دوره و شماره: دوره 55، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 2343-2560