موضوعات = آب و سازه های هیدرولیکی
مطالعه پروفیل متوسط دوگانه سرعت طولی در کانال روباز با زبری نسبی متوسط

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 155-170

10.22060/ceej.2018.14673.5714

خاطره کاشمری؛ سید حسین مهاجری؛ امیررضا زراتی؛ مریم آذرپیرا


شبیه سازی یک بعدی ضربه قوچ در سیالات غیرنیوتنی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 225-242

10.22060/ceej.2018.14682.5719

علیرضا خاموشی؛ علیرضا کرامت؛ علی مجد


بازیابی شدت منابع آلاینده در رودخانه در دامنه دو بعدی تحت شرایط واقعی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1221-1240

10.22060/ceej.2018.14503.5675

سیامک امیری؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمد ولی سامانی


بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی

دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 843-864

10.22060/ceej.2018.14027.5538

فرزین سلماسی؛ رضا حسین زاده اصل؛ هادی ارونقی


پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی

دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1097-1108

10.22060/ceej.2018.14381.5639

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ محمدجواد زارعیان؛ حمید کاردان مقدم؛ کمال محتشم


تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار امواج سطحی مخازن ذخیره مایعات بتنی مستطیلی

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 401-414

10.22060/ceej.2018.13553.5435

محمدرضا مردی پیرسلطان؛ فواد کیلانه ئی؛ بنیامین محبی


شناسایی خرابی سکوی دولفین اسکله پهلوگیری کشتی از طریق بهنگام سازی مدل اجزا محدود

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 479-490

10.22060/ceej.2018.13674.5458

مسعود پدرام؛ محمدرضا خدمتی؛ اکبر اسفندیاری؛ حسین کاظم


نشت‌یابی و مقایسه‌ی آزمایشگاهی و نظری خصوصیات جریان‌گذرا در لوله‌های انتقال پلی‌اتیلنی

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 547-556

10.22060/ceej.2017.13539.5438

مصطفی میرزایی‌جشنی؛ منوچهر فتحی‌مقدم؛ علیرضا ثابت‌ایمانی؛ اصغر اکبری


ارزیابی احداث مخازن ذخیره جهت کاهش سیلاب شهری

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 197-204

10.22060/ceej.2017.13235.5353

ولی الله کریمی؛ مصطفی رشیدپور