خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی پومیس در برابر دمای زیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تاکنون عمده توجهات در تحقیقات بتن خود تراکم روی طرح اختلاط و خواص مکانیکی آن بوده است و می‌توان گفت کارهای محدودی به‌منظور ارزیابی عملکرد این بتن از نظر دوام و پایایی صورت گرفته است. یکی از عوامل فیزیکی زیان آور بر روی دوام بتن، دمای زیاد است.هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر دمای زیاد بر خواص مکانیکی بتن خودتراکم حاوی پومیس، می‌باشد. پوزولان پومیس هم به صورت 15% وزنی جایگزین سیمان و هم 15% وزنی جایگزین فیلر استفاده شده و نسبت آب به سیمان در تمامی طرح اختلاطها ثابت می‌باشد. نمونه‌ها پس از 28 روز عمل‌آوری، تحت شرایط یکسان و بدون اعمال هیچ‌گونه باری در کوره تا رسیدن به دماهای 200، 450، 600 و 800 درجه سانتیگراد با سرعت ثابت  (°C /min) 2.5 حرارت دیدند و 2 ساعت در این دماها نگه داشته شدند. سپس با رسیدن دمای نمونه‌های داخل کوره به دمای محیط، آزمایش مقاومت فشاری و آزمایشهای غیر مخرب نظیر چکش اشمیت و التراسونیک و همچنین توزین نمونه‌ها انجام گردید. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشهای فوق می‌توان گفت تا دمای 800 درجه سانتیگراد، تقریباً بتن خودتراکم با 15% وزنی پومیس جایگزین فیلر، دارای مقاومت پسماندی بیش از سایر نمونه‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanical Properties of Self-Compacting Concrete Containing Pumice at Elevated Temperatures

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Ramezanianpour
  • R. Esmaili
چکیده [English]

As the use of Self Compacting Concrete becomes common, the risk of exposing it to elevated temperatures increases. However, few investigations have been reported on the mechanical properties of SCC when it is exposed to elevated temperatures.Mechanical properties of SCC containing Pumice (P) at elevated temperatures up to 800°C were experimentally investigated in this paper. Four different mix designs, Traditional Concrete (TC), SCC and two other SCC mixtures containing pumice as a replacement for both cement and filler were produced. At the age of 28 days, the specimens were placed in an electrical furnace and heating was applied at the rate of 2.5 (°C/min) up to the desired temperature. Maximum temperatures of 200, 450, 600 and 800°C were maintained for 2 hr. Then, the specimens were allowed to be cooled in the furnace and subsequently tested for compressive strength, rebound hammer, ultrasonic pulse velocity and weight loss. The residual compressive strength of SCC mixture containing pumice as a filler replacement almost was higher than the other mixtures up to 800°C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compacting Concrete
  • Mechanical Properties
  • Pumice
  • Elevated Temperatures
[1]Ouchi, M.,"Self-Compacting Concrete, Development, Applications and Investigations",Proceeding of the 17th Nordic Concrete Research Symposium, Reykiavik, pp.29-34, 1999._
[2]Bartos, P.J.M., Gibbs, J.C. Zhu, W., "Uniformity of in situ properties of Self- Compacting Concrete in full scale structural elements", Cement and Concrete Composites, 2001._
[3]Kalifa, P., Menneteau, F.D, Quenard, D. "Spalling and pore pressure in HPC at high temperatures." Cement & Concrete Research, 30(12), pp.1915-1927, 2000._
[4]Noumowe, A., Carre, H., Daoud, A., Toutanji H., "High-Strength Self-Compacting Concrete Exposed to Fire Test ", ASCE Materials Journal, 2006, Vol. 18, pp. 754-758._
[5]Boström, L., "Self-Compacting Concrete Exposed to Fire." Third International Symposium on Selfcompacting Concrete, Reykjavik, Iceland, pp. 17-20, August, 2003._
[6]EFNARC, "Specification and Guidelines for Self- Compacting Concrete", Feb. 2002._
[7]Khoury, G. A., "Compressive strength of concrete at high temperatures: A reassessment", Mag. Concrete Res., 44(161), pp.291–309, 1999._
[8]Dias, D. P. S., Khoury, G. A., Sullivan, P. J. E., "Mechanical properties of hardened cement paste exposed to temperatures up to 700 °C (1,292°F)",ACI Mater. J., 87(2),pp.160–165, 1990._
[9]Lin, W. M., Lin, T. D., Powers-Couche, L. J.,  "Microstructures of fire-damaged concrete", ACI Mater. J., 93(3), pp.199–205, 1996._
[10]Riley, M. A.," Possible new method for assessment of fire damaged concrete", Mag. Concrete Res.,43(155), pp.87–92, 1991._
[11]Bazant, Z. P., Kaplan, M. F., "Concrete at high temperatures: Material properties and mathematical models", Longman, London, 1996._
[12]G. Ye, X. Liu, G. De Schutter, L. Taerwe, P. Vandevelde.,"Phase distribution and microstructural changes of self-consolidating
cement paste at elevated temperature", Cement & Concrete Research, 2007._