موضوعات = سازه های هیدرولیکی
تعداد مقالات: 64
1. مروری بر بررسی طراحی و تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره‌ای

دوره 53، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 15-15

10.22060/ceej.2020.18568.6902

سلیم عباسی؛ رسول دانشفراز؛ محمدعلی لطف اللهی یقین؛ مهدی ماجدی اصل


3. بررسی آزمایشگاهی میدان جریان ریزشی در سرریزهای پلکانی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 21-21

10.22060/ceej.2021.18376.6856

عبدالله قاسمپور فرمی؛ محمدرضا کاویانپور؛ شروین فقیهی راد


4. بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 2-2

10.22060/ceej.2020.17791.6676

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر


7. بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با حضور شمع حفاظتی و طوق

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2020.17515.6587

فاطمه جعفری؛ akram abbaspour؛ هادی ارونقی؛ علی حسین زاده دلیر


13. خصوصیات جریان های عرضی در کانال های مرکب پیچان

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 20-20

10.22060/ceej.2021.17983.6728

محمد نقوی؛ میرعلی محمدی؛ قربان مهتابی


19. بررسی رابطه دبی- اشل و ضریب دبی جریان در سرریزهای لبه تیز پلان مثلثی

دوره 53، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1-1

10.22060/ceej.2019.16931.6399

فرزین سلماسی؛ بهرام نورانی؛ رضا نوروزی؛ فائزه رضایی


22. ارزیابی ایمنی لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی براساس معیارهای عملکرد (مطالعه موردی: سد هایقر)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-29

10.22060/ceej.2018.8580.4366

رضا اسماعیلی؛ سید احمد انوار؛ ناصر طالب بیدختی؛ Farzin Zareian