بررسی الگوی رسوب گذاری و مورفولوژی ساحل در مجاورت آبشکن های مستغرق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده فنی و مهندسی عمران، دانشگاه گیلان

2 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی عمران، دانشگاه گیلان

3 مربی، دانشکده فنی و مهندسی عمران، دانشگاه گیلان

چکیده

آبشکنها یکی از مهمترین سازهها برای حفاظت از ساحل و رسوب های ساحلی به شمار می روند. این سازه ها به صورت مستغرق نیز می توانند استفاده شوند و حفاظت لازم را برای ساحل بدون هیچگونه تأثیر منفی در زیبایی منطقه فراهم آورند.در حال حاضر، واکنش خط ساحلی نسبت به آبشکن های مستغرق به خوبی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، پیشبینی
تغییرهای خط ساحلی در مجاورت آبشکن های مستغرق و مقایسه آن با آبشکن های غیر مستغرق با توجه به داده های بدست آمده در منطقه دهنه سر سفیدرود است. لازم به ذکر است که در آن جا فرسایش جدی ساحل وجود دارد. شبیه سازی با استفاده از مدل یک خطی ( one-line model ) انجام شد و نحوه کار به این صورت بود که با جایگذاری دبی رسوب بدست آمده از مدل عددی Mike-21 و رابطه های تقریبی در مدل یک خطی (که با استفاده از نرم افزار متلب نوشته شده اند)، تغییر شکل خط ساحلی درحضور این سازه ها در منطقه مورد مطالعه بدست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهند که استفاده از آبشکن های مستغرق برای کنترل رسوب ها و فرسایش ساحل بدون این که تأثیر نامطلوبی در زیبایی و آثار مخرب زیست محیطی منطقه داشته باشد، می تواند مؤثر باشد و اندازه گیری های میدانی انجام شده در یک نقطه از ساحل و مقایسه آنها با نتایج مدل ریاضی، نشان دهنده دقت خوب مدل های پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of sediment transport Pattern and beach morphology in the vicinity of submerged groyne

نویسندگان [English]

  • H. Afsoos-Biria 1
  • M. A. Lashteh-Neshaei 2
  • A. Ghabrai 3
  • M. A. Mehrdad 2
1 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, University of Guilan
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Guilan
3 Lecturer, Department of Civil Engineering, University of Guilan
چکیده [English]

Groynes are one of the most prominent structures that are used in shore protection to control the littoral
sediment transportation. This structure can be used submerged providing the necessary beach protection
without negative aesthetic impact. Although submerged structures adopt for beach protection, the
shoreline’s response to these structures is not well understood at present. The objective of this study is
to predict sediment transport in the vicinity of submerged groyne and comparison with non-submerged
groyne with focus on a part of the coast at Dahane Sar Sefidrood, Guilan Province, Iran where serious
coast erosion has occurred. The simulations were obtained using a one-line model, in this paper; a linear
model is presented to estimate shoreline deformation in the presence of these structures. The results of
the present study show that using submerged groyne can have a good efficiency to control the sediment
and beach erosion without causing severe environmental impact to the coast. The important outcome
from this study may be employed in optimum design of groyne systems in marine projects. Comparison
of the predicted results with those obtained through field measurements shows the efficiency of the
proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Submerged Groyne
  • Sediment Transport
  • Shoreline Deformation
  • One-line Model
  • Dahane Sar Sefidrood
[1]Uno, Y.; Goda, Y. and Ono, N.; “Suspended-Sediment-based Beach Morphology Model Applied to Submerged Groin System,” Coastal Engineering Proceedings, Miami, USA, Vol. 1, No. 32, p. 52, 2011.
[2]Ozolcer, I. H. and Komurcu, M. I.; “Effects of Straight Groin Parameters on Amount of Accretion,” Indian Journal of Marine Sciences, Vol. 36, No. 3, pp. 173–182, 2007.
[3]Ranasinghe, R. and Turner, I. L.; “Shoreline Response to Submerged Structures: A Review,” Costal Engineering Journal, Vol. 53, No. 1, pp. 65–79, 2006.
[4]Aminti, P. L.; Cammelli, C.; Cipriani, L. E. and Pranzini, E.; “Evaluating the Effectiveness of a Submerged Groin as Soft Shore Protection,” 1st Conference of Soft Shore Protection, Patras, Greece, pp. 151–158, 2001.
[5]Aminti, P. J.; Cappietti, L.; D’Elso, C. and Mori, E.; “Numerical Simulation of an Experimental Submerged Groin System,” Coastal Structures, 5th International Conference, Venice, World Scientific, pp. 1511–1519, 2009.
[6]Ozolcer, I. H.; Komurcu, M. I.; Birben, A. R.; Yuksek, O. and Karasu, S.; “Effects of T-shape Groin Parameters on Beach Accretion,” Ocean Engineering, Vol. 33, No. 3, pp. 382–403, 2006.
[7]Miller, J. K. and Dean, R. G.; “A Simple New Shore-line Change Model,” Coastal Engineering, Vol. 51, No. 7, pp. 531–556, 2004.
[8]Mohanty, P. K.; Patra, S. K.; Bramha, S.; Seth, B.; Pradhan, U.; Behera, U. and Panda, B.; “Impact of Groins on Beach Morphology: A Case Study Near Gopalpur Port, East Coast of India,” Journal of Coastal Research, Vol. 28, No. 1, pp. 132–142, 2012.
[9]Iran Port and Maritime Organization; “General Directorate of Coast and Port Engineering Iranian Sea Wave Modeling (ISWM),” Vol. 2, Caspian Sea, 2003.
[10]National Cartographic Center of Iran; “Hydrographic Information for Dahane Sar Sefidroud,” From 1991 to 2010 (in Persian).
[11]U.S. Army Coastal Engineering Research Center; “Shore Protection Manual,” Corps. of Engineers, U.S. Govt. Printing Office, Department of the Army, Washington DC, USA, Vols. 1‑2, 2006.
[12]Kamphuis, J. W.; “Alongshore Sediment Transport Rate,” Journl of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 117, No. 6, pp. 624–640, 1991.
[13]Considere, P. R.; “Theory of the Evolution of the Forms of Ravage in Sand and Pebble Beaches,” Societe Hydro Technique de France, I Verne Joumtes de L’Hydraulique, Question III, Rapport I, pp. 289–298, 1956.
[14]U.S. Army Corps of Engineering; “Shore Protection Manual,” Coastal Engineering Research Center, Washington D.C, 1992.
[15]Danish Hydraulic Institute (DHI); “MIKE 21 User Guide and Reference Manual,” Denmark, 2007.