بررسی و مقایسه مقاومت فشاری بتن دارای خرده لاستیک و پودر لاستیک به همراه نانوسیلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشکده فنی و مهندسی نیک بخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 محمد رضا سهرابی استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

به طور کلی لاستیک­های بسیار زیادی در جهان تولید می­شود و امکان دفع این زباله­ها در محیط زیست وجود ندارد؛ زیرا تایر با سرعت بسیار کمی تجزیه می­شود؛ و آلودگی­های زیادی تولید می­نماید؛ بنابر­این استفاده بهینه از این ضایعات به یک ضرورت تبدیل شده است. از ضایعات می­توان برای بهبود برخی خواص مکانیکی بتن استفاده نمود. در همین راستا در تحقیق حاضر، خواص مقاومت فشاری 7 روزه و 28 روزه خرده لاستیک و پودر لاستیک به همراه نانوسیلیس مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت آب به سیمان در طرح­ها ثابت بوده و از خرده لاستیک به ابعاد  5/9 - 75/4 میلی­متر و پودر لاستیک  به ابعاد 6 /0 میلی­متر استفاده شده است. در این مقاله مقدار لاستیک به صورت درصد وزنی سیمان 5% ،10% و 15% استفاده شده و نانوسیلیس به میزان 2% و3% به مخلوط­های دارای لاستیک اضافه شده است که شاهد بهبود نحوه شکست و افزایش مقاومت فشاری در این نوع بتن هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Comparison of Compressive Strength Of Concrete Containing Crumb Rubber And Rubber Powder With Nano Silica

نویسندگان [English]

  • Mohammad karblaie 1
  • mohammad reza sohrabi 2
چکیده [English]

A large amount of rubbers are produced in the world, and the disposal of these waste materials is not feasible, as the rate of decomposition for tyre is very slow.  These waste material produce big environmental pollution, therefore optimum use of them has become a necessity. These kinds of trashes can be used for improving some mechanical properties of concrete. In this regard compressive strength of concrete specimens containing crumb rubber, rubber powder, along with nanosilica have been discussed at the ages of 7 and 28 days in the current research. A fixed water – cement ratio has been considered in the mixes. Crumb rubber particles ranging in size from 4.75 to 9.50 mm, and rubber powder of size 0.6 mm have been used.  In this paper 5%, 10%, 15% (by weight of cement) of rubber have been used, and also 2% and 3% nanosilica were added to the mixes containing rubber.  The results showed an improvement in the failure behavior, and compressive strength growth of concrete containing rubber and nanosilica.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • powder rubber
  • Crumb Rubber
  • Nanosilica
  • compression resistance
[1]ابراهیمی، س.، "بتن با قابلیت جذب انرزی بالا با استفاده از لاستیک و پلی استایرن،" پایان نامه کارشناسی ارشد،. صنعتی اصفهان، اصفهان. ۱۳۸۵
[2] خرمی ،م.،”امکان سنجی کاربرد لاستیک مستهلک شده در ساخت بتن” مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه . شماره:گ – ٤٤٧ و ۱۳۸۵
[3] خسته بند، حامد، "بررسی اثر نانو سیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک، پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران )سازه( دانشکده فنی و مهندسی نیکبخت، دانشگاه . سیستان وبلوچستان، ۱۳۸۷
[4]Reda Taha,l, Abdel-Wahab, (2003), “Fracture toughness of concrete incorporating rubber tire particles”, Icpm, a new era of building, cairo , egypt,feb. 18-20,.
[5]Oivares,f.h., Barluenga, g., Bollati, M., And witoszek, b., (2002)., ‘‘Static and dynamic behaviour of recycled tyre rubber-filled concrete,’’ Cement and concrete research vol. 32, pp. 1587-1596
[6] Topcu, B, (1995), “the properties of rubberized concrete”, cement and concrete research, vol. 25, no. 2,pp. 304-310,.
[7]Rostami, H., Llepore, J., Silverstraim, T., Zundi,I., (1993)., “Use of recycled rubber tires in concrete”, Proceedings of the international conference on concrete 2000, University of d undee, scotland, uk, pp.391-399,
[8]Raghvan, D., Huynh, H., Ferraris, c.f., (1998), “Workability, Mechanical properties and chemical stability of a recycled tire rubber-filled cementitious composite”, Journal of m aterials science, vol. 33, no.7, pp.1745-1752
[9]Eldin, N.N., Senouci, a. b., (1993), “Rubber-tire particles as concrete aggregate,”Asce journal of materials in civil engineering, vol. 4, pp. 478-496,1993.
[10]Hai Huynh, Dharmaraj Raghavan, Chiara f . Ferraris, (1996), “ Rubber particles from recycled tires in cementitious composite materials ”,Department of chemistry , Howard University , washington dc 20 059,may.
[11]Jo, B.W. et al., 2006, Characteristics of cement mortar withnano-SiO2 particles, Construction and Building Materials,Article inpress, doi:9.1016/j.conbuildmat.2005.12.020
[12]Hui Li , Hui-gang Xiao, Jie Yuan, Jinping Ou " Microstructure of cement mortar with nano-particles"10 August 2002.
[13]Byung-Wan Jo a, Chang-Hyun Kim a,*, Ghi-ho Tae b, Jong-Bin Park a,” Characteristics of cement mortar with nano-SiO2 particles”, Construction and Building Materials 21 (2007)