بررسی اثرات محلی ساختگاه روی جنبش‌های قوی زمین در منطقه‌ی عباس‌آباد(محدوده‌ی مصلی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

اثرات محلی ساختگاه نقش بسیار مهمی در مشخصات حرکات لرزه­ای و از آن طریق در حرکات مبنای طرح زمین دارند زیرا می­توانند جنبش­های لرزه­ای را قبل از رسیدن به سطح زمین با ­شدت بزرگ (یا کوچک) نمایند.
هدف این مقاله بررسی پاسخ محلی زمین در منطقه­ی عباس­آباد (محدوده­ی مصلی تهران) است. برای انجام تحلیل دینامیکی آبرفت ویژگی­های دینامیکی لایه­های خاک با استفاده از نتایج آزمایشات لرزه­ای امواج نزولی در محل 6 گمانه تعیین و پس از بررسی ویژگی­های لرزه­خیزی سنگ بستر منطقه، 15 شتابنگاشت از زمین­لرزه­های مختلف دنیا انتخاب شده است. با توجه به توپوگرافی و شرایط خاک محلیاز تحلیل یک­بعدی خطی معادل استفاده شده و نتایج آن به صورت نقشه­های ریزپهنه­بندی بیشینه شتاب و سرعت زمین، بیشینه بزرگنمایی و طیف طرح ویژه­ی ساختگاه ارائه شده است. نتایج نشان می­دهد که حضور لایه­های خاک دانه­ای متراکم، با سختی بالا و ضخامت کم روی حرکت لرزه­ای سنگ بستر تاثیر چندانی ندارد و کاربرد طیف نرمال طراحی آیین­نامه زلزله ایران (2800) برای ساختگاه مورد بررسی، در زمان­های تناوب بلند نتایج محافظه­کارانه­ای بدست می­دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Local Site Effects on Strong Ground Motions in Abbas-Abad (Tehran Mosalla) Region

نویسندگان [English]

  • Seyed majddin Mirhoseini 1
  • Seyyed mahdi Babaee 2
چکیده [English]

Local site effects play a very important role in characterizing seismic and design ground motions because they may strongly amplify (or deamplify) seismic motions before reaching the ground surface.
The purpose of this paper is to evaluate local ground response in ABASBAD region (around the TEHRAN MOSALLA). To perform dynamic analysis, soil layers dynamic characteristics is determined from seismic down-hole tests performed at 6 borehole stations. Bedrock Seismicity characteristics is evaluated and 15 accelerograms from various earthquakes around the world is selected. Considering the local  topography and soil conditions, one dimensional equivalent linear analysis is performed and results is presented in form of microzonation maps of maximum ground acceleration and velocity, maximum amplification and site specific design spectra. The results indicate that presence of stiff shallow granular soil layers has no considerable affect on bedrock seismic motions and using Iranian earthquake code (2800) normalized design spectra for this site, is conservative at long periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Site Effect
  • Local Ground Response
  • Equivalent Linear Analysis
  • Microzonation
[1]بربریان، م.، قریشی، م.، ارژنگروش، ب. و مهاجراشجعی، پژوهش و بررسی ژرف نوزمین ساخت، خطر زمین لغزه،، گسلش در گستره تهران و پیرامون، گزارش شماره ٥٦ . سازمان زمینشناسی کشور، ١٣٧١
[2] جعفری، م.ک.، مطالعات تکمیلی ریزپهنهبندی لرزهای شمال تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه، برنامهی ملی تحقیقات به-شمارهی ٥٠١٨ ، پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی . زلزله، تهران، ١٣٨١
[3]گزارش ژئوتکنیک محدوده مصلی تهران، شرکت مهندسان . مشاور پژوهش عمران راهوار، ١٣٨٤
[4]BARDET, J. P, ICHII K., and LIN C. H., “EERA, A Computer Program for Equivalent-linear Earthquake site Response Analysesof Layered Soil Deposits”, University of California press,2000.
[5]Chang, S.W. “Seismic response of deep stiff soil deposits”, Ph.D. Dissertation, Univ. of California, Berkeley, 1996.
[6]Chang, S.W., Bray, J.D., and Seed, R.B. “Engineering implications of ground motions from the Northridge earthquake”, Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 86, pp. 270-288, 1996.
[7]Dickenson, S.E, “The dynamic response of soft and deep cohesive soils during the Loma Prieta earthquake of October 17, 1989”, Ph.D. Dissertation, Univ. of California, Berkeley, 1994.
[8]Ishibashi, I. and Zhang, X. “Unified dynamic shear moduli and damping ratios of sand and clay”, Soils and Foundations, Vol. 33, No. 1, pp. 182-191, 1993
[9]Kramer, Steven L., Geotechnical Earthquake Engineering, 1th ed., New Jersey, Prentice-Hall, 1996.
[10]Rollins, K.M., Evans, M.D., Diehl, N.B., and Daily, W.D. “Shear modulus and damping relationships for gravels”, J. Geotech. Geoenv. Engrg., ASCE, 124 (5),1998.
[11]Seed, H.B., Wong, R.T., Idriss, I.M., and Tokimatsu, K. “Moduli and damping factors for dynamic analyses of cohesionless soils,” J. Geotech. Engrg., ASCE, Vol. 112 (11), PP. 1016-1032, 1986.
[12]Seed, H.B., Romo, M.P., Sun, J.I., Jaime, A., and Lysmer, J. “Relationships between soilconditions and earthquake ground motions in Mexico City in the earthquake of September 19 ,1985”, Rpt. No. UCB/EERC-87/15, Earthquake Engineering Research Center, Univ. of California, Berkeley, 1987.
[13]Stewart, J.P., Chio, S-J., Bray, J.D., Graves, R.W, Somerville, P.G. and Abrahamson, N.A., “Ground Motion Evaluation Procedures for Performance-Based Design”, Rpt. No. PEER-2001/09, Pacific Earthquake Engineering Research Center, Univ. of California., 2001
[14]Yoshida, N. “Aplicability of conventional computer code SHAKE to nonlinear problem”, Proc. of the Symposium on Amplification of Ground Shaking in Soft Ground,JSSMFE, p.p. 14-31, 1994.
[15]Youshida, N., Kobayashi, S., Suetomi, I. and Miuara, K. “Unified Equivalent linear method considering frecuency dependent characteristics of stiffness and damping”, Soil Dynamics and Earthquake Eng., Vol. 22, pp. 205-222,2002