بهینه سازی هسته رسی سدهای خاکی با استفاده از روش رگرسیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

در طراحی بهینه هسته سدهای خاکی، نوع مصالح، ابعاد و شکل آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌طوری‌که با کم‌ترین حجم مصالح بیشترین تأثیر را در کاهش میزان تراوش از بدنه سد و حفظ پایداری آن داشته باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر توسعه مدلی برای بهینه سازی هندسه هسته سد حاجیلرچای تبریز بر اساس تلفیق معادلات حاصل از شبیه سازی تراوش، گرادیان هیدرولیکی و ضریب اطمینان پایداری با الگوریتم Simplex است. در این مطالعه دو تابع هدف یکی حجم مصالح خاکی در واحد طول سد و دیگری میزان تراوش از بدنه سد در نظر گرفته شد. سپس با تعریف 50 مقطع مختلف از هسته سد خاکی و با استفاده از نتایج تحلیل عددی روابط رگرسیونی تراوش، ضریب پایداری و گرادیان هیدرولیکی بدست آمد. جهت صحت سنجی روابط رگرسیونی، مقادیر ضریب پایداری، گرادیان هیدرولیکی و تراوش به‌دست‌آمده از مدل بهینه هسته با نتایج حاصل از مدل های نرم‌افزاری GeoStudio در سه مقطع مورد مقایسه قرار گرفت. این مقایسه نشان‌دهنده همبستگی بالا در حدود 99٪ بود. نتایج مدل توسعه داده‌شده برای تعیین ابعاد بهینه هسته سد خاکی با اندازه‌های واقعی سد حاجیلرچای تبریز مورد مقایسه قرار گرفت که بیانگر کاهش حجم مصالح موردنیاز جهت ساخت هسته سد در حدود 12٪ بود که تأمین‌کننده پایداری لازم نیز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of the Clay Core of Earth Dams with Regression Method

نویسندگان [English]

  • seyed shahab emamzadeh
  • Mostafa Zalnejad
Civil Engineering Department, Kharazmi University. Tehran
چکیده [English]

In the optimal design of the core of earthen dams, the type of material, its dimensions and shape are very important. So that with the least volume of materials, it has the greatest effect in reducing the amount of seepage from the dam body and maintaining its stability. The purpose of this research is to develop a model for optimizing the core geometry of Hajilerchai dam near Tabriz city based on the integration of the equations obtained from the simulation of seepage, hydraulic gradient and stability reliability factor with the Simplex algorithm. In this study, two objective functions were considered, one is the volume of soil material per unit length of the dam and the other is the seepage rate from the dam body. Then, by defining 50 different sections of the core of the earth dam and using the results of numerical analysis of seepage regression relationships, stability coefficient and hydraulic gradient were obtained. In order to validate the regression relationships, the values of stability coefficient, hydraulic gradient and percolation obtained from the optimal core model were compared with the results obtained from GeoStudio software models in three sections. This comparison showed a high correlation of about 99%. The results of the model developed to determine the optimal dimensions of the earth dam core were compared with the actual dimensions of Hajilerchai dam which indicated a reduction in the volume of materials required for the construction of the dam core by about 12%, which also provides the necessary stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earth dams
  • Optimization
  • Hydraulic fracturing
  • Regression method
  • GeoStudio