افزایش استهلاک انرژی در مهاربند همگرا با استفاده از صفحه اتصال سوراخ دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اراک)

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده

مهاربندهای هم‌محور از جمله عناصر متداول در تأمین سختی و مقاومت جانبی سازه ها هستند که در مقایسه با قاب های خمشی و مهاربندهای برون محور، از استهلاک انرژی و شکل پذیری کمتری برخوردار هستند. عیوب موجود سبب شدند تا تحقیقات و مطالعات فراوانی طی سال های اخیر برای بهبود شکل پذیری و تأمین عملکرد لرزه ای مناسب این بادبندها توسط
محققین مختلف و با بکارگیری تمهیداتی انجام گیرد که بعضاً نتایج مثبت و قابل تأملی در پی داشته اند. در این مقاله با ایجاد سوراخی در صفحه اتصال میانی یا کناری چند نمونه مهاربند قطری و ضربدری، سعی در تأمین شکل پذیری و بهبود عملکرد ABAQUS چرخه ای آنها گردید و عملکرد آن ها با انجام تحلیل های استاتیکی غیرخطی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود بررسی شد. اساس کارکرد روش ارائه شده در جلوگیری از کمانش مهاربندها بوده و بنابراین سوراخ های ایجاد شده باید به نحوی طراحی گردند که قبل از آن ک‌ه مهاربند به بار بحرانی کمانشی خود برسد، به تسلیم رسیده و به جذب و استهلاک انرژی زلزله کمک نمایند. نتایج تحلیل گویای منحنی های پسماند پایدارتر و افزایش جذب انرژی طی بارگذاری چرخه ای در نمونه های پیشنهادی نهایی و نیز تعویق در وقوع کمانش در عضو اصلی مهاربند است؛ به طوری که در منحنی پسماند نمونه های منتخب تا تغییر مکان حدود 2 سانتیمتر نیز افت عملکردی دیده نمی شود. اما مهاربند معمولی در تغییر مکان چرخه ای کمتر از 1 سانتیمتر دچار کمانش شده و افت عملکرد آن مشهود است. همچنین کاهش سختی حدود 8 تا 57 درصد و افزایش 12 تا 17 درصدی در میزان میرایی معادل از مزایای آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Energy Dissipation Improvement in CBFs Using Perforated Gusset Plates

نویسندگان [English]

  • A. Cheraghi 1
  • S. M. i Zahra 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Arak Branch)
2 Professor, Center of Excellence for Engineering and Management of Civil Infrastructures, School of Civil Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Concentrically Braced Frames, CBFs, are the common systems to provide lateral stiffness and strength
in buildings that in comparison with other systems such as moment resisting frames and eccentrically
brace frames have less seismic energy dissipation and their ductility. This defect caused many studies
in the recent years to improve ductility and seismic performance. In this paper, by making hole in the
middle or end gusset plates on diagonal and X-brace samples through doing nonlinear static analysis
with ABAQUS software, it was tried to provide more ductility and to improve the seismic performance
of the brace. This performance is based on the brace buckling prevention. Therefore, holes should be
designed in such a way that have less axial capacity than brace critical buckling load to help earthquake
energy dissipation. Hysteresis curves show ductile behavior enhancing energy dissipation during cyclic
loading of the final specimens and postponing the occurrence of buckling in the brace members until
displacement about 2 cm while normal braces buckle in 1 cm displacement. The reduction of frame
stiffness approximately 8-57% and 12-17% increment of equivalent damping prove more ductility and
better seismic behavior of the proposed system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentric Brace
  • Perforated Gusset Plate
  • Ductility
  • energy dissipation
  • Non Linear Static Analysis
[1] Rezai, M.; Prion, H. G. L.; Tremblay, R.; Bouatay, N. and Timler, P.; “Seismic Performance of Brace Fuse Elements for Concentrically Steel Braced Frames,” Proc. of 3rd International Conference on Behavior of Structures in Seismic Areas,  TESSA2000, Montreal,Canada, pp. 39-46, 2000.
[2] Oh, S. H.; Kim, Y. J. and Ryu, H. S.; “Seismic Performance of Steel Structures with Slit Dampers,” Engineering Structures, Vol. 31, pp. 1997–2008, 2009.
[3] Koken, A. and Koroglu, M. A.; “Waste Rubber Damper using on Steel Beam to Column Connection,”International Journal of Arts and Sciences, Vol. 5, pp. 217–222, 2012.
[4] Chan, R. W. K. and Albermani, F.; “Experimental Study of Steel Slit Damper for Passive Energy Dissipation,”
Journal of Engineering Structures, Vol. 30, No. 4, pp.1058–1066, 2008.
[5] Benavent Climent, A.; Morillas, L. and Vico, J. M.; “A Study on using Wide-Flange Section Web under Out of Plane Flexure for Passive Energy Dissipation,” Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 40, pp. 473–490, 2011.
[6] Franco, J. M.; Cahis, X.; Gracia, L. and Lopez, F.; “Experimental Testing of a New Anti-Seismic Dissipater Energy Device Based on the Plasticity of Metals,” Journal of Engineering Structures, Vol. 32, pp. 2672–2682, 2010.
[7] Maleki, S. and Bagheri, S.; “Pipe Damper, Part I: Experimental and Analytical Study,” Journal of Constructional Steel Research, Vol. 66, pp. 1088– 1095, 2010.
[8] Malek, S. H.; Pabsang, P. and Lohghalam, A.; “Introducing New Passive Damper and Comparing with TADAS,” 1st Iranian Conference on Retrofit and Rehabilitation, Tehran, Iran, 2005 (in Persian).
[9] Motamedi, M.; Nateghi-Elahi, F. and Ziaeifar, M.; “Laboratory Study on the Application of Accordion Metallic Damper in Vibration Reinforcement of Steel Frame,” 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran, 2007 (in  Persian).
[10] Abbasnia, R.; Vetr, M. Gh. and Kafi, M. A.; “Investigation the Performance of Ductile Element in Concentrically Braced Frames of Steel,” 7th International Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran, 2006 (in Persian).
[11] Tirca, L.; Danila, N. and Caprarelli, C.; “Numerical Modeling of Dissipative Pin Devices for Brace- Column Connections,” Journal of Constructional Steel Research, Vol. 94, pp. 137–149, 2014.
[12] Ahmady Jazany, R.; Shademan Heidari, P. and Kayhani, H.; “Using Circular Jagged Plates as Hysteretic Metallic Damper,” 14th European Conference on Earthquake Engineering, Republic of Macedonia, 2010.
[13] ABAQUS Finite Element Analysis Program. Version 6.10.0, User’s Manual, 2010.
[14] Applied Technology Council; “Guidelines for Seismic Testing of Components of Steel Structures,” Report of ATC-24, 1992.
[15] Tremblay, R. and Oliveira, C.; “Quasi-Static Cyclic Testing of Individual Full-Scale Circular Steel Tubular Braces Equipped with Cast Connex High-Strength Connectors,” University of Toronto, Department of Civil Engineering, ublication, No 2008–01, 2008.
[16] Priestley, M. J.; Seible, F. and Calvi, G. M.; “Seismic Design and Retrofit of Bridges,” John Wiley and Sons Inc., New York, 1996.