep variables of the rheological model of the time function in the numerical model were determined and used. Comparison of the results of this research and field survey results confirms the time function behavior of the numerical model performed in software. The results of this research show that in an anchor installed in the middle depth of the excavation project, a 7% reduction in load occurs one year after prestressing. Also, during the creep time, the maximum horizontal deformation of the excavation walls increases by 13% during one year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excavation
  • anchor
  • time dependent behavior
  • Numerical modeling
  • Tehran coarse-grained soils