کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تعداد مقالات: 10
1. برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر روسازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بودجه

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 4-4

10.22060/ceej.2020.17502.6583

امیر گل رو؛ امیرحسین فانی؛ حامد ناصری؛ سیدعلی میرحسنی


6. تحلیل قابلیت اطمینان پایداری استاتیکی دیوارهای خاک مسلح

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 4-4

10.22060/ceej.2019.16349.6197

ناصر شابختی؛ سعید غفارپور جهرمی؛ ریبین احمدی