بررسی تأثیر استفاده از نانو تیوب های کربنی چند دیواره در افزایش مقاومت خمشی و قابلیت جذب انرژی ملات های سیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این پژوهش اثر بکارگیری نانوتیوب های کربنی چند دیواره (MWCNT) بر روی مقاومت های خمشی و فشاری و قابلیت جذب انرژی و تغییرشکل نهایی ملات سیمانی استاندارد باتوجه به تأثیر درصدهای وزنی مختلف الیاف بکار رفته و همینطور روش های مختلف پراکنده کردن الیاف داخل مخلوط مورد بررسی قرار گرفته است. نکته مهم و تأثیرگذار در افزودن الیاف به کامپوزیت ها که پراکنده کردن مناسب آنها داخل مخلوط می باشد با استفاده از دو روش مختلف مقایسه شده است. در این تحقیق با توجه به نتایج آزمایش های خمشی و تصاویر اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)، روش استفاده از MWCNT عاملدار در محلول تحت اولتراسونیک، روش پخش مناسبتر معرفی شده است. بدلیل استفاده از نانوتیوب ها در ملات سیمانی، قابلیت جذب انرژی ملات سیمانی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته که نشانگر قابلیت نانوتیوب ها در پل زدن و بستن ریزترک ها درصورت پخش مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of using multi-walled carbon nanotubes on increasing the flexural strength and energy absorption capability of cement mortar

نویسندگان [English]

  • Jamshid Esmaeili 1
  • Alireza Mohammadjafari 2
1 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This research investigates the effect of using multi-walled carbon nanotube (MWCNT) on flexural and compressive strengths, ultimate displacement and energy absorption capability of standard cement mortar. Different weight percentages of nanotubes as well as different dispersion methods were studied. The key issue of adding nanotubes to the composites is their proper dispersion, which was considered by comparing the results of two different dispersion methods. According to the test results and SEM images, the method using functionalized MWCNTs in combination with ultrasonication was pointed out as an appropriate dispersion method. Using nanotubes resulted in a significant increase in the flexural strength and energy absorption capability of cement mortar that represents the ability of properly dispersed nanotubes in bridging and closure of the micro cracks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Nanotube
  • Cement Mortar
  • Dispersion
  • Energy absorption capability
  • Flexural Strength
[1] A. Keyvani, “Huge opportunities for industry of nanofibrous concrete technology,” International
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol. 3,no. 1, pp. 3–11, 2007.
[2] M. S. Konsta-Gdoutos, Z. S. Metaxa, and S. P. Shah,“Multi-scale mechanical and fracture characteristics
and early-age strain capacity of high performance carbon nanotube/cement nanocomposites,” Cement
and Concrete Composites, vol. 32, no. 2, pp. 110–115,Feb. 2010.
[3] T. Kowald, N. Dörbaum, and R. Trettin, “Influence of Carbon Nanotubes on the micromechanical properties
of a model system for ultra-high performance concrete,” in Second International Symposium on Ultra High Performance Concrete, 2008, pp. 129–134.
[4] N. Grobert, “Carbon nanotubes–becoming clean,”Materials Today, vol. 10, no. 1, pp. 28–35, 2007.
[5] M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, and P. Avouris,Carbon nanotubes: synthesis, structure, properties and
applications. Springer, 2001.
[6] M. Terrones, “Science and technology of the twentyfirst century: Synthesis, Properties, and Applications
of Carbon Nanotubes,” Annual Review of Materials Research, pp. 419–501, Aug. 2003.
[7] M. S. Konsta-Gdoutos, Z. S. Metaxa, and S. P. Shah, “Highly dispersed carbon nanotube reinforced cement
based materials,” Cement and Concrete Research,vol. 40, no. 7, pp. 1052–1059, 2010.
[8] T. Nochaiya and A. Chaipanich, “Behavior of multi-walled carbon nanotubes on the porosity and microstructure of cement-based materials,” Applied Surface Science, vol. 257, no. 6, pp. 1941–1945, 2011.
[9] J. Vera-Agullo, V. Chozas-Ligero, D. Portillo-Rico,M. J. García-Casas, A. Gutiérrez-Martínez, J. M.
Mieres-Royo, and J. Grávalos-Moreno1, “Mortar and Concrete Reinforced with Nanomaterials,” in Nanotechnology in Construction 3, 2009, pp. 383–388.
[10] Z. S. Metaxa, M. S. Konsta-Gdoutos, and S. P. Shah,“Carbon nanotubes reinforced concrete,” ACI Special
Publication, vol. 267, no. 2, pp. 11–20, 2009.
[11] S. Musso, J. Tulliani, G. Ferro, and A. Tagliaferro,“Influence of carbon nanotubes structure on the
mechanical behavior of cement composites,”Composites Science and Technology, vol. 69, no. 11–12, pp. 1985–1990, 2009.
[12] J. Makar, J. Margeson, and J. Luh, “Carbon Nanotube / Cement Composites – Early Results and Potential
Applications,” in 3rd International Conference on Construction Materials, 2005, pp. 1–10.
[13] G. Y. Li, P. Ming, and X. Zhao, “Mechanical behavior and microstructure of cement composites incorporating surface-treated multi-walled carbon nanotubes,” Carbon, vol. 43, pp. 1239–1245, 2005.
[14] Y. S. De Ibarra, J. J. Gaitero, E. Erkizia, and I. Campillo, “Atomic force microscopy and nanoindentation of
cement pastes with nanotube dispersions,” Physica status solidi, vol. 203, no. 6, pp. 1076–1081, 2006.
[15] S. Wansom, N. J. Kidner, L. Y. Woo, and T. O. Mason,“AC-impedance response of multi-walled carbon
nanotube / cement composites,” Cement & Concrete Composites, vol. 28, no. 6, pp. 509–519, 2006.
[16] A. Cwirzen, K. Habermehl-Cwirzen, and V. Penttala,“Surface decoration of carbon nanotubes and
mechanical properties of cement / carbon nanotube composites,” Advances in Cement Research, vol. 20,
no. 2, pp. 65–73, 2008.
[17] ASTM C 348, “Standard Test Method for Flexural Strength of Hydraulic-Cement Mortars,” 2008.
[18] ASTM C 778, “Standard Specification for Standard Sand,” 2002.
[19] ASTM C 305, “Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of
Plastic Consistency.”
[20] X. Yu and E. Kwon, “A carbon nanotube/cement composite with piezoresistive properties,” Smart
Materials and Structures, vol. 18, no. 5, May 2009.
[21] B. Han, X. Yu, and J. Ou, “Dispersion of carbon nanotubes in cement-based composites and its
influence on the piezoresistivities of composites,”in ASME 2009 Conference on Smart Materials,
Adaptive Structures and Intelligent Systems, 2009.
[22] ASTM C 349, “Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic-Cement Mortars ( Using
Portions of Prisms Broken in Flexure ),” 2008.