تعیین پارامترتنش موثردرشاخه خشک اندازی به روش برنامه نویسی ژنتیکی چندژنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

رفتار هیدرومکانیکی خاکهای غیراشباع تحت تاثیر وضعیت تنش قرار دارد. در سال های اخیر استفاده از تنش موثر به عنوان متغیر بنیادین که یک محیط چند فازی را به یک محیط پیوسته معادل تبدیل می کند بیش از پیش در بین محققان گسترش یافته است.  محاسبه تنش موثر نیازمند تخمین پارامتر تنش موثر است که خود تابعی از سایر متغیرهای فیزیکی تاثیرگذار و پارامترهای اساسی همانند خصوصیات منحنی نگهداشت آب-خاک می باشد. در این تحقیق از برنامه‌نویسی ژنتیکی چند ژنی (MGGP)  برای پیش‌بینی رابطه تنش مؤثر براساس پارامترها و متغیرهای فیزیکی تاثیرگذار استفاده شده است. مزیت اصلی رویکرد MGGP توانایی آن در پیش بینی معادلات بین متغیرهای یک سیستم پیچیده فیزیکی بدون هیچگونه فرض قبلی در مورد شکل احتمالی رابطه عملکردی است. مجموعه داده های ورودی شامل تنش خالص، مکش، شیب منحنی نگهداشت آب خاک (SWRC) ، فشار ورود هوا، مقدار آب حجمی باقیمانده و اشباع است. مقایسه پیش‌بینی مدل با داده‌های آزمایشگاهی و همچنین روابط سایر محققین نشان‌ داد عملکرد مدل در تخمین پارامتر تنش موثر قابل قبول و از دقت بالایی برخوردار است. دقت بالای معادله پیشنهادی، توسط ضریب تعیین94% بدست آمده برای 101 داده پارامتر تنش موثر گردآوری شده از ادبیات تحقیق، تایید گردید.  مطالعه پارامتری نشان داد که افرایش نسبت تنش خالص به مکش ورود هوا، به افزایش پارامتر تنش موثر در مکشهای یکسان می انجامد. درحالی که افزایش شیب منحنی نگهداشت آب-خاک و یا کاهش نسبت آب باقیمانده به آب اشباع به کاهش پارامتر تنش موثر در مکشهای یکسان می انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the effective stress parameter in drying path by MGGP method

نویسندگان [English]

  • Ehsan Nikooee
  • Kasra Kamran Nejad
Civil and Environmental Engineering Department, Shiraz University
چکیده [English]

The hydromechanical behavior of unsaturated soils depends on their state of stress. In recent years, the use of effective stress as a fundamental variable converting a multiphase medium to a continuum has appealed to researchers’ attention. The determination of effective stress needs estimation of the so-called effective stress parameter, which is a function of other physical variables and essential parameters such as those of the soil water retention curve (SWRC). In the current study, multigene genetic programming (MGGP) has been employed to predict a relationship between the effective stress parameter of soils. The input variables are the net stress, suction, slope of the soil water retention curve, air entry value, and residual and saturated water contents. The comparison of the performance and accuracy of the obtained equation with the available equations as well as the values of effective stress parameters obtained from experimental tests indicate the reasonable adequacy and accuracy of the proposed equation.  For this purpose, 101 data points of effective stress parameters from the literature were gathered and used. The high coefficient of determination obtained for the proposed equation, namely, 0.94, confirmed its reasonable accuracy. The parametric study revealed that an increase in the ratio of net stress to the air entry value will lead to an increase in the effective stress parameter for the same suction levels. However, a decrease in the effective stress parameter values was observed with the increase in the SWRC slope, and with the decrease in the ratio of residual to saturated water content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective stress parameter
  • Artificial intelligence
  • Multi-gene genetic programming
  • Soil-water retention curve
  • Unsaturated soil
[1] S. FazliGhiyasabadi, G. Habibagahi, E. Nikooee, A Capillary Water-Retention Framework for the Effective Stress Parameter Considering Hydraulic Hysteresis, Transport in Porous Media, 138(3) (2021) 489-509.
[2] D. Fredlund, N.R. Morgenstern, R. Widger, The shear strength of unsaturated soils, Canadian geotechnical journal, 15(3) (1978) 313-321.
[3] V. Escario, J. Saez, The shear strength of partly saturated soils, Geotechnique, 36(3) (1986) 453-456.
[4] H. Rahardjo, T. Lim, M. Chang, D. Fredlund, Shear-strength characteristics of a residual soil, Canadian Geotechnical Journal, 32(1) (1995) 60-77.
[5] C. Feuerharmel, A. Bica, W. Gehling, J. Flores, A study of the shear strength of two unsaturated colluvium soils, in:  Proceedings of the International Symposium on Advanced Experimental Unsaturated Soil Mechanics. Taylor & Francis, Trento, Italy, 2005, pp. 169-174.
[6] S. Nam, M. Gutierrez, P. Diplas, J. Petrie, Determination of the shear strength of unsaturated soils using the multistage direct shear test, Engineering Geology, 122(3-4) (2011) 272-280.
[7] D.G. Fredlund, A. Xing, M.D. Fredlund, S. Barbour, The relationship of the unsaturated soil shear strength to the soil-water characteristic curve, Canadian geotechnical journal, 33(3) (1996) 440-448.
[8] S. Vanapalli, D. Fredlund, D. Pufahl, A. Clifton, Model for the prediction of shear strength with respect to soil suction, Canadian geotechnical journal, 33(3) (1996) 379-392.
[9] E. Garven, S. Vanapalli, Evaluation of empirical procedures for predicting the shear strength of unsaturated soils, in:  Unsaturated soils 2006, 2006, pp. 2570-2592.
[10] A.W. Bishop, The principle of effective stress, Tekniskukeblad, 39 (1959) 859-863.
[11] N. Khalili, M. Khabbaz, A unique relationship for χ for the determination of the shear strength of unsaturated soils, Geotechnique, 48(5) (1998) 681-687.
[12] Y. Xu, Fractal approach to unsaturated shear strength, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental engineering, 130(3) (2004) 264-273.
[13] A. Uchaipichat, Influence of hydraulic hysteresis on effective stress in unsaturated clay, International Journal of Geological and Environmental Engineering, 4(12) (2010) 639-643.
[14] A.W. Bishop, I. Alpan, G. Blight, I. Donald, Factors controlling the strength of partly saturated cohesive soils, (1960).
[15] A.W. Bishop, I. Donald,The experimental study of partly saturated soil in the triaxial apparatus, in:  Proc. 5th Int. Conf. Soil Mech. Found. Eng., Paris, 1961, 1961, pp. 13-21.
[16] J. Jennings, A revised effective stress law for use in the prediction of the behaviour of unsaturated soils. Pore pressure and suction in soils, in:  Proceedings of the Conference on Pore Pressure and Suction in Soils, British National Society of International Society of Soil Mechanics Foundation Engineering at the Institute of Civil Engineering, Butterworths, London, England, 1960, pp. 26-30.
[17] J. Jennings, J. Burland, Limitations to the use of effective stresses in partly saturated soils, Géotechnique, 12(2) (1962) 125-144.
[18] M.I. Zerhouni, Role de la pression interstitielle negative dans le comportement des sols: Application au calcul des routes, Ph.D. Thesis, Ecole Centrale, Paris (1991).
[19] G. Aitchison, Relationships of moisture stress and effective stress functions in unsaturated soils, in: Proceeding of Pore Pressure and Suction in Soils Conf., the British National Society of The International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, London, United Kingdom, (1960).
[20] N. Lu, J.W. Godt, D.T. Wu, A closed‐form equation for effective stress in unsaturated soil, Water Resources Research, 46(5) (2010).
[21] A. Russell, N. Khalili, A unified bounding surface plasticity model for unsaturated soils, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 30(3) (2006) 181-212.
[22] Y. Xu, L. Cao, Fractal representation for effective stress of unsaturated soils, International Journal of Geomechanics, 15(6) (2015) 04014098.
[23] E. Nikooee, G. Habibagahi, S.M. Hassanizadeh, A. Ghahramani, Effective stress in unsaturated soils: A thermodynamic approach based on the interfacial energy and hydromechanical coupling, Transport in porous media, 96(2) (2013) 369-396.
[24] J. Huyghe, E. Nikooee, S. Hassanizadeh, Bridging effective stress and soil water retention equations in deforming unsaturated porous media: a thermodynamic approach, Transport in Porous Media, 117(3) (2017) 349-365.
[25] C.-T. Cheng, W.-C. Wang, D.-M. Xu, K.W. Chau, Optimizing hydropower reservoir operation using hybrid genetic algorithm and chaos, Water Resources Management, 22(7) (2008) 895-909.
[26] G. Habibagahi, A. Bamdad, A neural network framework for mechanical behavior of unsaturated soils, Canadian Geotechnical Journal, 40(3) (2003) 684-693.
[27] A. Bamdad, G. Habibagahi, J. Berrill, Liquefaction potential using different neural and neuro-fuzzy networks: A comparative study, in: Proceedings of International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2001, pp. 23-26.
[28] A. Johari, A. Javadi, G. Habibagahi, Modelling the mechanical behaviour of unsaturated soils using a genetic algorithm-based neural network, Computers and Geotechnics, 38(1) (2011) 2-13.
[29] A. Ahangar-Asr, A. Johari, A.A. Javadi, An evolutionary approach to modelling the soil–water characteristic curve in unsaturated soils, Computers & geosciences, 43 (2012) 25-33.
[30] R. Taormina, K.-w. Chau, R. Sethi, Artificial neural network simulation of hourly groundwater levels in a coastal aquifer system of the Venice lagoon, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 25(8) (2012) 1670-1676.
[31] C. Kayadelen, Estimation of effective stress parameter of unsaturated soils by using artificial neural networks, International journal for numerical and analytical methods in geomechanics, 32(9) (2008) 1087-1106.
[32] M. Ajdari, G. Habibagahi, A. Ghahramani, Predicting effective stress parameter of unsaturated soils using neural networks, Computers and Geotechnics, 40 (2012) 89-96.
[33] A. Johari, G. Habibagahi, M. Nakhaee, Prediction of unsaturated soils effective stress parameter using gene expression programming, Scientia Iranica, 20(5) (2013) 1433-1444.
[34] A. AhangarAsr, A.A. Javadi, Effective stress parameter in unsaturated soils: an evolutionary-based prediction model, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Smart Infrastructure and Construction, 173(4) (2020) 96-105.
[35] H. Kaydani, M. Najafzadeh, A. Hajizadeh, A new correlation for calculating carbon dioxide minimum miscibility pressure based on multi-gene genetic programming, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 21 (2014) 625-630.
[36] A.H. Gandomi, A.H. Alavi, A new multi-gene genetic programming approach to nonlinear system modeling. Part I: materials and structural engineering problems, Neural Computing and Applications, 21(1) (2012) 171-187.
[37] D.P. Searson, D.E. Leahy, M.J. Willis, GPTIPS: an open source genetic programming toolbox for multigene symbolic regression, in:  Proceedings of the International Multiconference of Engineers and Computer Scientists, Citeseer, 2010, pp. 77-80.
[38] A.H. Gandomi, A.H. Alavi, C. Ryan, Handbook of genetic programming applications, Springer, 2015.
[39] I.-M. Lee, S.-G. Sung, G.-C. Cho, Effect of stress state on the unsaturated shear strength of a weathered granite, Canadian Geotechnical Journal, 42(2) (2005) 624-631.
[40] A. Russell, N. Khalili, A unified bounding surface plasticity model for unsaturated soils, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 30(3) (2006) 181-212.
[41] A.R. Russell, N. Khalili, A bounding surface plasticity model for sands exhibiting particle crushing, Canadian Geotechnical Journal, 41(6) (2004) 1179-1192.
[42] H. Rahardjo, O.B. Heng, L.E. Choon, Shear strength of a compacted residual soil from consolidated drained and constant water content triaxial tests, Canadian Geotechnical Journal, 41(3) (2004) 421-436.
[43] A.W. Bishop, G. Blight, Some aspects of effective stress in saturated and partly saturated soils, Geotechnique, 13(3) (1963) 177-197.
[44] N. Khalili, F. Geiser, G. Blight, Effective stress in unsaturated soils: Review with new evidence, International journal of Geomechanics, 4(2) (2004) 115-126.
[45] D.W. Rassam, D.J. Williams, A relationship describing the shear strength of unsaturated soils, Canadian Geotechnical Journal, 36(2) (1999) 363-368.
[46] T.M. Thu, H. Rahardjo, E.-C. Leong, Effects of hysteresis on shear strength envelopes from constant water content and consolidated drained triaxial tests, in:  Proceedings of the Fourth International Conference on Unsaturated Soils, 2006, pp. 1212-1222.
[47] L. Miao, S. Liu, Y. Lai, Research of soil–water characteristics and shear strength features of Nanyang expansive soil, Engineering Geology, 65(4) (2002) 261-267.
[48] C. Rampino, C. Mancuso, F. Vinale, Experimental behaviour and modelling of an unsaturated compacted soil, Canadian Geotechnical Journal, 37(4) (2000) 748-763.
[49] N. Khalili, M.H. Khabbaz, A unique relationship for χ for the determination of the shear strength of unsaturated soils, Géotechnique, 48(5) (1998), 681-687.
[50] N. Khalili, S. Zargarbashi, Influence of hydraulic hysteresis on effective stress in unsaturated soils. Géotechnique, 60(9) (2010), 729-734.
[51] I. Alkroosh, H. Nikraz, Predicting axial capacity of driven piles in cohesive soils using intelligent computing, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 25(3) (2012) 618-627.
[52] M. Milatz, E., Andò, G.C., Viggiani, S. Mora, In situ X-ray CT imaging of transient water retention experiments with cyclic drainage and imbibition. Open Geomechanics, 3 (2022), 1-33.
[53] K. Chen, X., He, F., Liang, D., Sheng, Contribution of capillary pressure to effective stress for unsaturated soils: Role of wet area fraction and water retention curve. Computers and Geotechnics, 154 (2023), 105140.
[54] D.W., Rassam, D.J., Williams, A relationship describing the shear strength of unsaturated soils. Can. Geotech. J., 36 (1999), 363–368.