تدوین قوانین انگیزشی مطالعات مهندسی ارزش در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

علیرغم اینکه مهندسی ارزش به عنوان تکنیکی که دارای بیش از 50 سال سابقه در جهان بوده و در عمل امتحان خود را پس داده است و بارها در قوانین و اسناد بالادستی کشور به عنوان روشی مؤثر برای بهبود طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مطرح شده است، در کشور ما هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است. این مسئله علل زیادی از جمله عدم خوش‌بینی مدیران به نتیجه کار، دید غلط نسبت به این تکنیک و عدم وجود فرهنگ و انگیزه کافی در بین ارکان پروژه دارد.
این تحقیق سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی لزوم ایجاد انگیزه در میان عوامل مهندسی ارزش، به تدوین قوانین انگیزشی مهندسی ارزش در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ کشور با پروژه‌های عمرانی بزرگ و پرشمار بپردازد و بتواند این شرکت و سایر شرکت‌های دولتی را از مزایای این تکنیک بهبود، بیش از پیش بهره‌مند سازد. تحقیق حاضر با استفاده از نظرات خبرگان مهندسی ارزش که با شرایط شرکت ساخت نیز آشنایی کافی داشته‌اند از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codifying motivation authorities of value engineering studies in governmental companies and organizations (A case study in Iran for Construction and Development of Transportation Infrastructure Company)

نویسندگان [English]

  • hamid behbahani 1
  • saeed joghataee 2
  • Farshid Reza Haghighi 3
1 Professor at department of civil engineering of IUST
2 M.Sc. student at department of civil engineering of IUST
3 Assistant Professor at department of civil engineering of Babol university
چکیده [English]

Value engineering has been used for more than 50 year as a successful technique in the upstream authorities and documents of Iran. Although it has been used in the role of an effective method to improve the constructive projects and plans, value engineering has not reached its real position yet. This can be attributed to many reasons such as optimistic view of managers towards the results of a project, improper understanding of the technique, and insufficient culture and motivation among project components as well.
This study aims to codify motivation authorities of the value engineering in addition to evaluate necessities of motivating the value engineering parameters in Construction and Development of Transportation Infrastructure Company (CDTICO) as one of the most important firms with many huge projects in Iran. Thereby, value engineering can enable the company and many other governmental organizations to utilize this advantageous technique more than any time before. This research has been conducted by using advices from value engineering experts through interviews and questionnaires since they were sufficiently familiar with CDTICO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value engineering
  • culture customizing and motivation creating
  • compensation
  • grants
  • Construction and Development of Transportation Infrastructure Company (CDTICO)
[1]بروجردی، مصطفی و همکاران؛ ,,پیاده سازی مهندسی ارزش،مقایسه تحلیلی طرح ماورا با برنامه مومرا،، اولین همایش مهندسی . ارزش در طر حهای حمل و نقل، 1384
[2] معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری؛ ,,گزارش ،، نظارتی پروژ ههای عمرانی ملی سال 1388
[3]رضوی، سید مهدی و همکاران؛ ,,فرص تها و چال شهای مهندسی . ارزش در ایران،،، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، پاییز 1384
[4]عبدالهی، آشور و همکاران؛ ,,مدیریت ارزش سیستم ارائه پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش،،، چهارمین همایش ملی مهندسی . ارزش، زمستان 1389
[5]انجمن مقامات ایالتی حمل و نقل امریکا؛ ,,رهنمودهای پیاده سازی مهندسی ارزش،، ترجمه دکتر کامران امامی؛ و مهندس کوروش . امامی؛ طرح ماورا، 1385
[6]معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری؛ ,,مهندسی .1387 ،، ارزش و چال شهای عظیم بشر در قرن 21
. [7]کریمی، محمود؛ ,,بهبود ب یتردید،،، نشر رسا، 1388
[8]میرمحمد صادقی، سید غلیرضا؛ اقدمی ثانی محمد رضا؛ ,,بررسی موانع کاربرد مهندسی ارزش در پروژ ههای عمرانی در ایران،،،. دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، پاییز 1384
[9]محمودی مقدم، محمدرضا؛ ,,نقش کارفرما در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش،، اولین همایش مهندسی ارزش در طر حهای حمل . و نقل، 1384
[10]رضوی، سید مهدی؛ سارنگ امین؛ ,,آسیب شناسی مهندسی ارزش در ایران،، اولین همایش مهندسی ارزش در طر حهای حمل و نقل،.1384
[11]پورضا، محمد؛ ,,موانع بکارگیری تکنیک مهندسی ارزش در مراحل مختلف پروژ ههای حمل و نقلی،،، سومین کنفرانس ملی مهندسی . ارزش، پاییز 1387
[12] Male,s.; Kelly, J.; Fernie,s.; Gronqvist, M.; Bowles,G.; ،،Value management Benchmark: Agood Practice
framework for Clients and practitioners,,, ThomasTehford, London,1998.
[13]امامی، کامران؛ رضوی سید مهدی؛,,جایگاه جوایز در بسط مهندسی ارزش در بخش حمل و نقل،، اولین همایش مهندسی ارزش در . طر حهای حمل و نقل، 1384
[14]سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور؛ ,,دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش،،، نشریه شماره.1379 ،32918
[15]معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ ,,اصلاحیه مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از. عملیات اجرا و ساخت1387