بررسی تغییرات توان خودپالایی رودخانه کارون در سال‌های 87 و 92 با استفاده از مدل QUAL2KW در محدوده شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

رودخانه کارون در مسیر جریان خود محل ورود و تخلیه فاضلاب‌های خانگی، پساب‌های صنعتی و زه‌آب های کشاورزی بسیاری است. با توجه به‌اینکه هر رودخانه تا حدود معینی ظرفیت پذیرش آلاینده‌های ورودی و خودپالایی آن‌ها را دارد، بنابراین امروزه آگاهی از روند تغییرات توان خودپالایی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش تغییرات توان خودپالایی رودخانه کارون در سال‌های 87 و 92 در بازه زرگان تا کوت‌امیر به طول 42 کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا تغییرات پارامتر هایBOD, EC, pH در سال‌های 87 و 92 برای دو ماه دی و مرداد توسط مدل کالیبره شده Qual2kw شبیه‌سازی گردید، سپس با داده‌های مشاهداتی در ایستگاه های زرگان، پل‌پنجم و کوت‌امیر مقایسه شد. جهت مقایسه داده‌های مشاهداتی با داده‌های محاسباتی از مربع ضریب همبستگی (R2) و متوسط خطای مطلق (MAE) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده عدم خودپالایی پارامتر EC در رودخانه کارون برای سال 87 و عدم خودپالایی پارامتر BOD در سال 92 بوده است. همچنین بهترین شبیه سازی مدل برای پارامتر pH بدست آمد و در رتبه‌های بعدی به ترتیب پارامتر EC, BOD قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Changes in Self-Purification Capacity of the Ahvaz Karun River in 2008 and 2014 using QUAL2Kw Model

نویسندگان [English]

  • P. Hoseini 1
  • Y. Hoseini 2
1 Faculty of Natural Resources and Environments, Department of Environment, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

The Karun River receives large quantities of domestic wastewater, industrial effluents, and agricultural drainage water during its course. Since every river has a certain capacity for accepting incoming pollutants and for self-purification, knowledge of the trend of changes in self-purification capacity is of great importance. This research studied changes in the self-purification capacity of the Karun River in the 42-kilometer distance between the Zergan and Kot Amir stations in 2008-2009 and 2013-2014. Changes in the parameters of pH, EC, and BOD in these two years were first simulated for the two months of August and January using the calibrated Qual2Kw model. The observed data was then compared with the calculated data using the square of the correlation coefficient (R2) and the mean absolute error (MAE). Results showed the Karun River could not purify itself with respect to the EC parameter in 2008-2009 and with respect to the BOD parameter in 2013-2014. Moreover, the best simulation of the model was achieved for the pH parameter, and the simulations for the BOD and EC parameters were the second and third best, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River Karun
  • Self-Purification
  • Ahvaz
  • BOD
  • QUAL2Kw
[1] Mirzaee, M.; Aminirad, H.; Gholbabaiekutnaie, F.and Yusefiekebriaie, D.; “Check the Quality of Waterin Babolrood River Basin with Qual2k Software”, 6thNational Conference and Exhibition of Environental Engineering. Tehran, Iran, 2012. (in Persian).
[2] Office of Deputy for Strategic Supervision.; “Guideline Manual for Assimilative Capacity Studies in Rivers No. 481,” Vice presidency for strategic planning and supervision, 2009 (in Persian).
[3] Pellerire, G. J. and Chapra, S. C.; “Qual2kw-Theory and documentation (Version 5.1) A modeling framework for simulating river and stream quality”, Wshington Department of Ecology-Washington State, 2008.
[4] Oliveir, B.; Bola, J.; Nadais, H. and Arroja, L.;“Application of Qual2Kw model as a tool for water quality management, Certima River as a case study”,Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 184,No.10, pp.197-210, 2011.
[5] Mathew, M.; Yao, Y.; Cao, Y.; Shodan, Kh.; Ghosh, I.;Bucci, V.; Leatoo, Ch.; Njoka, D.; Wei, I. and Hellweger, L.; “Anatomy of an urban waterbody, A case study of bostons mudyy river”, Environmental Pollution, Vol.159, pp. 1996-2002, 2011.
[6] Cristea, N. C. and Burges, S. J.; “An assessment of the current and future thermal regimes of three streams located in the Wenatchee River basin Washington State:some implications for regional river basin systems”,Climatic Change, Vol. 102, pp. 493 – 520, 2010.
[7] Kannel, P, R., kannel, S, R., Lee, S., Lee, y, s., Thian,Y, G; 2011; “A Review of Public Domain Water Quality Models for Simulating Dissolved Oxygen in Rivers and Streams”, Environmental Modeling and Assessment, 16,183-204.
[8] Hashemi, H.; Ghasemieziarani, A.; and Rangkesh, Y.; “Allocation of pollution input from sub basins to AmirKabir dam reservoir using Qual2k model”. Ecology. Vol. 57, pp. 1-8, 2011. (in Persian).
[9] Morshedi, j.; Alavipanah, K.; and Moghimi, A. “Investigation of longitudinal variations of Karun River using linear directional mean method (studied area: from Shooshtar to Arvand)”, Ecology. Vol. 39, No. 4, pp. 89-104, 2014. (in Persian).
[10] Shokri, S.; Hooshmand, A. R.; and Moazed, H.;“Qualitative Simulation of Ammonium and Nitrate along the Gargar River Using the Qual2Kw Model”. Journal of Wetland Ecology, Vol. 6, No. 23, pp. 57-68, 2016. (in Persian).
[11] Hoseini, P.; “Self-Purification of Karun River in Ahvaz city”. M.Sc. thesis. Faculty of Natural Resources and Environments, Department of Environment. Malayer University. Iran. 2013. (in Persian).
[12] Azimi, M. M.; Ghavvasieh, A. R.; Hashemi, H.;Barketin, S. and Jaafari Gol, F.; “Evaluation of the Selfpurification Ability of Rivers with the Help of Results Obtained from Qualitative Simulation; Case Study: The Sefid Rud River”, The National Conference on Water with the Clean Water Approach, the Faculty of Power and Water (Shahid Abbaspour), Shahid Beheshti University,2010. (in Persian).
[13] Barutkoob, A.; “Spot pollutants in the basins of the Dez and Karun rivers”, Eighth International River Engineering Conference, Shahid Chamran university of Ahvaz. 2009. (in Persian).
[14] Rahimi Shooshtari, M.; Pirnia, A.; Mahmoodian Shooshtari, M. and Rahimi Shooshtari, M.; “Estimating the Manning Resistance Coefficient in a Segment of the Great Karun River using the MIKE11 Software”, the Third National Conference on Urban evelopment, Sanandaj. 2009. (in Persian).
[15] URL http://www.wunder ground.com.
[16] Nowshadi, M. and Hatamizadeh, M.; “Simulation and Measuring of Kur River Water Quality Using QUAL2K Model”, Journal of Irrigation and Drainage, Vol. 3, No.4, pp, 238-249, 2010. (In Persian)
[17] Mehrdadi, N.; Ghobadi, M. and Nasrabadi, T.; “Evaluation of the quality and self-purification potential of Tajan river using qual2e model”, Environmental Health Science and Engineering, Vol. 3, pp. 199-204, 2006.
[18] Erfanmanesh, M. and Afioni, M.; “Environmental Pollution of Water, Soil and Air”, Arkan Publications. 4th Edition, pp. 67. (in Persian)
[19] Gafarzadeh, N.; Lahijanzadeh, A.; Kabi, A.; Rostami, S. and Mahdaviani, A.; “Determination Self-Purification Capacity of Karun River in 55 km long in the city of Ahvaz”, Fourth National Conference on Environmental Health. Yazd. Iran. 2001. (in Persian).