بررسی نحوه اعمال ضوابط کنترل تغییر مکان بر رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی لاغر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

یکی از مهمترین اهداف آیین نامه های زلزله، فراهم کردن حد اطمینان قابل قبول با در نظر گرفتن ضرایب ایمنی در برابر شکست کلی سازه و ناپایداری آن در اثر زلزله های شدیدی است که احتمال وقوع آن در مدت عمر مفید سازه وجود دارد. طراحی و کنترل در برابر جابجایی جانبی نسبی طبقات و پایداری جانبی سازه ها، باید در اولین مراحل طراحی در نظر گرفته شده و اعمال گردند. آیین نامه های مختلف محدودیت های مختلفی را برای جلوگیری از آسیب های جدی به سازه و امنیت ساکنین از جمله محدودیت در جابجایی جانبی نسبی ارائه کرده اند. بر اساس بند 4- 5- 2 استاندارد 2800 و تبصره ذیل آن در ارتباط با کنترل جابجایی نسبی طبقات، طراح در استفاده از زمان تناوب تجربی و یا تحلیلی دارای اختیار بوده و این در حالی است که استفاده از زمان تناوب تحلیلی به سازه سبکتری در مقایسه با سازه کنترل شده با زمان تناوب تجربی خواهد انجامید. بر این اساس، باید رفتار لرزه ای سازه کنترل شده با زمان تناوب تحلیلی در مقایسه با سازه ای که این مراحل در آن با زمان تناوب تجربی کنترل گردیده، مقایسه شود. بنابراین در این مقاله، چند سازه فولادی لاغر که هر کدام به دو صورت مذکور طراحی شده اند، در نظر گرفته شده و رفتار لرزه ای آنها پس از انجام تحلیل تاریخچه زمانی سه مؤلفه ای غیرخطی با یکدیگر مقایسه شده است. برای این منظور،
شاخص خرابی پارک و آنگ(Park & Ang) سازه ها پس از تحلیل تحت شتابنگاشت های مقیاس شده سری in روش زمان دوام و همچنین زمان رسیدن اولین المان هر کدام از سازه ها به حد نهایی خود، ملاک مقایسه قرار گرفته است. تحلیل ها نشان دهنده این موضوع هستند که سازه کنترل شده با زمان تناوب تحلیلی علاوه برای نکه به سازه سبکتری می انجامد، رفتار لرزه ای مناسبتر و نیز زمان دوام بیشتری را با شتابنگاشتهای مفروض دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Seismic Behavior of Regular Slender Buildings, Regarding How to Satisfy Drift Control Criteria

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadi 1
  • R. Afzal-Soltani 2
1 Assistant Professor, Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
2 M.Sc., Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
چکیده [English]

Based on Iranian standard 2800, drift of each storey for the lateral seismic loading should not exceed
from mentioned values in this code. It is stipulated in the note of this article that in drift calculation, the
period of the building can be determined through experimental formula, mentioned in the code or be
calculated by the analytical methods. Regarding that experimental base formula normally give shorter
period, so they lead to stronger structures. Application of analytical base period for special moment
resisting structure leads to a structure with less weight and strength, which satisfy the criteria and thus is
acceptable. In this research, some buildings with special moment resisting slender structures considered
and designed twice based on two assumptions, with and without considering the article note. For this,
damage index of structures and endurance time of them, after nonlinear three dimensional time-history
analyses will be investigated. Analyses show that structure designed based on analytical period not only
has lighter structure, but also have better seismic behavior and more endurance time under “in” series
of ET records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Moment Frame
  • Drift Controlling Criteria
  • Structure Period Time
  • damage index
  • Endurance
[1]Regulations of Resistant Design of Buildings against Earthquake, Standard 2800, 3rd Edition, Building and Housing Research Center, 2005 (in Persian).
[2]Mir-Kazemi, S. S.; “Investigating the Seismic Behavior of Slender Buildings, Regarding How to Satisfy Drift Control Criteria,” M.Sc. Thesis, Sadrol-Moteallehin Institute of Higher Education, Tehran, 2011 (in Persian).
[3]Afzal-Soltani, R.; “Investigation of Applying Privacy Control Effects of Shifting on Seismic Behavior of Buildings,” M.Sc. Thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran, 2012 (in Persian).
[4]Valamanesh, V.; “Three-dimensional Non-linear Seismic Analysis of Buildings by Endurance Time Method,” Ph.D. Dissertation, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2010 (in Persian).
[5]Hosseini-Hashemi, B.; “Investigation of Vertical Component Effects of Acceleration on Building Construction,” International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (in Persian).
[6]No. 370 a Journal; “Instructions of Seismic Retrofitting for Existing Buildings,” 2006 (in Persian).
[7]Geramin. M. and Mahdizadeh, K.; “Evaluation of Damage Index for Buildings,” Journal of Strengthening and Improving Industry, No. 3, pp. 47–53, 2007 (in Persian).
[8]Firouzbakht, M.; Vosoughifar, H. R. and Erfani, S.; “Introduction of a High Performance Seismic Damage Index from Existing Analytical Indicators,” Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Vol. 13, Nos. 1–2, pp. 23–34, 2010 (in Persian).
[9]Naderi, M.; Rezaeian, A. and Tanoursaz, M.; “Evaluation of the Vulnerability Index for Steel Bending Frames before and after Seismic Retrofitting with Steel Braces and Shear Walls,” Structure and Steel Journal of Science and Research, Vol. 6, No. 8, pp. 17–31, 2010 (in Persian).
[10]Vamvatsikos, D. and Cornell, C. A.; “Direct Estimation of the Seismic Demand and Capacity of MDOF Systems through Incremental Dynamic Analysis of an SDOF Approximation,” ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 131, No. 4, pp. 589–599, 2005.
[11]Estekanchi-Homayoon, E.; Vafai, A. and Riahi, H. T.; “Endurance Time Method: from Ideation to Application,” Proceedings of a U.S.–Iran Seismic Workshop, Irvine, California, pp. 205–218, 2009.
[12]Estekanchi, H. E.; Vafai, A. and Sadeghazar, M.; “Endurance Time Method for Seismic Analysis and Design of Structures,” Scientia Iranica, Vol. 11, No. 4, pp. 361–370, 2004.
[13]Federal Emergency Management Agency, Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedure, FEMA‑440, Table C–2.
[14]Hariri-Ardebili, M. A.; Zarringhalam, Y. and Yahyai, M.; “Comparison of Endurance Time Analysis and Incremental Dynamic Analysis in Estimation of SMRFs Responses,” JSCE, 2013.
[15]Park, Y. J.; Reinhorn, A. M. and Kunnath, S. K.; “Seismic Damage Analysis of Reinforced Concrete Buildings,” Proceeding of 9th World Conference on Earthquake Engineering, Tokyo, Japon, Vol. 8, 1988.