بررسی ضوابط لرزه ای جدید ساختمان های فولادی به روش طراحی بر اساس عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 نویسنده مسئول و کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله عملکرد لرزه­ای قاب­های خمشی فولادی (ویژه و معمولی) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تحلیل استاتیکی معادل، استاتیکی و دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی بر روی قاب­های خمشی 5، 10 و 15 طبقه بر اساس ویرایش سوم آیین­نامه 2800 و همچنین ضوابط لرزه­ای جدید انجام شده است و عملکرد اعضا با توجه به معیارهای دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ایران تعیین گردید. در آنالیز تاریخچه زمانی از شتاب­نگاشت­های مقیاس شده (بر اساس آیین­نامه 2800) زلزله­های نورتریج[i]، امپریال[ii] و لوماپریتا[iii] استفاده شده است. مدلسازی رفتار اعضای قاب­ها نیز بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ایران و با نرم­افزار 3D perform انجام گرفته است. در پایان قاب­های خمشی ویژه که بر اساس ضوابط لرزه­ای جدید طرح شده بودند، بر اساس عملکرد طراحی گردیدند به طوری که عملکرد آنها در محدوده اهداف آیین­نامه قرار گرفت.[i] Northridge


[ii] Imperial


[iii] Lomaprieta

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of New Seismic Rules of Steel Structures in Performance Base Design

نویسندگان [English]

  • Mohsen Tehranizadeh 1
  • nasrin bakhshayesh 2
چکیده [English]

In this paper, seismic performance of steel moment frames is investigated. Linear static and nonlinear static and dynamic of time history analysis have been performed on the usual and special steel moment resistant of 5, 10, 15 stories frames according to third addition of 2800 certification and new seismic rules and the performance of the members have bring under consideration. In the time history analysis, scaled seismographs of Northridge, Lomaprieta and Imperial valley earthquakes are used. At the end, special moment frames that were designed according to new seismic rules, have been designed on performance, has placed on limitation of certification goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel structures- moment frame- performance base design- nonlinear dynamic analysis- nonlinear static analysis
[1]Priestley, M.J.N; Performance based seismic design, proceeding of 12th WCEE, Newzeland, 2000
[2] تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود،دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامه-
ریزی کشور، پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی. زلزله، ۱۳۸۱
[3] دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود. دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،. پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۸۱
[4] مبحث دهم مقررات ملی ساختمانی ایران، طراح و اجرای ساختمانهای فولادی، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی . ساختمان، ۱۳۸۳
[5] پیشنویس پیوست ۲ آییننامه زلزله ایران (سازههای فولادی . مقاوم در برابر زلزله) میرقادری، سید رسول، تیر ماه ۱۳۸۴
[6] آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ایران)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ویرایش سوم،. تیر ۱۳۸۴
[7]Krawinkler, H.; Advancing performance- Based Earthquake Engineering, NISEE: National Information service for Earthquake