کنترل لرزه‌ای مدل برشی یک قاب 10 طبقه با استفاده از میراگر جرمی فعال و بهینه‌یابی با الگوریتم ازدحام ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

کنترل ارتعاشات سازه‌های بلند تحت تحریک زلزله و باد به‌‌ ترتیب بدلیل ایمنی سازه و حس آسایش ساکنین آن‌ها، همیشه جزء موضوعات مهم در حوزه مهندسی سازه بوده است. یکی از ابزارهای توسعه یافته به منظور کنترل ارتعاش سازه‌ها، میراگر جرمی هماهنگ شده (TMD ) می‌باشد که به روش‌های مختلفی در سازه‌ها بکار برده می‌شود. در این مقاله مدل خطی یک ساختمان 10 طبقه برشی در محیط متلب تحت تحریک 28 رکورد زلزله حوزه‌ دور و نزدیک مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور کنترل ارتعاش سازه‌، میراگر جرمی هماهنگ شده فعال (ATMD ) مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین با توجه به ماهیت تصادفی تحریک زلزله از منطق فازی و سیستم استنتاج ممدانی به‌ منظور تعیین نیروی کنترل استفاده شده است. به علاوه از الگوریتم ازدحام ذرات (PSO ) برای تعیین مقادیر بهینه توان عملگر در میراگر جرمی فعال استفاده شده است که در این بهینه‌یابی اثر اشباع عملگر نیز مد نظر قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از نتایج بدست آمده از این الگوریتم و تحت رکوردهای مختلف، روشی جهت طراحی مقاوم کنترل‌کننده معرفی گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که در صورت استفاده از این سیستم کنترلی و مقدار بهینه توان عملگر، پاسخ سازه به مقدار 44 درصد کاهش می‌یابد. همچنین به دلیل عدم‌ قطعیت موجود در رکوردهای زلزله، اگر توان عملگر میانگین مورد استفاده قرار گیرد، به صورت کلی پاسخ سازه کنترل شده به روش فعال 33 درصد کاهش یافته که به مراتب بیشتر از سازه کنترل شده به روش غیرفعال (16 درصد) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

SEISMIC CONTROL OF 10-STOREY SHEAR FRAME USING ACTIVE TUNED MASS DAMPERS AND OPTIMIZATION BY PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM

نویسندگان [English]

  • Mazyar Fahimi Farzam 1
  • Babak Alinejad 2
  • Seyyed Ali Mousavi Gavgani 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Due to structural safety and residential comfort, the vibration control of tall buildings under earthquake and wind excitations has always been one of the important issues in the structural engineering context. One of the well-established approaches for controlling the structural vibration is the use of Tuned Mass Dampers (TMD) employed with different methods in structures. In this paper, a 10-story shear building with linear behavior is studied under twenty eight far-field and near-field earthquakes in MATLAB. Active Tuned Mass Damper (ATMD) is used to control the structural vibration. According to the earthquake excitation random nature, Fuzzy Logic and Mamdani Inference System are applied to determine the control force. In addition, the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm is used to determine the optimum TMD actuator power, and in this optimization, the effect of the actuator saturation is also considered. Furthermore, a method is introduced for robust optimum design of the suggested controller. Using the proposed control system and the optimum actuator power, structural responses decline about 44 pct. Additionally, due to the existence of uncertainty in earthquake records, applying a controller with average actuator power generally results in 33 pct. structural response reduction, and the performance of the active controlled system always outperforms the passive controlled system with 16 pct. structural response reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • active control
  • Fuzzy Logic
  • Tuned Mass Damper
  • Near-Field Earthquake
  • Particle Swarm Optimization Algorithm