مطالعه تأثیر میراگر ویسکوز بر رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با ورق نازک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

سیستم دیوار برشی فولادی به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی به دلیل دارا بودن سختی، ظرفیت بالا، شکل‌پذیری زیاد و جذب و استهلاک انرژی قابل‌توجه نظر محققان را به خود جذب کرده است. از طرفی، بهسازی و تعمیر این سیستم در سطوح لرزه‌ای پایین و متوسط از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نمی‌باشد؛ بنابراین برای محدود نمودن آسیب‌ها سیستم نوین دیوار برشی فولادی با میراگر ویسکوز به عنوان سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی ارائه گردیده است. در این مقاله رفتار و عملکرد سیستم ترکیبی دیوار برشی فولادی با ورق نازک دارای میراگر ویسکوز به روش عددی با استفاده از نرم‌افزار OpenSees مورد مطالعه قرار گرفته است. سازه‌هایی در دو حالت دارای دیوار برشی فولادی تنها و دیوار برشی فولادی با میراگر ویسکوز، تحلیل و طراحی شده‌ و عملکرد لرزه‌ای و ارزیابی فروریزش آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به بررسی اندرکنش میان دیوار برشی فولادی و میراگر ویسکوز پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد با افزایش طبقات و غالب شدن مود خمشی بر سازه، اثر تداخلی تغییر شکل‌های دیوار و میراگر، اندرکنش بین دیوار برشی فولادی و قاب مهاربندی میراگر ویسکوز را نتیجه می‌دهد. نتایج ارزیابی فروریزش نشان می‌دهد استفاده از میراگرهای ویسکوز در کنار سیستم دیوار برشی فولادی در سازه‌های 8، 16 و 24 طبقه موجب افزایش چشمگیر نسبت حاشیه‌ای فروریزش به ترتیب 100%، 92% و 66%  و همچنین کاهش احتمال سالیانه فروریزش به ترتیب 75%، 79% و 58% گردیده که نشان از تأثیرگذاری میراگر ویسکوز داشته و اهمیت استفاده از این جزء را روشن می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Viscous Damper Effect on the Behavior of Thin Steel Plate Shear Walls

نویسندگان [English]

  • mohammad jahanara
  • M. Gholhaki
MSc in Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering of Semnan University
چکیده [English]

Steel plate shear wall systems have attracted researchers' attention as lateral force-resisting systems, owing to their high stiffness, capacity, considerable ductility, and energy dissipation. On the other hand, retrofitting and repairing these systems is uneconomical for low and medium seismic levels. Therefore, to limit damage, a new steel plate shear wall system equipped with viscous dampers has been proposed as a system capable of resisting lateral loads. In this paper, the behavior and performance of a composite thin steel plate shear wall system with viscous dampers is investigated numerically using OpenSees software. Structures are analyzed and designed in two cases: one with steel plate shear walls alone and one with steel plate shear walls coupled with viscous dampers. Their seismic performance and collapse assessment are studied. Furthermore, the interaction between the steel shear wall and the viscous damper is examined. Results show that with the increasing number of stories and the dominance of flexural mode over the structure, the interfering deformations of the wall and damper produce interaction between the steel plate shear wall and the viscous damper bracing frame. Collapse assessment results demonstrate that utilizing viscous dampers along with the steel plate shear wall system in 8, 16, and 24-story structures leads to the significant increase in collapse margin ratio by 100%, 92%, and 66% respectively. It also reduces annual collapse probability by 75%, 79% and 58% respectively, which indicates the influence of the viscous damper and underscores the importance of using this component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin Steel Plate Shear Wall
  • viscose damper
  • collapse assessment
  • probability of collapse
  • interaction
[1] G. Pachideh, M. Gholhaki, M.A. Kafi, Experimental and Numerical Evaluation of an Innovative Diamond-Scheme Bracing System Equipped with a Yielding Damper, Steel and Composite Structures 36 (2), (2020) 197-211.
[2] G. Pachideh, M.A. Kafi, M. Gholhaki, Evaluation of cyclic performance of a novel bracing system equipped with a circular energy dissipater, Structures 28, (2020) 467-481.
[3] A. Yadegari, G. Pachideh, M. Gholhaki, M. Shiri, Seismic Performance of C-PSW, 2nd international conference on civil engineering, architecture & urban planning elites, 2, 2016, 110-123.
[4] G. Pachideh, M. Gholhaki, A. Saedi Daryan, Analyzing the damage index of steel plate shear walls using pushover analysis, Structures 20 (2020) 437-451.
[1] L. Thorburn, G. Kulak, C. Montgomery, Analysis of steel plate shear walls, Structural Engineering Report No. 107, Edmonton, Alberta: University of Alberta, Department of Civil Engineering,  (1983).
[2] P.A. Timler, G.L. Kulak, Experimental study of steel plate shear walls,  (1983).
[3] T.M. Roberts, S. Sabouri-Ghomi, Hysteretic characteristics of unstiffened perforated steel plate shear panels, Thin-Walled Structures, 14(2) (1992) 139-151.
[4] D. Vian, M. Bruneau, TESTINGOFSPECIALLYS STEELPLATE SHEAR WALLS,  (2006).
[5] M. Gholhaki, "Study of Behavior of Thin Steel Plate Shear, P. Walls and Effect of Beam to Column Connections", K.N.T.U.o.T. Thesis, Tehran, Iran,, 2007.
[6] S. Sabouri-Ghomi, T. Roberts, Nonlinear dynamic analysis of steel plate shear walls including shear and bending deformations, Engineering Structures, 14(5) (1992) 309-317.
[7] G.S. SABOURI, H.M. GHOL, Ductility of thin steel plate shear walls,  (2008).
[8] S. Sabouri-Ghomi, S. Mamazizi, M. Alavi, An investigation into linear and nonlinear behavior of stiffened steel plate shear panels with two openings, Advances in Structural Engineering, 18(5) (2015) 687-700.
[9] D.J. Borello, L.A. Fahnestock, Large-scale cyclic testing of steel-plate shear walls with coupling, Journal of Structural Engineering, 143(10) (2017) 04017133.
[10] M. Wang, W. Yang, Equivalent constitutive model of steel plate shear wall structures, Thin-Walled Structures, 124 (2018) 415-429.
[11] L. Jiang, H. Zheng, Y. Hu, Experimental seismic performance of steel-and composite steel-panel wall strengthened steel frames, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 17 (2017) 520-534.
[12] M.H. Asl, M. Safarkhani, Seismic behavior of steel plate shear wall with reduced boundary beam section, Thin-Walled Structures, 116 (2017) 169-179.
[13] K. Miyamoto, A.S. Gilani, A. Wada, Collapse Hazard and Design Process of Essential Buildings with Dampers, in:  China/USA Symp. for the Advancement of Earthquake Sciences and Hazard Mitigation Practices, 2008.
[14] B. Silwal, R.J. Michael, O.E. Ozbulut, A superelastic viscous damper for enhanced seismic performance of steel moment frames, Engineering Structures, 105 (2015) 152-164.
[15] J. Kim, J. Lee, H. Kang, Seismic retrofit of special truss moment frames using viscous dampers, Journal of Constructional Steel Research, 123 (2016) 53-67.
[16] M. Banazadeh, A. Ghanbari, Seismic performance assessment of steel moment-resisting frames equipped with linear and nonlinear fluid viscous dampers with the same damping ratio, Journal of Constructional Steel Research, 136 (2017) 215-228.
[17] D. Altieri, E. Tubaldi, E. Patelli, A. Dall’Asta, Assessment of optimal design methods of viscous dampers, Procedia engineering, 199 (2017) 1152-1157.
[18] A. Dall′ Asta, E. Tubaldi, L. Ragni, Influence of the nonlinear behavior of viscous dampers on the seismic demand hazard of building frames, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 45(1) (2016) 149-169.
[19] D. Altieri, E. Tubaldi, M. Broggi, E. Patelli, Reliability-based methodology for the optimal design of viscous dampers, in:  14th International Probabilistic Workshop, Springer, 2017, pp. 427-439.
[20] S. Akcelyan, D.G. Lignos, T. Hikino, Adaptive numerical method algorithms for nonlinear viscous and bilinear oil damper models subjected to dynamic loading, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 113 (2018) 488-502.
[21] L.J. Thorburn, C. Montgomery, G.L. Kulak, Analysis of steel plate shear walls,  (1983).
[22] E.W. Tromposch, G.L. Kulak, Cyclic and static behaviour of thin panel steel plate shear walls,  (1987).
[23] C.S. Association, Limit states design of steel structures, Canadian Standards Association, 2001.
[24] A. Committee, Specification for structural steel buildings (ANSI/AISC 360-10), American Institute of Steel Construction, Chicago-Illinois,  (2010).
[25] S.S. Bryan, C. Alex, Tall building structures: analysis and design, in, Wiley-Interscience, 1991.
[26] A.S.o.C. Engineers, Minimum design loads and associated criteria for buildings and other structures, in, American Society of Civil Engineers, 2017.
[27] P. FEMA, Quantification of building seismic performance factors, in, Washington, DC, 2009.
[28] S. Mazzoni, F. McKenna, M.H. Scott, G.L. Fenves, Open system for earthquake engineering simulation user command-language manual, Report NEES grid-TR 2004, 21 (2006).
[29] I.-R. Choi, H.-G. Park, Hysteresis model of thin infill plate for cyclic nonlinear analysis of steel plate shear walls, Journal of structural engineering, 136(11) (2010) 1423-1434.
[30] J.C. Maxwell, IV. On the dynamical theory of gases, Philosophical transactions of the Royal Society of London, (157) (1867) 49-88.
[31] N. Makris, M. Constantinou, Fractional-derivative Maxwell model for viscous dampers, Journal of Structural Engineering, 117(9) (1991) 2708-2724.
[32] M.P. Singh, N.P. Verma, L.M. Moreschi, Seismic analysis and design with Maxwell dampers, Journal of Engineering Mechanics, 129(3) (2003) 273-282.
[33] S. Sabouri-Ghomi, S.R.A. Sajjadi, Experimental and theoretical studies of steel shear walls with and without stiffeners, Journal of constructional steel research, 75 (2012) 152-159.
[34] A. Council, Guidelines for cyclic seismic testing of component of steel structures, Redwood City, CA: ATC-24,  (1992).
[35] G. Cremen, J.W. Baker, A methodology for evaluating component-level loss predictions of the FEMA P-58 seismic performance assessment procedure, Earthquake Spectra, 35(1) (2019) 193-210.
[36] D. Vamvatsikos, C.A. Cornell, Applied incremental dynamic analysis, Earthquake spectra, 20(2) (2004) 523-553.
[37] USGS, Hazard curve application,  (2015).
[38] M. Shokrabadi, M. Banazadeh, M. Shokrabadi, A. Mellati, Assessment of seismic risks in code conforming reinforced concrete frames, Engineering Structures, 98 (2015) 14-28.