بررسی رفتار قالب‌های فولادی نورد شدهء پرشده با بتن زیر بار محوری فشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله بررسی‌های عددی گسترده‌ای بر روی رفتار قالب‌های پر شده با بتن به وسیله روش اجزا محدود غیرخطی انجام شده و درستی نتایج روش عددی با نتایج آزمایشگاهی بررسی شده است. رفتار ایننمونه‌ها، زیر بار محوری ارائه شده است. اثر ضخامت قالب فولادی و مقاومت چسبندگی بین بتن و فولاد و محصورشدگی بتن آزمایش شده و ظرفیت محوری نمونه‌ها و تنش محصورشدگی، محاسبه و با بتن معمولی مقایسه شده است. نتایج نشان دادندبا افزایش ضخامت ورق، ظرفیت باربری، تنش محصورشدگی و شکل‌پذیری افزایش می‌یابد و با افزایش مقاومت بتن، محصورشدگی هسته بتنی و شکل‌پذیری کاهش می‌یابد. نمونه‌ها با مقاومت بتن 30 و60 و80 مگاپاسکال و با نسبت D/tمتفاوت هستند و طول آنها 300 میلی متر است. مهم ترین اهداف آزمایش عبارتند از: 1-بررسی اثر وجود برجستگی بر ظرفیت باربری محوری. 2-بررسی عوامل مختلف مانند ضخامت قالب فولادی، ضریب اصطکاک و نسبت سطح برجستگی به سطح جانبی. 3-بررسی اثر نوع بارگذاری (فقط بارگذاری بتن و یا بتن و فولاد بصورت هم‌زمان). 4- بررسی شکل‌پذیری نمونه‌ها.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Behavior of Concrete-Filled Rolled Steel Tubular Columns Under Axial Loads

نویسندگان [English]

  • Seyed Amirodin Sadrnejad 1
  • Bahram Ebrahimi 2
چکیده [English]

In this paper, a numerical investigation on behavior of concrete in filled columns using nonlinear finite element method is done. Numerical results are verified using experimental results. Behavior of rolled steel tubes witch are filled with concrete of different strength on the axial applied loads is present. Effect of steel tubes thickness and confining stress are considered and the results are compared with concrete columns. The results showed that with increasing thickness of steel tubes, axial load capacity and confinement stress and ductility is increased and with increasing the concrete strength, confining stress and ductility is reduced. Specimens with different concrete strength of 30,60,80 MPaand different  ratioare analyzed and all the specimens have the same length of  300 mm. The main objects are: 1) to investigate effect of prominence on axial load capacity. 2) to investigate the effect of different parameters like thickness of steel tubes, friction coefficient and the ratio of prominence area over total perimeter area. 3) to investigate effect of loading(i.e. loading concrete only or loading concrete and steel tubes simultaneous. 4) to investigate the ductility of columns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite Column
  • Finite element analysis
  • Confinement
  • Ductility index
  • Concrete
  • Steel Plate
[1]Lin Hai., Han.; Guo Huang., Yao.; “Influence of concrete compaction on the strength of concretefilled steel RHS columns”, Journal of
Constructional Steel Research, 59, p.p. 751-767,2003.
[2]Prion., HGL.; Boehme., J.; “Beam-column behavior of steel tubes filled with high strength concrete”, In: Proceedings of the fourth
International Colloquium North American Session. New York: Structural Stability Research Council;p.p. 439-448, 1989.
[3]You.Fu. Yang.; Lin.Hai.Han.; “Behaviour of concrete filled steel tubular (CFST) stub columns under eccentric partial compression
”, Thin-Walled Structures, vol. 49, Issue 2 , p.p.379-395. February 2011
[4]Han., LH.; “The influence of concrete compaction on the strength of concrete filled steel tubes”,Journal of structural Engineering, 3(2), 131-137,2000.
[5]L., H.Han.; “Tests on stub columns of concrete- filled RHS sections”, Journal of Constructional Steel Research, 58, p.p. 353-372, 2002.
[6]Karam., G.N.; Gipson., L.J.; “Elastic buckling of cylindrical shells with elastic cores--I (Analysis)”,Journal of Solids Structures, 32, p.p. 1259-1283,1995.
[7]Karam., G.N.; Gipson., L.J.; “Elastic buckling of cylindrical shells with elastic cores—II (Experiments)”, Journal of Solids Structures, 32,p.p. 1285-1306, 1995.
[8]O,Shea., M.; Bridge., R.; “Circular thin-walled tubes with high strength concrete infill”,international conference on Composite
construction in steel and concrete II. Irsee (Germany), ASCE, p.p. 780-793, 1996.
[9]Georgios., Giakoumelis.; Dennis., Lam.; “Axial capacity of circular concrete-filled tube columns”,Journal of Constructional Steel Research, 60, p.p.1049-1068, 2004.