توسعه روش شبه‌استاتیک برای تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، باشگاه پژوهشگران جوان

2 نویسنده مسئول و دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار، پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

چکیده

روش شبه‌استاتیک یکی از روش‌های کاربردی برای تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی به شمار می‌رود. انتخاب ضریب لرزه‌ای مناسب، اولین گام موثر برای رسیدن به نتایج مطلوب در این روش است. در گذشته نظرات زیادی بدون توجه به مشخصات هندسی، دینامیکی و هم‌چنین اثرات ساختگاه، برای تخمین ضریب شبه‌استاتیک ارائه شده است. بنابراین به منظور ارائه روشی دقیقتر، سد مسجد سلیمان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و با بهره‌گیری از نتایج تحلیل‌های استاتیکی، شبه‌استاتیکی و دینامیکی با روش اجزاء محدود، به بررسی اثرات هندسه سد در تعیین ضریب شبه‌استاتیک پرداخته شده است. در رابطه پیشنهادی، تغییر شتاب در ارتفاع به صورت خطی فرض شده است. نرخ این تغییر در شتاب به خصوصیات هندسی بدنه سد، سختی خاک و مشخصات میرایی بستگی دارد. بنابراین در این تحقیق خصوصیات هندسی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش ارتفاع بدنه سد خاکی، نرخ افزایش شتاب اعمالی کاسته شده و با تندتر شدن شیب بدنه، نرخ شتاب افزایش می‌یابد. به این ترتیب با در نظر گرفتن این تغییرات در ضریب شبه‌استاتیک پیشنهادی، در جهت دقیق نمودن روش شبه‌استاتیک، گام موثری برداشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Pseudo-Static Method for Stability Analyses of Embankment Dams

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shirdel 1
  • Ali Ghanbari 2
  • Mohammad Davoodi 3
چکیده [English]

Pseudo-static analysis is a common and simple method for the evaluation of seismic stability in embankment dams. Selection of the horizontal Pseudo-static coefficient is a primary step for evaluation of seismic behavior of embankment. Previous researchers and design manuals of embankment dams often suggest constant values for selecting the seismic coefficient regardless of site seismicity and the dynamic characteristics of the structures. In order to evaluate geometric effect, pseudo-static, static and dynamic analyses of the Masjed Soleiman dam With Finite Element Method performed and then precise a new equation to determine the pseudo-static coefficient of earth dams. In this equation, variations in acceleration for height of the dam, considered linear and the gradient of this line related to the geometrical characteristics of the dam body, soil stiffness and damping values. Result of this research imply that with increasing height of dam, decrease gradient of acceleration and with increasing slope of dam, increase gradient of acceleration. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earth Dams
  • Pseudo Static
  • Dynamic Analyses؛ HORIZONTAL ACCELERATION COEFFICIENT؛ Seismicity
[1]Terzaghi, K., “Mechanisms of landslides”, In Application of Geology to Engineering Practice (Berkeley Volume), Geological Society of America,New York, 83-123, 1950.
[2]Makdisi, F.I., Seed, H.B., “A Simplified Procedure for Estimating Earthquake-Induced Deformation in Dams and Embankments”, Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 104, NO.GT7, P.849-867,1978.
[3]Seed, H.B., “Consideration in the earthquake resistant design of earth dams”, Geotechnique, No 29, PP.215-263, 1979.
[4]Hynes-Griffin, M.E., Franklin, A.G., “Rationalizing the Seismic Coefficient Method”, Miscellaneous paper GL-84-13, U.S. Army Corps of Engineering Waterways Experiment Station Vicksburg,Mississippi, 1984.
[5]Dakoulas, P., Gazetas G., “Seismic Shear Strains and Seismic Coefficients in Dams and Embankments”,Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 5,No 2, pp.75-83, 1986.
[6]Yanagisawa, E., “Dynamic Behavior of rock fill dams, Advanced in Rock fill Structures”, Neves,E.M, Kluwer Academic publishers, NATO ASI Series, Series E: Applied Sciences, Vol. 200, pp.449-470, 1991.
[7]U.S.Army Corps of Engineers, “Engineering and Design”. Earthquake Design and Evaluation for Civil Works Projects, 1995.
[8]KomakPanah, A., Magoli, N., “Evaluation of the Horizontal Earthquake coefficient in Pseudo-Static Analysis of Slopes”, Proceedings of the 3rd Conference on the Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Tehran, Iran, 2002.
[9]Jai Krishna, “Earthquake Resistant Design of Earth Dam”, Symposium on Earthquake Eng, India, 1962.
[10]Seed, H.B., Martin, G.R., “The Seismic Coefficients in earth dam design”, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, 92 (3), pp.25–58,1966.
[11]IS 1893-1984 (Part I), “Indian Standard Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures”, (fifth Revision), 2002.
[12]Ghanbari, A., Davoodi, M., Ahmadi, B., “A New Equation to Calculate The Seismic Coefficient of Pseudo-Static Analysis for The Masjed Soleiman Dam”, Dam Engineering, Volume XIX, Issue 2,2008.
[13]Japan Society of Civil Engineers, “Earthquake Resistant Design Codes in Japan”, 2000.
[14]Davoodi, M., “Evaluating dynamic characteristics of embankment dams using ambient and forced vibration tests”. PhD thesis, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, 2003.
[15]Kuhlemeyer, R., Lysmer, J., “Finite element method accuracy for wave propagation problems”, Journal of Soil Mechanic and Foundation, Div, ASCE, 99, 421-427, 1973.
[16]Bray, J.D., Rethie, E.M., Augello, A.J., Merry, S.M., “Simplified seismic designs procedure for geo synthetic lined”. Soil-waste landfills, Geosynthetics International, 5 (1-2), 203-235, 1988.