موضوعات = آب و سازه های هیدرولیکی
بررسی میدان جریان در سدهای لاستیکی تحت اثر اندرکنش سیال- سازه

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 477-486

10.22060/ceej.2016.705

نجمه چراغی شیرازی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ بیژن برومند


بررسی نوسانات فشار در طول پرش هیدرولیکی در حوضچه واگرای ناگهانی

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 263-272

10.22060/ceej.2016.678

مهناز کریمی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمود شفاعی بجستان


مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات جریان درون مصالح متخلخل گردگوشه

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 295-304

10.22060/ceej.2015.407

محمد باقر صلاحی؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل


بررسی الگوی رسوب گذاری و مورفولوژی ساحل در مجاورت آبشکن های مستغرق

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 449-458

10.22060/ceej.2015.377

حامد افسوس بی ریا؛ میر احمد لشته نشایی؛ عطالله غبرایی؛ میر عبدالحمید مهرداد