بررسی تغییرات مشخصات دینامیکی سازه های مجاور هم با مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فار غ التحصیل کارشناسی ارشد گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه نوشیروانی بایل

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثر نوع خاک تکیه گاهی و فاصله تا ساختمان مجاور بر مشخصات دینامیکی (فرکانس های طبیعی و نسبت های میرایی) یک ساختمان پرداخته شده و برای انجام این کار، معادلات حاکم بر حرکت دو ساختمان که در مجاورت یکدیگر قرار دارند و بر حرکت دینامیکی هم تأثیر گذارند، بسط داده شده است. برای مدلسازی اثر خاک، از فنرها و میراگرهای متمرکز در تراز پی استفاده شد و در پایان نیز با بررسی یک ساختمان واقعی، مشخصات دینامیکی آن در حالت بدون مجاورت و با مجاورت محاسبه و مقایسه شده است. این مشخصات در مورد ساختمان مزبور از قبل به روش ثبت ارتعاشات اجباری یا محیطی موجود بوده و در دسترس است. از مقایسه نتایج تحلیلی با نتایج آزمایشگاهی، می توان نتیجه گرفت که مدل دینامیکی پیشنهاد شده می تواند مقادیر مشخصه دینامیکی سازه های مورد بررسی را با دقت خوبی پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Case Study for Evaluation of Dynamic Characteristics of Adjacent Buildings

نویسندگان [English]

  • H. Forooghi 1
  • F. Behnamfar 2
  • B. Madani 3
1 M.Sc. of Earthquake Engineering, Department of Civil Engineering, Nooshirvani University of Mazandaran
2 Associate Prof., Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
3 M.Sc., Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In this paper, the influence of soil type and distance between adjacent buildings on structural dynamic
properties (natural frequencies and damping ratios) is investigated. For this purpose equations of motion
for two adjacent buildings, which affect each other’s dynamic responses, are developed. For modeling
soil and its effects, springs and dampers in the base level is used. Finally, by studying a real building,
its dynamic properties in case of being located adjacent to another same building and individually
are calculated and compared. In previous researches, these dynamic properties were calculated by
experimental methods. By comparing analytical and experimental results, it is found this proposed
model calculate the values of dynamic properties with good precision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjacent Buildings
  • Natural Frequencies
  • Damping Ratio
  • Structure–Soil–Structure Interaction
[1] Rahman, A. M.; Carr, A. J. and Moss, P. J.; “Seismic Pounding of a Case of Adjacent Multiple-Storey Buildings of Differing Total Heights Considering Soil Flexibility Effects,” Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, Vol. 34, No. 1, pp. 40–59, 2001.
[2] Yahyai, M.; Mirtaheri, M.; Mahoutian, M.; Saeidi Daryan, A. and Assareh, M. A.; “Soil Structure Interaction between two Adjacent Buildings under Earthquake Load,” American Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 1, No. 2, pp. 121–125, 2008.
[3] Cole, G.; Chouw, N. and Dhakal, R.; “Building and Bridge Pounding Damage Observed in the 2011 Christchurch Earthquake,” Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, Vol. 44, No. 4, pp. 334–341, 2011.
[4] Whitman, R. V.; “Soil-Structure Interaction,” Seismic Design for Nuclear Power Plants, The M.I.T. Press, Cambridge, 1970.
[5] Maccalden, P. B. and Matthiesen, R. B.; “Coupled Response of two Foundations,” 5th World Conference on Earthquake Engineering, Rome, Italy, 1973.
[6] Warburton, G. B.; “Soil-Structure Interaction for Tower Structures,” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 6, pp. 535–556, 1978. 
[7] Guan, F. and Novak, M.; “Transient Response of a Group of Rigid Strip Surface Foundations,” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 23, pp. 671–685, 1994.
[8] Qian, J. and Beskos, D. E.; “Dynamic Interaction between 3D Rigid Surface Foundations and Comparison with the ATC-3 Provisions,” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 24, pp. 419–437, 1995.
[9] Mulliken, S. and Karabalis, L.; “Discrete Model for Dynamic Through the Soil Coupling of 3D Foundations and Structures,” EESD, Vol. 27, pp. 687–710, 1998.
[10] Naserkhaki, S.; Abdul Aziz, F. and Pourmohammad, H.; “Earthquake Induced Pounding between Adjacent Buildings Considering Soil-Structure Interaction,” Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Vol. 11, Issue 3, pp. 343–358, 2012.
[11] Tio, M. and Sayyari, A.; “Forced Vibration Experiment on the New Structure,” International Institute of Earthquake Engineering and Seismology,1998 (in Persian).
[12] Chopra, A. K.; “Dynamics of Structures: A Primer,” Earhtquake Engineering Research Institute, 1980.