دوره و شماره: دوره 55، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 1121-1320 
ارزیابی اثرات آبگیری سد سیمره بر تراز آب زیرزمینی پیرامون ساختگاه و آبدهی چشمه‌های پائین‌دست

صفحه 1179-1194

10.22060/ceej.2023.21485.7738

شهداد صفوی؛ شَروین فقیهی راد؛ حمید کاردان مقدم؛ سید محمد هادی مشکاتی؛ حسین شریفی منش؛ حیدر امیر سلیمانی