بررسی آزمایشگاهی و عددی روابط ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز کنگره‌ای U شکل در پلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس/آموزشکده فنی پسران اهر

2 استاد گروه مهندسی آب، قطب علمی هیدروانفورماتیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد گروه مهندسی عمران- آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این تحقیق، روابط ضریب دبی سرریزهای لبه­‌تیز کنگره­ای U شکل در پلان (تک سیکل) به صورت آزمایشگاهی و عددی بررسی شده است. همچنین از ۳ گروه سرریز به ارتفاع‌­های 10، 12/5 و 15 سانتی­‌متر و در هر ارتفاع، طول قوس‌­های متفاوت به مقادیر 40/82، 45 و 48/10 سانتی‌­متر آزمایش شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین دبی عبوری از روی سرریز با ارائه روابطی برای ضریب دبی به صورت آزمایشگاهی می‌­باشد. برای استخراج رابطه از آنالیز ابعادی به روش پی باکینگهام استفاده گردید. ضریب دبی به صورت بی ­بعد تابعی از نسبت طول قوس به عرض سرریز و نسبت هد روی سرریز به ارتفاع سرریز به دست آمد. شبیه­‌سازی سه­‌بعدی سرریزها به ­صورت عددی و با معادلات حاکم بر روش حجم محدود با استفاده از نرم‌­افزار FLOW-3D انجام گردید، سپس با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌­دهد که رابطه پیشنهادی قابلیت پیش‌­بینی مقادیر دبی را با دقت بسیار بالا و خطا 4/79 درصد در بازه نسبت هد به ارتفاع سرریز 0/1 تا 1/2 را دارا می‌­باشد. با افزایش طول قوس سرریزها، تداخل جریان افزایش و راندمان دبی کاهش می­‌یابد، با اینکه با افزایش یافتن طول قوس ­سرریزها طول تاج افزایش می‌­یابد راندمان آب‌گذری سرریز روند کاهشی می­‌گیرد، حداکثر کاهش راندمان آب‌گذری در این حالت 7/01 درصد می­‌باشد. با ثابت بودن طول قوس و افزایش در ارتفاع سرریزها مشاهده ­گردید که راندمان آب‌گذری به طور محسوس کاهش می­‌یابد که حداکثر حجم جریان عبوری از روی سرریز 4/82 درصد کاهش را نشان می‌­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical Investigation on Discharge Coefficient Relationships sharp-crested U Shape Plan Form Weirs

نویسندگان [English]

  • firouz mohammadi 1
  • yousef hassanzadeh 2
  • kiyoumars roushangar 3
1 Management / Technical School of Ahar Boys
2 Professor, Dept. of Water Eng., Center of Excellence in Hydroinformatics, Faculty of Civil Eng., Univ. of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Professor, Dept. of Civil-Water Eng., Faculty of Civil Eng., Univ. of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

      In this research, the relationships of the discharge coefficient of the sharp-crested U shape plan form labyrinth weirs (one cycle) have been investigated experimentally and numerically. Also, from 3 groups of weirs with heights of 10, 12.5, and 15 cm and at each height, the length of different arches to the values of 40.82, 45 and 48.10 cm have been tested. The main purpose of the present study is to determine the overflow discharge from the weir by providing relationships for the discharge coefficient experimentally.  Dimensional analysis was used by 𝜋 Buckingham method to extract the relationship. Three-dimensional simulation of weirs was performed numerically with equations governing the finite volume method using FLOW-3D software, then compared with laboratory results.   The results of the present study show that the proposed relationship can predict discharge values with very high accuracy and an error of 4.79% in the ratio of the head-to-height weir of 0.1 to 1.2. As the length of the weirs arch increases, the flow interference increases, and the discharge efficiency decreases. Although with increasing the length of the weirs, the length of the crest increases, the weirs efficiency decreases, the maximum throughput efficiency decreases in this case, it is at 7.01%. With constant arc length and increase in weirs height, it was observed that the throughput efficiency decreases significantly, which shows a maximum volume of flow through the weirs of 4.82%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arch length
  • Discharge coefficient
  • Height increase
  • Labyrinth weirs
  • Overflow efficiency
[1] Crookston, B.M., Tullis, B.P., 2012. Discharge Efficiency of Reservoir-Application-Specific Labyrinth Weirs. J. Irrig. Drain. Eng., 138:564-568.
[2] B. Crookston and B. Tullis, Hydraulic Design and Analysis of Labyrinth Weirs. I: Discharge Relationships, J. Irrigation and Drainage Eng., 2013. 139(5): p. 363-370.
[3] W.H. Hager, M. Pfister, and B.P. Tullis, Labyrinth Weirs: Development until 1985, in E-Proceedings of the 36th IAHR World Congress., 2015.
[4] B. Gentilini, Stramazzi con Cresta a Pianta Obliqua ea Zig-Zag, 1940: Società Editrice Riviste Industrie Eletriche.
[5] B. Gentilini, Efflusso Dalle Luci Soggiacenti Alle Paratoie Piane Inclinate ea Settore,. Società Editrice Riviste Industrie Elettriche.,1941.
[6] N. Hay and G. Taylor, Performance and Design of Labyrinth Weirs, J. the Hydraulics Division. vol. 1970. 96(11): p. 2337-2357.
[7] H. Indelkofer and G. Rouve, Discharge over Polygonal Weirs, J.  the Hydraulics Division. 101  ASCE 11178 Proc, 1975.  
[8] A.P. de Magalhães,  Labyrinth Weir Spillway, Transactions of the 15th Congress ICOLD. 1985.  6: p. 395-407.
[9] A.P. de Magalhães and M. Lorena, Hydraulic Design of Labyrinth Weirs,1989.
[10] L.A. Darvas, Performance and Design of Labyrinth Weir, J. the Hydraulics Division.    1971. 97(8): p. 1246-1251.
[11] J.P. Tullis, N. Amanian, and D. Waldron, Design of Labyrinth Spillways,  J. Hydraulic Eng., 1995. 121(3): p. 247-255.
[12] P.R. Wormleaton and C.C. Tsang, Aeration Performance of Rectangular Planform Labyrinth Weirs,  J. Environmental Eng., 2000. 126(5): p. 456-465.
[13] M. Heidarpour, S.F. Mousavi, A.R. Roshanimehr, Investigation of Polyhedron Weirs with Rectangular Plan and U-Shaped, (in Persian), J. of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 2007. 3(A): P. 1-11.
[14] M. Ghodsian, Stage–Discharge Relationship for a Triangular Labyrinth Spillway, in Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Water Management., 2009.
[15] B. Khode and A. Tembhurkar, Evaluation and Analysis of Crest Coefficient for Labyrinth Weir, World Applied Sciences Journal. 2010. 11(7): p. 835-839.
[16] B. Khode, Determination of Crest Coefficient for Flow over Trapezoidal Labyrinth Weir, World Applied Sciences Journal. 2011. 12(3): p. 324-329.
[17] S. Kumar, Z. Ahmad, and T. Mansoor, A New Approach to Improve the Discharging Capacity of Sharp-Crested Triangular Plan form Weirs, Flow Measurement and Instrumentation. 2011. 22(3): p. 175-180.
[18] C. Di Stefano and V. Ferro, A New Approach for Deducing the Stage-Discharge Relationship of Triangular in Plan Sharp-Crested Weirs, Flow Measurement and Instrumentation. 2013. 32: p. 71-75.
[19] F.G. Carollo, V. Ferro, and V. Pampalone, Testing the Outflow Process over a Triangular Labyrinth Weir, J. Irrigation and Drainage Eng., 2017. 143(8): p. 06017007.
[20] M. Bijankhan and S. Kouchakzadeh, Unified Discharge Coefficient Formula for Free and Submerged Triangular Labyrinth Weirs, Flow Measurement and Instrumentation. 2017. 57:  p. 46-56.
[21] Y. Sangsefidi, M. Mehraein, and M. Ghodsian, Experimental Study on Flow over in-Reservoir Arced Labyrinth Weirs, Flow Measurement and Instrumentation. 2018. 59: p. 215-224.
[22] S.J. Meshkavati Toroujeni, A.R. Emadi, A.A. Dehghani, M. Msoudian. Experimentally Investigation of Discharge Coefficient at Trapezoidal Labyrinth Weirs. Iranian Journal of Irrigation and Drainage. 2017. 5(11): p. 852-864.
[23] S. Abbasi, and A. Safarzadeh, Hydrodynamic Study of Three-Dimensional Flow Structure in Trapezoidal Labyrinth Weir under an Angle of 15 degrees, (in Persian), in: 2th National Conf. on Applied Researches in Structural Eng, and Construction Management. Sharif University of Tachnology., Iran, 2018.
[24] O. Bilhan, M. Cihan Aydin, M.E. Emiroglu, and Carol J. Miller. Experimental and CFD Analysis of Circular Labyrinth Weirs, J. Irrigation and Drainage Eng., 2018. 144(6): p. 04018007.
[25] A. Safarzadeh, and S. Abbasi, Convergence of Flow Layers at the Downstream of Trapezoidal Labyrinth Weir under a 15 degree Angle, in: 3th International Conf. on Applied Researches in Structural Eng, and Construction Management. Sharif University of Tachnology., Iran, 2019.
[26] A. Ghaderi, R. Daneshfaraz, J. Abraham, and M.A. Torabi, Effect of Different Channels on Discharge Coefficient of Labyrinth Weirs, J. Teknik Dergi., 2020. 32(4).
[27] H.T. Falvey, Hydraulic Design of Labyrinth Weirs, ASCE Press (American Society of Civil Engineers) Reston, VA, 2003.
[28] B. Savage, K. Frizell, and J. Crowder, Brains Versus Brawn: The Changing World of Hydraulic model Studies, Proceedings of the 2004 Annual Conference, Association of State Dam Safety Officials (ASDSO). phoenix, AZ, 2004. 
[29] B. Abbaspuor, A.H. Hagiabi, A. Maleki, and H. Torabi Poodeh. Experimental and Numerical Evaluation of Discharge Capacity of Sharp-Crested Triangular Plan Form Weirs. Int. J. Engineering Systems Modelling and Simulation. 2017. 9(2): p. 113-119.