کنترل لرزه‌ای مدل برشی یک قاب 10 طبقه با استفاده از میراگر جرمی فعال و بهینه‌یابی با الگوریتم ازدحام ذرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

کنترل ارتعاشات سازه‌های بلند تحت تحریک زلزله و باد به ترتیب بدلیل ایمنی سازه و حس آسایش ساکنین آنها، همیشه جزء موضوعات مهم در حوزه مهندسی سازه بوده است. یکی از ابزارهای توسعه یافته به منظور کنترل ارتعاش سازه‌ها، میراگر جرمی هماهنگ شده (TMD )می‌باشد که به روش‌های مختلفی در سازه‌ها بکار برده می‌شود. در این مقاله مدل خطی یک ساختمان 10 طبقه برشی در محیط متلب تحت تحریک 28 رکورد زلزله حوزه دور و نزدیک مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور کنترل ارتعاش سازه، میراگر جرمی هماهنگ شده فعال (ATMD )مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین با توجه به ماهیت تصادفی تحریک زلزله از منطق فازی و سیستم استنتاج ممدانی به منظور تعیین نیروی کنترل استفاده شده است. به علاوه از الگوریتم ازدحام ذرات (PSO )برای تعیین مقادیر بهینه توان عملگر در میراگر جرمی فعال استفاده شده است که در این بهینه‌یابی اثر اشباع عملگر نیز مد نظر قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از نتایج بدست آمده از این الگوریتم و تحت رکوردهای مختلف، روشی جهت طراحی مقاوم کنترل‌کننده معرفی گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که در صورت استفاده از این سیستم کنترلی و مقدار بهینه توان عملگر، پاسخ سازه به مقدار 44 درصد کاهش می‌یابد. همچنین به دلیل عدم قطعیت موجود در رکوردهای زلزله، اگر توان عملگر میانگین مورد استفاده قرار گیرد، به صورت کلی پاسخ سازه کنترل شده به روش فعال 33 درصد کاهش یافته که به مراتب بیشتر از سازه کنترل شده به روش غیرفعال (16 درصد) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Control of a 10-Storey Shear Frame Using Active Tuned Mass Dampers and Particle Swarm Optimization Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mazyar Fahimi Farzam 1
  • Babak Alinejad 2
  • Seyyed Ali Mousavi Gavgani 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Due to structural safety and residential comfort, the vibration control of buildings under earthquake and wind excitations has always been one of the important issues in the structural engineering context. One of the well-established approaches for controlling the structural vibration is the use of Tuned Mass Dampers (TMDs) employed with different methods in structures. In this paper, a 10-storey shear building with linear behavior is studied under 28 Far-Fault (FF) and Near-Fault (NF) earthquakes in MATLAB. Active Tuned Mass Damper (ATMD) is used to control the structural vibration. According to the random nature of earthquake excitation, Fuzzy Logic controller (FLC) and Mamdani Inference System are applied to determine the control force. In addition, the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm is used to determine the optimum TMD actuator power, and in this study, the effect of the actuator saturation is also considered. Furthermore, a method is introduced for robust optimum design of the suggested controller. Using the proposed control system and the optimum actuator power, structural responses decline about 44 pct. Additionally, due to the existence of uncertainty in earthquake records, applying a controller with average actuator power generally results in 33 pct. structural response reduction, and the performance of the active controlled system always outperforms the passive controlled system with utmost 16 pct. structural response reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Control
  • Fuzzy Logic
  • Tuned Mass Damper
  • Near-Field Earthquake
  • Particle Swarm Optimization Algorithm
[1]M.P. Singh, S. Singh, L.M. Moreschi, Tuned mass dampers for response control of torsional buildings, Earthquake engineering & structural dynamics, 769-749 (2002) (4)31.
[2]G. Warburton, E. Ayorinde, Optimum absorber parameters for simple systems, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 217-197 (1980)(3)8.
[3]W. Zuk, Kinetic structures, civil engineering, in:  ASCE, 1968, pp. 64-62.
[4]W. Zuk, R.H. Clark, Kinetic architecture, Van Nostrand Reinhold, 1970.
[5]J. Yao, Concept of structural control, Journal of the Structural Division, 98(st 1972) (7).
[6]R.A. Lund, Active Damping of Large Structures in Winds, Structural Control, H. H. E. Leipholz, ed., North-Holland Publishing Co., New York, N.Y, 1980
[7]J.C. Chang, T.T. Soong, Structural control using active tuned mass dampers, Journal of the Engineering Mechanics Division, 1098-1091 (1980) (6)106.
[8]J. Wu, J. Yang, Active control of transmission tower under stochastic wind, Journal of Structural Engineering, 1312-1302 (1998) (11)124.
[9]D. Hrovat, P. Barak, M. Rabins, Semi-active versus passive or active tuned mass dampers for structural control, Journal of Engineering Mechanics, 705-691 (1983) (3)109.
[10]L. Xu, Y. Yu, Y. Cui, Active vibration control for seismic excited building structures under actuator saturation, measurement stochastic noise and quantisation, Engineering Structures, 11-1 (2018) 156.
[11]F. Amini, M.Z. Samani, A wavelet‐based adaptive pole assignment method for structural control, ComputerAided Civil and Infrastructure Engineering, (2014) (6)29 477-464.
[12]S. Pourzeynali, H. Lavasani, A. Modarayi, Active control of high rise building structures using fuzzy logic and genetic algorithms, Engineering Structures, (2007) (3)29 357-346.
[13]S. Park, J. Lee, H.-J. Jung, D.-D. Jang, S. Kim, Numerical and experimental investigation of control performance of active mass damper system to high-rise building in use, Wind and Structures, 332-313 (2009) (4)12.
[14]H. Chen, Z. Sun, L. Sun, Active mass damper control for cable stayed bridge under construction: an experimental study, Structural Engineering and Mechanics, (2)38 156-141 (2011).
[15]X.B. Nguyen, T. Komatsuzaki, Y. Iwata, H. Asanuma, Robust adaptive controller for semi-active control of uncertain structures using a magnetorheological elastomer-based isolator, Journal of Sound and Vibration, 212-192 (2018) 434.
[16]L. Chung, R. Lin, T. Soong, A. Reinhorn, Experimental study of active control for MDOF seismic structures, Journal of Engineering Mechanics, -1609 (1989) (8)115 1627.
[17]S. Etedali, A.-A. Zamani, S. Tavakoli, A GBMO-based PI λ D μ controller for vibration mitigation of seismic-excited structures, Automation in Construction, 12-1 (2018) 87.
[18]B. Blachowski, N. Pnevmatikos, Neural Network Based Vibration Control of Seismically Excited Civil Structures, Periodica Polytechnica Civil Engineering, (2018) (3)62 628-620.
[19]L.A. Zadeh, Fuzzy sets, Information and control, (3)8 353-338 (1965).
[20]N.N. Karnik, J.M. Mendel, Q. Liang, Type2- fuzzy logic systems, IEEE transactions on Fuzzy Systems, (1999) (6)7 658-643.
[21]J.M. Mendel, R.B. John, Type2- fuzzy sets made simple,IEEE Transactions on fuzzy systems, -117 (2002) (2)10  127.
[22]M. Battaini, F. Casciati, L. Faravelli, Fuzzy control of structural vibration. An active mass system driven by a fuzzy controller, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1276-1267 (1998) (11)27.
[23]M. Aldawod, F. Naghdy, B. Samali, K. Kwok, Active control of wind excited structures using fuzzy logic, in:  Fuzzy Systems Conference Proceedings, IEEE International, 1999, pp. 77-72.
[24]M. Aldawod, B. Samali, F. Naghdy, K.C.S. Kwok, Active control of along wind responce of tall building using a fuzzy controller, Engineerind Structures., (2001) (11)23 1522-1512.
[25]A. Ahlawat, A. Ramaswamy, Multiobjective optimal fuzzy logic control system for response control of windexcited tall buildings, Journal of engineering mechanics, 530-524 (2004) (4)130.
[26]F. Amini, R. Vahdani, Fuzzy optimal control of uncertain dynamic characteristics in tall buildings subjected to seismic excitation, Journal of Vibration and Control, 1867-1843 (2008) (12)14.
[27]A. Aly, A. Zasso, F. Resta, Two Directional Active Control of a High-Rise Building Under Wind Loads with Different Attack Angles: Comparison between LQR and Fuzzy Logic Controllers, in:  The 7th European Conference on Structural Dynamics, University of Southampton, Highfield, Southampton, UK, 2008.
[28]B. Samali, M. Al-Dawod, K.C. Kwok, F. Naghdy, Active control of cross wind response of -76story tall building using a fuzzy controller, Journal of engineering mechanics, 498-492 (2004) (4)130.
[29]X. Jiang, H. Adeli, Neuro‐genetic algorithm for non‐linear active control of structures, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 786-770 (2008) (7)75.
[30]H. Shariatmadar, H. Meshkat Razavi, Seismic control response of structures using an ATMD with fuzzy logic controller and PSO method, Structural Engineering and Mechanics, 2014( 51(.
[31]R. Eberhart, J. Kennedy, A new optimizer using particle swarm theory, in:  Micro Machine and Human Science, 1995. MHS’95., Proceedings of the Sixth International Symposium on, IEEE, 1995, pp. 43-39.
[32]A.Y. Leung, H. Zhang, C. Cheng, Y. Lee, Particle swarm optimization of TMD by non‐stationary base excitation during earthquake, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 1246-1223 (2008) (9)37.
[33]H. Benioff, Mechanism and strain characteristics of the White Wolf fault as indicated by the aftershock sequence, Bull., Calif. Div. Mines, 202-199 (1955) 171.
[34]S. Bhagat, A.C. Wijeyewickrema, N. Subedi, Influence of Near-Fault Ground Motions with Fling-Step and ForwardDirectivity Characteristics on Seismic Response of BaseIsolated Buildings, Journal of Earthquake Engineering, (20-1 )2018.
[35]M. Mastali, A. Kheyroddin, B. Samali, R. Vahdani, Optimal placement of active braces by using PSO algorithm in near-and far-field earthquakes, International Journal of Advanced Structural Engineering (IJASE), (1)8 44-29 (2016).
[36]E. Kalkan, S.K. Kunnath, Effects of fling step and forward directivity on seismic response of buildings, Earthquake spectra, 390-367 (2006) (2)22.
[37]E. Matta, Performance of tuned mass dampers against near-field earthquakes, Structural Engineering and Mechanics, 642-621 (2011) (5)39.
[38]S. Haseli, M. Puorsha, Investigation of the seismic responses of base-isolated buildings under the influence of near-field ground motions, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 596-579 (2018) (3)50. (in Persian)
[39]H. Shariatmadar, S. Golnargesi, M.R. Akbarzadeh Totonchi, Vibration control of buildings using ATMD against earthquake excitations through interval type2- fuzzy logic controller, Asian Journal of Civil EngineeringBuilding And Housing, 2014( 15(.
[40]E.H. Mamdani, S. Assilian, An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller, International journal of man-machine studies, 13-1 (1975) (1)7.
[41]H. Me s h k a t R a z a v i, H. S h a r i a t m a d a r, D E S I G N  OF A N O P T I M I Z E D F L C S Y S T E M F O R S E I S M I C ST R U C T U R A L  RE S P O N S E  RE D U C  TI O N,  Sharif Journal of Civil Engineering, 58-49 (2016) (2.1)32.2. (in Persian)
[42]P. Joei, Multi-objective and semi-active control of buildings using variable stiffness and fuzzy logic, University of Guilan, 2012. (in Persian)
[43]S.-I. Kwak, G. Choe, I.-S. Kim, G.-H. Jo, C.-J. Hwang, A Study of an Modeling Method of TS fuzzy System Based on Moving Fuzzy Reasoning and Its Application, arXiv preprint arXiv:2015(  ,1511.02432(.
[44]K. Mousavi Darzikolaei, T. Taghikhany, Seismic Performance Factors of Special Moment Resisting Steel Frames Subjected to Far- and Near-Field Ground Motions, Amirkabir Journal of Civil Engineering, -37 (2018) (1)50 52. (in Persian)
[45]P. Somerville, Development of an improved representation of near fault ground motions, in:  SMIP98 Seminar on Utilization of Strong-Motion Data, 1998.
[46]J.P. Stewart, S.-J. Chiou, J.D. Bray, R.W. Graves, P.G. Somerville, N.A. Abrahamson, Ground motion evaluation procedures for performance-based design, Soil dynamics and earthquake engineering, 772-765 (2002) (12-9)22.
[47]E. Garini, G. Gazetas, Damage potential of near-fault records: sliding displacement against conventional “Intensity Measures”, Bulletin of Earthquake Engineering, 480-455 (2013) (2)11.
[48]A. Kaveh, S. Mohammadi, O.K. Hosseini, A. Keyhani, V. Kalatjari, Optimum parameters of tuned mass dampers for seismic applications using charged system search, Iranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering, 39(C21 (2015)(1.
[49]C.-W. Lim, Active vibration control of the linear structure with an active mass damper applying robust saturation controller, Mechatronics, 399-391 (2008) (8)18.
[50]M.N. Hadi, Y. Arfiadi, Optimum design of absorber for MDOF structures, Journal of Structural Engineering, 1280-1272 (1998) (11)124.
[51]R. Guclu, H. Yazici, Vibration control of a structure with ATMD against earthquake using fuzzy logic controllers, Journal of Sound and Vibration, 49-36 (2008) (2-1)318.
[52]A.H. Heidari, S. Etedali, M.R. Javaheri-Tafti, A hybrid LQR-PID control design for seismic control of buildings equipped with ATMD, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 57-44 (2018) (1)12.
[53]American Society of Civil Engineers, ASCE 10-7 (Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures),  (2010) Reston, Virginia.