بررسی قابلیت زهکشی سنگ‌دانه‌های خرد شده بالاست ترکیب شده با خرده لاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، خراسان شمالی، ایران

چکیده

اضافه نمودن خرده لاستیک بین سنگ‌دانه‌های بالاست یک روش مناسب برای کاهش میزان خردشدگی سنگ‌دانه‌های بالاست است. با وجود این، عدم قطعیت‌هایی در ارتباط با زهکشی مناسب لایه دانه‌ای بدست آمده به ویژه در صورت وقوع خردشدگی قابل‌ملاحظه، وجود دارد. در این مطالعه، توانایی زهکشی مصالح بالاست که دچار خردشدگی گردیده‌اند و در آن اندازه‌ها و مقدارهای مختلفی از ذرات خرده لاستیک اضافه شده است، بررسی می‌شود. برای تهیه مصالح خرد شده بالاست، آزمایش بارگذاری ضربه تحت شرایط کنترل شده روی سنگ‌دانه‌های دست نخورده انجام می‌شود. سپس، آزمایش نفوذپذیری با ارتفاع ثابت، روی مخلوط بدست آمده از ترکیب سنگ‌دانه خرد شده بالاست و خرده لاستیک صورت می‌گیرد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که اثر اندازه ذرات خرده لاستیک در مقایسه با مقدار درصد مورد استفاده، روی ضریب هدایت هیدرولیکی مخلوط بدست آمده بیشتر است، به نحوی‌که تا 45% باعث کاهش ضریب هدایت هیدرولیکی می‌شود. همچنین، هنگامی‌که ذرات ریزتر خرده لاستیک با بالاست دارای خردشدگی بالا ترکیب می‌شود، نتایج آزمایش نفوذپذیری روی مخلوط دانه‌ای بدست آمده تایید می‌کند که خط برازش داده شده روی تغییرات گرادیان هیدرولیکی اعمالی با سرعت جریان آب از حالت غیرخطی به سمت حالت خطی رایج میل می‌کند که تحت عنوان قانون دارسی شناخته می‌شود. مطابق انتظار، وقوع درصد بالاتر خردشدگی در سنگ‌دانه‌های بالاست باعث آلودگی این مصالح و در نتیجه افت ضریب هدایت هیدرولیکی می‌گردد، با این وجود میزان نفوذپذیری حتی برای نمونه‌های با میزان خردشدگی قابل‌ملاحظه و ترکیب شده با ذرات ریز خرده لاستیک، بالاتر از حداقل مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Drainage capability of degraded ballast aggregate mixed with discarded granulated rubber particles

نویسندگان [English]

  • Mehdi Koohmishi
  • Ali Reza Azarhoosh
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Bojnord, Bojnord, North Khorasan, Iran
چکیده [English]

Incorporation of crumb rubber (CR) among ballast aggregate is characterized as an advantageous way to considerably lessen the degradation rate of granular particles. Meanwhile, there is an uncertainty about the proper drainage performance of mixture whenever the ballast aggregate is further degraded. The present study evaluates the drainage capability of degraded ballast aggregate in which disparate percentages and sizes of discarded granulated rubber particles are incorporated. To provide degraded aggregate, the impact loading test under controlled condition is implemented on fresh railway ballast. Afterwards, the large-scale constant head permeability test is carried out on prepared mixtures of degraded aggregate and CR particles. The results confirm that the effect of CR size on drainage potential of degraded ballast combined with discarded CR particles is more than the influence of CR percentage. Also, the nonlinear trend line observed between the applied hydraulic gradient and the water flow velocity approaches to the conventional linear trend line represented by Darcy’s law whenever the smaller-sized CR particles are incorporated into the most degraded ballast aggregate. As expected, higher level of degradation of aggregate decreases the hydraulic conductivity of ballast specimen, meanwhile the permeability is yet considerably more than the acceptable limit even for specimens subjected to significant level of degradation combined with the smaller-sized crumb rubber particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Railway ballast
  • Degradation
  • Impact loading
  • Granulated rubber
  • Permeability