دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-95 
تحلیل تقاضای مسافر ریلی و پیش بینی آن با الگوریتم سری زمانی

صفحه 9-17

10.22060/ceej.2011.116

شهریار افندیزاده؛ امیرمسعود رحیمی؛ علی اصغر طلائی؛ احرام صفری