دوره و شماره: دوره 55، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 2150-2342