بررسی رفتار اتصالات میلگردهای دیوار بنایی مسلح با دال بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

ساختمان های بنایی مسلح به لحاظ فنی و اقتصادی، گزینه مناسبی برای کشور زلزله خیز ایران هستند. اتصالات نامناسب بین اجزای این سازه باعث ایجاد آسیب دیدگی و تخریب در برابر زلزله می گردد. درصد آرماتور بکار رفته در دیوار و نحوه اتصال دیوار و دال از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ایمنی این گونه سازه ها است. در این مقاله پس از مدلسازی دیوار بنایی مسلح و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی و اثبات صحت مدل ایجاد شده در نرم افزار آباکوس(ABAQUS )، پنج نوع ساختمان برای ساختمان های یک، دو و چهار طبقه بنایی با دال بتنی در موقعیت های متفاوت مدلسازی و تحلیل شده است. سپس قطر و فاصله میلگردهای اتصال و طول خم آ نها بین دیوار و دال بتنی بررسی گردیده و پیشنهاداتی نیز در این رابطه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Performance Assessment of Steel bar Joints between Reinforced Masonry Walls and RC Slabs

نویسندگان [English]

  • M. Rezvani-Sharif 1
  • R. Riahi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, K.N. Toosi Technical University
2 M.Sc., Faculty of Civil Engineering, K.N. Toosi Technical University
چکیده [English]

Reinforced masonry buildings are technically and economically suitable options for earthquake-prone
countries. Inadequate connections between the components of these structures cause damage and
destruction in an earthquake. Percentage and connection type between wall and concrete slab are the
most effective parameters on safety of these buildings. In this article a model for the seismic behavior
of reinforced masonry (RM) building subjected to push-over analysis has been presented. The modeling
of the RM structure with concrete slabs has done in ABAQUS, using explicit finite element model. The
proposed finite element model has been verified by comparison with experimental data available in the
literature and then five models including one, two and four story buildings in different situations have
been modeled. Bending length, distance and diameter of joint bars between the walls and concrete slab
have been investigated and some recommendations in this field have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforced Masonry Structure
  • Concrete Slab
  • Push over Analysis
  • Shear Force
  • Joint Bar
[1]No. 376 a Journal, “Instructions for Seismic Improvement of Unreinforced Masonry Buildings in Available,” State Management and Planning Organization, 2007 (in Persian).
[2] Schneider, R.; “Design of Reinforced Masonry Structures,” Elm-o Adab Publication, Translated by Tahouni, S., 2009 (in Persian).
[3]Dhanasekar, M. and Haider, W.; “Explicit Finite Element Analysis of Lightly Reinforced Masonry Shear Walls,” Computers and Structures, Vol. 86, No. 1, pp. 15–26, 2008.
[4]Zucchini, A. and Lourenco, P. B.; “A Micro-mechanical Model for the Homogenization of Masonry,” International Journal of Solids and Structures, Vol. 39, No. 12, pp. 3233–3255, 2002.
[5]Lotfi, H. and Shing, P.; “Interface Model Applied to Fracture of Masonry Structures,” Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 120, No. 1, pp. 63–80, 1994.
[6]Rezazadeh, M. A. and Tasnimi, A.; “Numerical Study of Improvement on Performance for Wall to Wall Joints in Brick Buildings with Reinforced Concrete Coverage,” 5th National Congress on Civil Engineering, 2000 (in Persian).
[7]Cerioni, R. and Donida, G.; “A Finite Element Model for the Nonlinear Analysis of Reinforced and Prestressed Masonry Walls,” Computers and Structures, Vol. 53, No. 6, pp. 1291–1306, 1994.
[8]FEMA‑302; “Nehrp Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and other Structures,” 1997.