دوام ملات‌‌های ژئوپلیمری با درصدهای پیشنهادی از سرباره و کائولن حاوی پلیمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران،

2 دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

ژئوپلیمرها به عنوان یک بتن بدون سیمان توّجه پژوهشگران را در سال‌‌های اخیر به خود جلب کرده است. در ساخت این نوع بتن‌‌ها به جای سیمان از مواد مختلفی مانند میکروسیلیس، متاکائولن، زئولیت و ... استفاده می‌‌شود. برای تشکیل مادۀ چسباننده به کار گرفتن محلول‌‌های شیمیایی برای تکمیل فرآیند ژئوپلیمریزاسیون ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی دوام ملات‌‌های ژئوپلیمری بر مبنای سربارۀ کورۀ آهنگدازی (GGBFS) و جایگزینی با درصدهایی از کائولن در چند مولار مختلف می‌‌پردازد. در این تحقیق از GGBFS به عنوان جایگزین سیمان و از محلول‌‌ سدیم هیدروکسید (سود) با غلظت 4 و 8 مولار و سدیم سیلیکات (آب شیشه) به عنوان محلول‌‌های شیمیایی استفاده شد. مواد پایه به صورت منفرد و ترکیبی با اجزای دیگر مخلوط بررسی شدند. بدین منظور پودر سرامیک کائولن در 50% و 75% با GGBFS مخلوط شده‌‌اند که در مجموع 12 طرح اختلاط ساخته شد. خصوصیات مورد مطالعه عبارتند از: مقاومت فشاری، نفوذ وجود یون کلر در بتن (RCMT)، مقاومت الکتریکی، درصد جذب آب، افت مقاومت فشاری و افت وزن پس از قرارگرفتن در محلول اسید سولفوریک. از مطالعۀ موارد مذکور نتایج زیر حاصل شد: استفاده از پودر کائولن و سرباره موجب کاهش مقاومت فشاری می‌‌شود و کمترین مقدار 33% در 50-SC4 مشاهده شد؛ همچنین نتایج نفوذ وجود یون کلر در بتن و کاهش وزن نمونه‌‌های ملات در محلول اسید سولفوریک حاکی از آن است که استفاده از پودر کائولن و سرباره، باعث افزایش دوام 38% در نمونه های بتنی 50-SC8 تحت شرایط تهاجم کلرایدی ناشی از کاهش نفوذپذیری می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Durability of geopolymer mortars with suggested percentages of slag and kaolin containing polymer

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosein Ghasemzadeh Mosavinejad 1
  • Arian Darvishalinezhad 2
1 Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Geopolymers as cement-free concrete have attracted the attention of researchers in recent years. In making this type of concrete, instead of cement, various materials such as micro silica, metakaolin, zeolite, etc., and chemical solutions are used to complete the geopolymerization process to form the binding adhesive substance. The present study examines the durability of geopolymeric mortars based on blast furnace slag (GGBFS) with different replacement percentages of kaolin in several molar amounts. The GGBFS was used as a substitute for cement, and sodium hydroxide solution with a concentration of 4 and 8 M and sodium silicate (glass water) were used as chemical solutions. For this purpose, kaolin ceramic powder was mixed with GGBFS at 50% and 75%, and a total of 12 mixing plans were made. Compressive strength, rapid chloride migration test (RCMT), electrical resistance, water absorption percentage, loss of compressive strength, and weight after exposure to sulfuric acid solution were studied. The results of kaolin powder and slag reduced the compressive strength, and the lowest value of 33% was observed in BSC50-4; Also, the results of the penetration of chlorine ions in concrete and the weight loss of mortar samples in sulfuric acid solution indicate that the use of kaolin powder and slag increases the durability of BSC50-8 concrete samples by 38% under the conditions of chloride attack caused by Permeability decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Durability
  • Geopolymer Mortar
  • Slag
  • Kaolin
  • RCMT
[1] J. Davidovits, Geopolymer Chemistry and Applications, Geopolymer Institute, 2008.
[2] R.D. Hooton, Canadian use of ground granulated blast-furnace slag as a supplementary cementing material for enhanced performance of concrete, Canadian Journal of Civil Engineering, 27(4) (2000) 754-760.
[3] S. Chidiac, D. Panesar, Evolution of mechanical properties of concrete containing ground granulated blast furnace slag and effects on the scaling resistance test at 28 days, Cement and Concrete Composites, 30(2) (2008) 63-71.
[4] S. Kumar, R. Kumar, A. Bandopadhyay, T. Alex, B.R. Kumar, S.K. Das, S. Mehrotra, Mechanical activation of granulated blast furnace slag and its effect on the properties and structure of portland slag cement, Cement and Concrete Composites, 30(8) (2008) 679-685.
[5] C. Arya, Y. Xu, Effect of cement type on chloride binding and corrosion of steel in concrete, Cement and Concrete Research, 25(4) (1995) 893-902.
[6] G. Glass, B. Reddy, N. Buenfeld, Corrosion inhibition in concrete arising from its acid neutralisation capacity, Corrosion Science, 42(9) (2000) 1587-1598.
[7] H. Binici, H. Temiz, M.M. Köse, The effect of fineness on the properties of the blended cements incorporating ground granulated blast furnace slag and ground basaltic pumice, Construction and Building Materials, 21(5) (2007) 1122-1128.
[8] M.M. Johari, J. Brooks, S. Kabir, P. Rivard, Influence of supplementary cementitious materials on engineering properties of high strength concrete, Construction and Building Materials, 25(5) (2011) 2639-2648.
[9] H.-W. Song, V. Saraswathy, Studies on the corrosion resistance of reinforced steel in concrete with ground granulated blast-furnace slag—An overview, Journal of Hazardous materials, 138(2) (2006) 226-233.
[10] K. Mermerdaş, S. Manguri, D.E. Nassani, S.M. Oleiwi, Effect of aggregate properties on the mechanical and absorption characteristics of geopolymer mortar, Engineering science and Technology, an international Journal, 20(6) (2017) 1642-1652.
[11] J. Kwasny, T.A. Aiken, M.N. Soutsos, J.A. McIntosh, D.J. Cleland, Sulfate and acid resistance of lithomarge-based geopolymer mortars, Construction and Building Materials, 166 (2018) 537-553.
[12] H.J. Zhuang, H.Y. Zhang, H. Xu, Resistance of geopolymer mortar to acid and chloride attacks, Procedia engineering, 210 (2017) 126-131.
[13] A. Sharma, J. Ahmad, Experimental study of factors influencing compressive strength of geopolymer concrete, International Research Journal of Engineering and Technology, 4(5) (2017) 1306-1313.
[14] Y.J. Patel, N. Shah, Study on workability and hardened properties of self compacted geopolymer concrete cured at ambient temperature, Indian Journal of Science and Technology, 11(1) (2018) 1-12.
[15] H.Y. Zhang, V. Kodur, B. Wu, J. Yan, Z.S. Yuan, Effect of temperature on bond characteristics of geopolymer concrete, Construction and Building Materials, 163 (2018) 277-285.
[16] B. Liu, J. Shi, M. Sun, Z. He, H. Xu, J. Tan, Mechanical and permeability properties of polymer-modified concrete using hydrophobic agent, Journal of Building Engineering, 31 (2020) 101337.
[17] Y.-K. Jo, Adhesion in tension of polymer cement mortar by curing conditions using polymer dispersions as cement modifier, Construction and Building Materials, 242 (2020) 118134.
[18] S. Ganesan, M.A.O. Mydin, N.M. Sani, A.I.C. Ani, Performance of polymer modified mortar with different dosage of polymeric modifier, in:  MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 2014, pp. 01039.
[19] H. Chehrazi sefid dashti, H. Madani, A. Saeedikia, I‌N‌V‌E‌S‌T‌I‌G‌A‌T‌I‌O‌N A‌N‌D C‌O‌M‌P‌A‌R‌I‌S‌O‌N O‌F T‌H‌E P‌R‌O‌P‌E‌R‌T‌I‌E‌S O‌F C‌E‌M‌E‌N‌T-B‌A‌C‌E‌D M‌I‌X‌T‌U‌R‌E‌S C‌O‌N‌T‌A‌I‌N‌I‌N‌G D‌I‌F‌F‌E‌R‌E‌N‌T T‌Y‌P‌E O‌F P‌O‌L‌Y‌M‌E‌R‌S, Sharif Journal of Civil Engineering, 36.2(3.2) (2020) 135-145.
[20] J. Assaad, Y. Daou, Behavior of structural polymer-modified concrete containing recycled aggregates, Journal of adhesion science and Technology, 31(8) (2017) 874-896.
[21] J. Feiteira, M.S. Ribeiro, Polymer action on alkali–silica reaction in cement mortar, Cement and Concrete Research, 44 (2013) 97-105.
[22] M. Doğan, A. Bideci, Effect of Styrene Butadiene Copolymer (SBR) admixture on high strength concrete, Construction and Building Materials, 112 (2016) 378-385.
[23] A.C. Bhogayata, N.K. Arora, Workability, strength, and durability of concrete containing recycled plastic fibers and styrene-butadiene rubber latex, Construction and Building Materials, 180 (2018) 382-395.
[24] L. Aggarwal, P. Thapliyal, S. Karade, Properties of polymer-modified mortars using epoxy and acrylic emulsions, Construction and Building Materials, 21(2) (2007) 379-383.
[25] A. Bagheri, S. Hashemi, Influence of (SBR) Latex and Silica Fume on Properties and Performance of Cement-based Repair Concretes, Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal), 26(2) (2008) 33-47.
[26] M.V. Diamanti, A. Brenna, F. Bolzoni, M. Berra, T. Pastore, M. Ormellese, Effect of polymer modified cementitious coatings on water and chloride permeability in concrete, Construction and Building Materials, 49 (2013) 720-728.
[27] B. Huang, H. Wu, X. Shu, E.G. Burdette, Laboratory evaluation of permeability and strength of polymer-modified pervious concrete, Construction and Building Materials, 24(5) (2010) 818-823.
[28] N.N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the Elements, Elsevier, 2012.
[29] F. Okoye, J. Durgaprasad, N. Singh, Effect of silica fume on the mechanical properties of fly ash based-geopolymer concrete, Ceramics International, 42(2) (2016) 3000-3006.
[30] I. Luhar, S. Luhar, M.M.A.B. Abdullah, M. Nabiałek, A.V. Sandu, J. Szmidla, A. Jurczyńska, R.A. Razak, I.H.A. Aziz, N.H. Jamil, Assessment of the suitability of ceramic waste in geopolymer composites: An appraisal, Materials, 14(12) (2021) 3279.
[31] I. Asiwaju-Bello, O. Olalusi, F. Olutoge, Effect of salt water on the compressive strength of ceramic powder concrete, American Journal of Engineering Research, 6(4) (2017) 158-163.
[32] S. Yaseri, G. Hajiaghaei, F. Mohammadi, M. Mahdikhani, R. Farokhzad, The role of synthesis parameters on the workability, setting and strength properties of binary binder based geopolymer paste, Construction and Building Materials, 157 (2017) 534-545.
[33] H. Peng, C. Cui, C. Cai, Y. Liu, Z. Liu, Microstructure and microhardness property of the interface between a metakaolin/GGBFS-based geopolymer paste and granite aggregate, Construction and Building Materials, 221 (2019) 263-273.
[34] Standard Test Method for Comprehensive Strength of Hydraulic Cement Mortars. Annual book of ASTM standards, in, American Society of Testing Materials, West Conshohocken, PA, USA, 2020.
[35] M. Elchalakani, M. Dong, A. Karrech, G. Li, M. Mohamed Ali, T. Xie, B. Yang, Development of fly ash-and slag-based geopolymer concrete with calcium carbonate or microsilica, Journal of Materials in Civil Engineering, 30(12) (2018) 04018325.
[36] N. Method, NT Build 492. Concrete, mortar and cement-based repair materials: chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments, in, Nordic Council of Ministers Finland, 1999.
[37] Florida Method of Test for Concrete Resistivity as an Electrical Indicator of its Permeability in, 2004.
[38] M. Maddah, The effect of different solutions in geopolymer cement production with two types of pozzolan and evaluation of mechanical properties and chloride ion penetration in these concretes, M. Sc. Thesis, AmirKabir University of Technology, 2013.
[39] Protection of Metals in Concrete Against Corrosion, Report No. 222R-01, in, 2010.
[40] R.A. Akbar, Cement replacement materials: properties, durability, sustainability, in, Springer London Limited, 2013.
[41] N.R. Buenfeld, G.K. Glass, A.M. Hassanein, J.-Z. Zhang, Chloride transport in concrete subjected to electric field, Journal of Materials in Civil Engineering, 10(4) (1998) 220-228.
[42] A. Ramezanianpour, A. Zolfagharnasab, F. Bahmanzadeh, A. Ramezanianpour, Assessment of high performance concrete containing mineral admixtures under sulfuric acid attack, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 50(1) (2018) 121-138.
[43] Ö. Cizer, J. Elsen, D. Feys, G. Heirman, L. Vandewalle, D. Van Gemert, B. Desmet, J. Vantomme, G. De Schutter, Microstructural changes in self-compacting concrete by sulphuric acid attack, Int. Congr. on the Chemistry of Cement,  (2011) 436.
[44] M. Bassuoni, M. Nehdi, M. Amin, Self-compacting concrete: using limestone to resist sulfuric acid, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Construction Materials, 160(3) (2007) 113-123.
[45] J. Choudhary, B. Kumar, A. Gupta, Application of waste materials as fillers in bituminous mixes, Waste Management, 78 (2018) 417-425.
[46] Y. Bu, R. Spragg, W. Weiss, Comparison of the pore volume in concrete as determined using ASTM C642 and vacuum saturation, Advances in Civil Engineering Materials, 3(1) (2014) 308-315.