ارزیابی اثرات آبگیری سد سیمره بر تراز آب زیرزمینی پیرامون ساختگاه و آبدهی چشمه‌های پائین‌دست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده،مهندسی هیدرولیک و محیط‌‌های آبی، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش ارزیابی اثرات کمی احداث سد سیمره در ساختگاه کارستی این سازه بر نوسانات تراز آب زیرزمینی و آبدهی چشمه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اندازه‌گیری‌های 10 ساله در شبکه چاه‌های مشاهده‌ای و چشمه‌های این منطقه، مشخص گردید که ارتباط هیدرولیکی مستقیمی بین تراز آب مخزن سد و سطح آب چاه‌های مشاهده‌ای وجود دارد. نتایج نشان داد که اختلاف قابل توجهی در میزان تراز سطح آب چاه‌های یال شمالی نسبت به چاه‌های یال جنوبی به ویژه در تکیه‌گاه راست و چاه‌های تکیه‌گاه راست نسبت به تکیه‌گاه چپ به روشنی دیده می‌شود. این تفاوت تاییدی مبنی بر وجود یک هسته آسماری با نفوذپذیری پایین در امتداد محور تاقدیس است کهباعث کارایی بیشتر پرده آب‌بند در جناح راست شده است. تغییرات آبدهی اغلب چشمه‌ها رابطه مستقیمی با تغییرات تراز آب مخزن دارد و همبستگی بالایی وجود دارد. تغییرات مجموع دبی کل چشمه‌های اندازه‌گیری شده در هر دو یال، روند مشابهی با تغییرات دبی چشمه‌های یال چپ دارد که این به دلیل دبی بیشتر چشمه‌های تکیه‌گاه چپ می‌باشد. نتایج نشان داد که با افزایش تراز آب مخزن به 660 متر، مقدار آبدهی خروجی چشمه‌‌های منطقه 1400 لیتر درثانیه رسیده و با کاهش تراز آب مخزن در سال بعدی این مقدار خروجی کاهش و مجدداً با افزایش تراز به 704 متر، میزان آبدهی به 1800 لیتر در ثانیه افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of water intake of Seymareh dam on groundwater level around the site and discharge of downstream springs

نویسندگان [English]

  • Shahdad Safavi
  • Shervin Faghihirad
  • Hamid Kardan Moghaddam
  • Seyed Mohammad Hadi Meshkati
  • Hossein Sharifimanesh
  • Heydar AmirSoliymani
Department of Hydraulic Engineering and Hydro-Environment, Water Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the quantitative effects of the construction of Seymareh Dam in the Karst site of this structure on the fluctuations of groundwater level and discharge of springs have been investigated. According to 10-year measurements in the network of observation wells and springs in this area, it was found that there is a direct hydraulic relationship between the water level of the dam reservoir and the water level of the observation wells. The results revealed a significant difference in the amount of water level of the North Edge wells compared to the South Edge wells, especially in the right abutment and the right abutment wells compared to the left abutment can be seen, respectively, the evidence and confirmation of an Asmari core with Low permeability is along the axis of the anticline and also more efficiency of the sealing curtain on the right side is another reason for this difference. Flow changes in most springs are directly related to changes in reservoir water level and there is a high correlation between those. Changes in the total discharge of the total springs measured on both banks (right and left) have a similar trend to the changes in the discharge of the left bank springs, which is due to the more discharge of the left abutment springs. The results showed that with increasing the water level of the reservoir to 660 meters, the amount of discharge of springs in the region reached 1400 liters per second, and with decreasing the level of reservoir water in the next year this amount decreased and again with increasing level to 704 meters, the amount of discharge to 1800 Liters per second has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seymareh dam
  • water level reservoir
  • groundwater. spring
  • observed well
[1] M. Delchiaro, G. Iacobucci, F. Troiani, M. Della Seta, P. Ballato, L. Aldega, Morphoevolution of the Seymareh landslide.dam lake system (Zagros Mountains, Iran): Implications for Holocene climate and environmental changes, Geomorphology, 413 (2022) 108367.
[2] C. Zeng, C. He, Z. Liu, X. Gong, W. Chen, Y. Zeng, J. Deng, Storage capacity of a karst groundwater reservoir associated with a large dam in a humid subtropical canyon karst area in southwestern China, Hydrogeology Journal, 30(7) (2022) 1989.2012.
[3] P. Milanovic, Water resources engineering in karst, CRC press, 2004.
[4] Z. Mohammadi, E. Raeisi, M. Bakalowicz, Method of leakage study at the karst dam site. A case study: Khersan 3 Dam, Iran, Environmental Geology, 52 (2007) 1053.1065.
[5] E. Raeisi, N. Kowsar, Development of Shahpour Cave, southern Iran, Cave and Karst Science, 24(1) (1997) 27.34.
[6] A. Cheshomi, Y. Sahbaniya, J. Ashjari, Assessment of water leakage through the right abutment of the Seymareh dam, (2014).
[7] F. Modaresi fereshteh, K, Ebrahimi, Improving the Accuracy of Monthly Flow Prediction Using the Orness Method for Combining Models (Case Study: Input Flow Prediction to Seymareh Dam, in irrigation and drainage. (2015).
[8] M. Goodarzi, H. Vagheei, M. Mousavi, The behavior of inflow to the Seimareh Dam in the face of climate change impacts, Journal of Environmental Science and Technology, 22(3) (2020) 169.182.
[9] H. Kardan Moghaddam, S. Safavi, H. Sharifi Manesh, S. Faghihi Rad, H. Amir Soleymani, S.M.H. Meshkati, Impact of Seymareh Dam on the quality monitoring network of downstream water resources, Iranian journal of Ecohydrology, 9(1) (2022) 1.13.
[10] H. Karimi, G. Kazemi, Hydrogeology of karstic area, Hydrogeology—a global perspective. Intech, Rijeka,  (2012) 1.42.
[11] J. Ashjari, E. Raeisi, Influences of anticlinal structure on regional flow, Zagros, Iran, Journal of Cave and Karst studies, 68(3) (2006) 118.129.
[12] D.C. Ford, A.N. Palmer, W.B. White, Landform development; karst, (1988).
[13] J.F. Quinlan, R.O. Ewers, Subsurface drainage in the Mammoth Cave area, Karst hydrology: concepts from the Mammoth Cave area,  (1989) 65.103.