مدل‌سازی عدم قطعیت‎های مرتبط بااشتعالهای داخل ساختمانی پس از زلزله به روش شبیه‌سازی مونت کارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشجوی دکتری مهندسی عمران-سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله روش تحلیلی برای تخمین احتمال وقوع اشتعال‌های داخل ساختمانی پس از زلزله ارائه شده است. در این روش برخلاف روش‌های مدل‌سازی موجود که بر اساس کار‌های آماری می­باشند، بسیاری از عوامل موثر بر وقوع اشتعال‌های پس از زلزله، و عدم قطعیت‌های آنها در نظر گرفته شده و با استفاده از جمع احتمالیِ احتمال وقوع اشتعال در هر المان قابل اشتعال، احتمال وقوع اشتعال برای هر ساختمان را جداگانه محاسبه می‌کند. بر اساس روش پیشنهادی، یک برنامه کامپیوتری بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مدل‌سازی اشتعال‌های داخل ساختمان پس از زلزله نیز تهیه شده است. تئوری این مدل برای جلوگیری از اندرکنش‌های پارامتر‌های موثر بر وقوع اشتعال‌ها، بر پایه گزینه زلزله است. اما قابلیت این را دارد که برای تعداد زیادی زلزله و روابط کاهندگی مختلف احتمال‌های اشتعال‌ها را به روش شبیه سازی مونت کارلو برای هر ساختمان تجمیع کرده و به همراه نرخ متوسط سالانه (یا دوره بازگشت) وقوع این احتمال‌ها ارایه نماید. این مدل برای منطقه 3 در شمال شرق شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته و نتایج اولیه حاصل از تحلیل احتمالی مدل اشتعال پس از زلزله برای این منطقه به روش مونت کارلو ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inter-Structural Ignition Following Earthquake Modeling, Uncertainty Analysis using Monte Carlo Simulation

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Zolfaghari 1
  • Elnaz Peyghaleh 2
چکیده [English]

This paper presents an analytical approach for probabilistic assessment of inter-structure fire following ignitions. In this method, unlike the conventional methods which are based on statistical ignition rate, various sources of ignitions and their associated uncertainties are taken into consideration. Using probabilistic algorithms, ignition probabilities for each source of ignition as well as overall ignition probabilities for each building are estimated. A GIS-based computer software are designed and implemented based on the proposed approach in order to estimate regional ignition probability. A scenario-based approach is used in this model in order to remove potential sources of probabilistic correlation. However, the model is capable of providing full probabilistic ignition results using a Monte Carlo simulation approach. Using the proposed model, the built environment data as well as seismotectonic of northern Iran are used in order to estimate preliminary ignition probabilities for district 3 in northeastern Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ignition following earthquake
  • Inter structural ignition
  • Uncertainties Probabilistic analysis Method
  • Modeling
  • Monte Carlo simulation
  • GIS
[1]CHEN,; CHARLES SCAWTHORN.; EARTHQUAKE ENGINEERING HANDBOOK(CHAPTER 29 : ” FIRE FOLLOWING EARTHQUAKE”),CRC PRESS LRC., 2003.
[2]CHARLES SCAWTHORN.; JOHN M. EIDINGER.; ANSHEL J. SCHIFF, FIRE FOLLOWING EARTHQUAKE (CHAPTER 4:“ANALYSIS AND  ODELING”), ASCE,USA, 2005.
[3] SCAWTHORN, C.; “SIMULATION MODELING OF FIRE FOLLOWING EARTHQUAKE”, PROC., U.S. NATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING, CHARLESTON,SOUTH CAROLINA, 1675-1685, 1986.
[4] ذوالفقاری، محمدرضا، پیغاله، الناز، " پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل خطرپذیری آتش سوزی پس از زلزله، مطالعه موردی بخشی از شهر تهران" دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده مهندسی عمران، تهران، ایران، 1386
[5] شرکت مهندسن مشاور شاران، مطالعات کاربری زمین برای منطقه 3 شهرداری شهر تهران، تهران، ایران، 1385
[6]FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (FEMA); “ATC-13, EARTHQUAKE DAMAGE EVALUATION DATA FOR CALIFORNIA”, FEMA, 1985.
[7]BUILDING AND HOUSING RESEARCH CENTER; IRANIAN CODE OF PRACTICE FOR SEISMIC RESISTANT DESIGN OF BUILDINGS (STANDARD 2800), CHAPTER 2, EDITION 2,31-57, BUILDING AND HOUSING RESEARCH CENTER,IRAN,1999.
[8]ZOLFAGHARI M; "MULTIPLE SEISMIC SOURCE MODELS FOR PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ASSESSMENT OF TEHRAN" JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING (UNDER THE REVIEW PROCESS)
[9]J. DOUGLAS; A COMPREHENSIVE WORLDWIDE SUMMARY OF STRONG-MOTION ATTENUATION RELATIONSHIPS FOR PEAK GROUND ACCELERATION AND SPECTRAL ORDINATES (1969 TO 2000) (CHAPTER 2: SUMMARY OF PUBLISHED ATTENUATION RELATIONS FOR PEAK GROUND
ACCELERATION), REPORT NO. 01-1, ENGINEERING SEISMOLOGY AND EARTHQUAKE ENGINEERING, 2001
[10]ZARE. M.; GHAFORY ASHTIANY. M.; BARD.P.Y.; “ATTENUATION LAW FOR THE STRONG MOTION IN IRAN”,THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SEISMOLOGY AND EARTHQUAKE ENGINEERING ,VOL 1,PP.345-354,TEHRAN,IRAN,1999.
[11]KIEHWA. LEE; JUNG-KI. KIM; “INTENSITY ATTENUATION IN THE SINO-KOREAN CRATON”,BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OFAMERICA, V. 92, NO. 2, P. 783-793, 2002