دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-70