تثبیت خاک رس با آهک و پودر ضایعات سنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی(گروه عمران)، دانشگاه هرمزگان

چکیده

در این پژوهش، لجن ضایعات سنگی بدست آمده از برش سنگ در کارخانجات سنگبری برای تثبیت خاک رس همراه با آهک مورد استفاده قرار گرفت. پودر ریزدانه لجن سنگ با خاک رس و آهک ترکیب و تأثیرهای استفاده از پودر ضایعات سنگی و آهک در تثبیت خاک ریزدانه رسی( CL) در آزمایشگاه بررسی شد. نمونه های خاک در حالت طبیعی و زمانی که با درصدهای مختلف آهک و پودر ضایعات سنگی ترکیب شدند، برای آزمون های آزمایشگاهی شامل آزمایش حدود آتربرگ، آزمایش دانه بندی، آزمایش تراکم استاندارد، آزمایش مقاومت فشاری و آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده کاهش معناداری در پلاستیسیته و تغییر در رطوبت بهینه و وزن واحد حجم بیشینه خاک رس را با افزایش مقادیر پودر ضایعات سنگی و آهک نشان می دهد. نتایج آزمایش های مقاومت فشاری و نسبت باربری کالیفرنیا نشان می دهند که در زمان های عمل آوری مختلف، افزودن پودر ضایعات سنگی و آهک سبب افزایش مقدار مقاومت فشاری تا 6 درصد پودر ضایعات سنگی و 7 درصد آهک و افزایش مقدار نسبت باربری کالیفرنیا تا 6 درصد پودر ضایعات سنگی و 9 درصد آهک شده است و برای درصدهای بیشتر، مقادیر مقاومت فشاری و نسبت باربری کالیفرنیا کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stabilization of clayey soil with lime and waste stone powder

نویسندگان [English]

  • A. Roohbakhshan 1
  • B. Kalantari 2
1 Young Researchers Club, Borujerd Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Hormozgan
چکیده [English]

In this research, waste stone sludge obtained from slab stone processing from stone washing plants
were recycled to stabilization of clayey soil with lime. Fine-powdered stone sludge was mixed with clay
soil and lime. Thus, the effectiveness of using waste stone powder and lime in stabilizing fine-grained
clayey soil (CL) was investigated in the laboratory. The soil samples in natural state and when mixed
with varying percentages of lime and waste stone powder were used to laboratory tests that included
atterberg limits tests, grain size analysis, standard proctor compaction tests, unconfined compression
tests and California bearing ratio tests. The results showed significant reduction in plasticity and changed
the optimal moisture and maximum dry density of clayey soil with increasing amount of waste stone
powder and lime. The results of the unconfined compressive strength tests and California bearing ratio
tests showed that in the different curing time, the addition of waste stone powder and lime caused an
increase in the value of UCS up to 6% waste stone powder content and 7% lime content, and increase
in the value of CBR until 6% waste stone powder content and 9% lime content, for further percentages,
the value of UCS and CBR decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Stone Powder
  • Lime
  • Clayey Soil
  • Stabilization of Soil
  • Environmental Pollution
[1]Bell, F. G.; “Stabilization and Treatment of Clay Soils with Lime-some Applications,” Ground Engineering, Vol. 21, No. 2, pp. 22–30, 1988.
[2]Lazaro, R. C. and Moh, Z. C.; “Stabilization of Deltaic Clays with Lime-rice Husk Ash Admixtures,” 2nd Southeast Asian Conference on Soil Engineering, Singapore, pp. 215–223, 1970.
[3]Rahman, M. A.; “Effect of Cement-rice Husk Ash Mixtures on Geotechnical Properties of Lateritic Soils,” Soils and Foundations, Vol. 27, No. 2, pp. 61–65, 1987.
[4]Ali, F. H.; Adnan, A. and Choy, C. K.; “Use of Rice Husk Ash to Enhance Lime Treatment of Soil,” Canadian Geotech Journal, Vol. 29, No. 5, pp. 843–852, 1992.
[5]Muntohar, A. S.; “Influence of Plastic Waste Fibers on the Strength of Lime-rice Husk Ash Stabilized Clay Soil,” Civil Engineering Dimension, Vol. 11, No. 1, pp. 32–40, 2009.
[6]Bilgin, N.; Yeprem, H. A.; Arslan, S.; Bilgin, A.; Gunay, E. and Marsoglu, M.; “Use of Waste Marble Powder in Brick Industry,” Construction and Building Materials, Vol. 29, pp. 449–457, 2012.
[7]Karakus, A.; “Investigating on Possible Use of Diyarbakir Basalt Waste in Stone Mastic Asphalt,” Construction and Building Materials, Vol. 25, pp. 3502–3507, 2011.
[8]Ahmed, A. and Ugai, K.; “Environmental Effects on Durability of Soil Stabilized with Recycled Gypsum,” Cold Regions Science and Technology, Vol. 66, No. 2, pp. 84–92, 2011.
[9]Kamei, T.; Kato, T. and Shuku, T.; “Effective Use for Bassanite as Soil Improvement Materials-recycling of Waste Plasterboard,” Geotechnical Society Electronic Journals, Vol. 2, No. 3, pp. 245–252, 2007.
[10]Ugai, K. and Ahmed, A.; “Evaluation of Using Gypsum Waste Plasterboard in Ground Improvement,” Proceeding of the Workshop on Recycling Waste Plasterboard, Memorial Hall, Chuo University, Tokyo, Japan, p. 9, 2009.
[11]Ahmed, A.; Ugai, K. and Kamei, T.; “Application of Gypsum Waste Plasterboard and Waste Plastic Trays to Enhance the Performance of Sandy Soil,” Proceedings of Geo-Shanghai 2010 International Conference, Shanghai, China, No. 207, pp. 165–173, 2010.
[12]Ahmed, A.; Ugai, K. and Kamei, T.; “Investigation of Recycled Gypsum in Conjunction with Waste Plastic Trays for Ground Improvement,” Journal of Construction and Building Materials, Vol. 25, No. 1, pp. 208–217, 2011.
[13]Demirel, B.; “The Effect of the Using Waste Marble Dust as Fine Sand on the Mechanical Properties of the Concrete,” International Journal of the Physical Sciences, Vol. 5, No. 9, pp. 1372–1380, 2010.
[14]Khoury, N. N. and Zaman, M. M.; “Environmental Effects of Aggregate Stabilized with Cementation Materials,” Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 18, No. 1, pp. 41–48, 2007.
[15]Brandl, H.; “Alteration of Soil Parameters by Stabilization with Lime,” 10th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Stockholm, Vol. 3, pp. 587–594, 1981.