مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات جریان درون مصالح متخلخل گردگوشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

استفاده از مصالح درشت دانة سنگریزه‌ای در سازه های آبی بدلیل خصوصیات ویژة آنها روز به روز رو به افزایش می‌باشد. به دلیل ‏اهمیت جریان درون مصالح سنگریز مطالعه خصوصیات این نوع از جریان از اهمیت خاصی برخودار است. بررسی دقیق خصوصیات ‏جریان در مصالح درشت دانه و بدست آوردن پارامتر‌های هیدرولیکی با توجه به استفاده بسیار زیاد مصالح درشت دانه در کارهای ‏عمرانی، یکی از ضرورتهای مهم انجام تحقیقات بر روی جریان در این مصالح می‌باشد. از طرفی تحقیقات کمی بر روی جریان بینابینی ‏درون مصالح درشت دانه انجام گرفته است. بمنظور بررسی رفتار جریان درون مصالح دانه‌ای دستگاه پرمئامتری طراحی و ساخته شد. ‏آزمایش‌هایی بر روی سه نمونه ذرات سنگریزه‌ای گرد‌گوشه با اندازه قطرهای متوسط 348/10، 127/12و 785/ 17 میلیمتر انجام شد و ‏در زمان‌های مشخص دبی خروجی و تراز بالادست و پایین‌دست ثبت شد و با انجام محاسبات و رسم نمودارهایی خصوصیات آن‌ها مورد ‏ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از نتایج آزمایشگاهی نمودار‌های سرعت – گرادیان هیدرولیکی رسم شد، که حاکی از غیر‌خطی بودن ‏رابطه بین سرعت و گرادیان هیدرولیکی می‌باشد و همین امر دلیل محکمی بر غیردارسی بودن جریان است. ارزیابی نتایج حاصل از این ‏تحقیق بوسیله شاخص آماری و مقایسه آن با روابط ارگان (1952)، کواکس(1981)، و سیدروپلو و همکاران(2007) نشان داد که رابطه ‏سیدروپلو و همکاران از قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به دیگر معادلات برخوردار است. نتایج تحلیل نمودار عددرینولدز – فاکتور ‏اصطکاکی، نشان داد که هر چه قطر مصالح بزرگتر می‌شود فاکتور اصطکاکی کاهش و عدد رینولدز افزایش می‌یابد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation of Non-Darcy Flow through Rounded Porous Materials

نویسندگان [English]

  • M.B Salahi 1
  • M. Parvizi 1
  • M. Sedghi-Asl 2
1 Civil Engineering, Faculty of Engineering, Yasouj University; Yasouj, Iran
2 Soil Science, Agricultural College, Yasouj University; Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Application of aggregate coarse rockfill in hydraulic structures is increasing due to their special ‎properties and is imperative due to its importance and their specific characteristics. Accurate ‎investigation of the flow properties through coarse materials in order to determine hydraulic ‎parameters is one of the most important necessities considering high application such media in civil ‎works. On the other hands, there is less works about transitional flow through coarse materials. In ‎order to study the flow behavior through granular materials a packed column test was built. Some ‎experiments have done on three samples of rounded particles with average size of 10.348mm, ‎‎12.127mm and 17.785mm and seepage flow and upstream and downstream heads were recorded in ‎a certain intervals. By using some calculating and depicting some graphs, their behaviors have ‎evaluated. Using the relationship of flow velocity- hydraulic gradient, it was fund that such ‎relationship is non-linear and this is a strong criteria confirming non-Darcy flow. The evaluating of ‎results of this study by statistical indexes and its comparison by Ergun (1952), Kovacs (1981) and ‎Sidiropoulou et al (2007) relationships showed that the relation of Sidiropoulou et al (2007) is more ‎accurate than the other equations. The result of Reynolds number-friction factor curves has shown ‎that with increasing the grain size diameter, friction factor is decreased and Reynolds number is ‎increased.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Darcy flow
  • Coarse material
  • Permeameter device
  • hydraulic gradient
  • Constant head test
[1] Izbash, S.V., O filtracii v krupnozernistom materiale. Izv.Nauchno-Issled. Inst. Gidro-Tekh. (N.I.LG.), Leningrad,1931.
[2] Forchheimer, P., Wasserbewegung durch boden. Zeitz. Ver. Duetch Ing., 1901. 45: p. 1782-1788.
[3] Mccorquodale, J.A., A.-A.A. Hannoura, and M. Sam Nasser, Hydraulic conductivity of rockfill. Journal of Hydraulic Research, 1978. 16(2): p. 123-137.
[4] Sedghi-Asl, M., Investigation of the limits of the Dupuit analogue for steady gradually varied flow through coarse porous media. 2010, Ph. D. thesis, Irrigation and Reclamation Engineering, Univ. of Tehran, Tehran (in Persian.)
[5] Ward, J., Turbulent flow in porous media. Journal of the Hydraulics Division, 1964. 90(5): p. 1-12.
[6] Hansen, D., The behaviour of flowthrough rockfill dams.1992: University of Ottawa (Canada)
[7] Ergun, S., Fluid flow through packed columns. Chem.Eng. Prog., 1952. 48: p. 89-94.