کاربرد تئوری اعداد Z در رتبه بندی معیارهای تاثیرگذار در انتخاب روش های استخراج زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

عملیات معدنکاری با توجه به ماهیت آن با عدم قطعیت‌های زیادی همراه است و فاکتورهای موثر در انتخاب روش مناسب استخراج برای معادن زیرزمینی نیز با عدم قطعیت همراه هستند. عدم قطعیت همراه با این پارامترها می‌تواند سبب به‌وجود آمدن ریسک‌های مختلف جانی و مالی شود. در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت موجود در پارامترها، رتبه‌بندی و تعیین میزان اهمیت آنها، علاوه بر کمک به انتخاب بهترین (ایمن‌ترین و سودآورترین) روش استخراج قبل از شروع فرآیند معدنکاری، می‌تواند به طراحی بهتر و ایمن‌تر معدن نیز کمک کرده و باعث کاهش ریسک‌های متعاقب شود. برآورد پارامترهای فازی عموما براساس دانش خبرگان صورت می‌گیرد، اما میزان اطمینان به نظر کارشناسان مختلف تفاوت دارد و نمی‌توان عدم قطعیت و تفاوت در اعتبار نظر آنان را نادیده گرفت. برای حل چالش ذکرشده، در این تحقیق از تئوری اعداد Z استفاده شد. برای انجام مطالعه حاضر، ابتدا فاکتورهای موثر در انتخاب روش‌های استخراج زیرزمینی مطالعه و در 4 گروه اصلی، 13 زیرمعیار-۱ و ۷۸ زیرمعیار-۲ دسته-بندی شدند. سپس به‌منظور بررسی و تعیین میزان اهمیت آن‌ها از تئوری اعداد Z استفاده شد. پس از محاسبه وزن نهایی هر پارامتر، به منظور بررسی اعتبار و سنجش صحت یافته‌ها، نتایج حاصل از مطالعه با پارامترهای درنظر گرفته شده برای انتخاب روش استخراج زیرزمینی در معدن سرب و روی انگوران مقایسه شد. بررسی‌ها نشان می-دهد که در هر گروه از پارامترها، فاکتورهایی که وزن بیشتری را دارا بودند (نتایج حاصل از تحقیق حاضر)، با پارامترهای درنظر گرفته شده برای انتخاب روش استخراج در معدن انگوران مطابقت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking criteria used for underground mining method selection applying Z-numbers Theory

نویسندگان [English]

  • Zeinab Jahanbani
  • Majid Ataee-pour
  • Ali Mortazavi
Department of Mining Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to its nature, mining operations are associated with many uncertainties. The effective factors in selecting the appropriate mining method in underground mines are also associated with uncertainties. The uncertainty associated with these parameters can cause various life-threatening/mortal and financial risks. Considering the risk and uncertainty related to these parameters, ranking and determining their importance, not only helps to choose the best (the safest and the most profitable) mining method before starting the mining process, but also to design a better and safer mine and reducing subsequent risks. Fuzzy parameters are generally estimated through expert knowledge, but the degree of confidence in the opinion of different experts is different and the uncertainty and difference in the reliability of their opinion cannot be ignored. In this research, Z-numbers Theory was used to solve the mentioned challenge. To conduct the present study, first the influencing factors in the selection of underground mining methods were studied and classified into 4 main groups of criteria, 13 sub-criteria 1 and 85 sub-criteria 2. Then, the Z-numbers theory was used to rank and determine their importance. After calculating the final weight of each parameter, in order to check the validity and accuracy of the findings, the results were compared with the parameters considered for choosing the underground mining method in Angouran mine. The results show that in each group of parameters, the more weighted factors (the results of the present research) correspond to the parameters related to choosing the mining method in Angouran mine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influencing criteria
  • underground mining method selection
  • uncertainty
  • fuzzy numbers
  • Z-numbers theory