نقش پوزولانهای طبیعی در کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن‌ها در محیط های خورنده کلرایدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 منصور پیدایش، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 سید سجاد میرولد، کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 احسان آرامون، کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده

نتایج مطالعات آزمایشگاهی بر روی اثر پوزولانهای طبیعی تراس جاجرود، پومیس اسکندان، توف آبیک و پومیس خاش بر دوام بتن های معمول سازه ای در حمله کلرایدی در این مقاله ارائه می شود. در این مطالعه نمونه­های بتنی با سه درصد جایگزینی وزنی مختلف سیمان با پوزولان ساخته شده و در سنین مختلف آزمایشهای نفوذ تسریع شده یون کلراید، مقاومت الکتریکی، نفوذپذیری آب، جذب مویینگی آب و پتانسیل نیم پیل بر روی آنها انجام شده است. نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب پوزولانهای طبیعی در مقابل نفوذ یون کلراید و خوردگی آرماتورها در مقایسه با بتن های معمولی بدون پوزولان می باشد. خواص و میزان جایگزینی پوزولان طبیعی در کنترل نفوذ یون کلراید و مقاومت در برابر خوردگی آرماتورها موثر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural Pozzolans Role in Permeability Reduction and Promoting the Concrete Durability Against Chloride Attack

نویسندگان [English]

  • aliakbar Ramezanianpour 1
  • Mansour Peydaayesh 2
  • Seyed Mirvalad 3
  • Ehsan Aramoon 4
چکیده [English]

This paper presents the results of experimental study on the effect of natural pozzolans: Jajrood Truss, Eskandan Pumice, Abyek Tuff, and Khash Pumice, on the ordinary structural concrete durability in chloride corrosion. Concrete specimens were made of three pozzolan replacements, and Rapid Chloride Penetration test, Electrical Resistance test, Half-Cell Potential test, water permeability test, and water adsorption test were conducted in different ages.
Generally, the results indicate that natural pozzolans have positive effects on concrete specimen resistance to the chloride ions penetration and bars corrosion in comparison with concretes containing ordinary cement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chloride attack
  • Natural Pozzolan
  • Rapid Chloride Penetration test
  • Electrical resistance
  • Half-Cell potential
  • permeability and water adsorption
[1]Hossein, K.; Khandaker, M.; “Chloride induced corrosion of reinforcement in volcanic ash and pumice based blended concrete”, Cement and Concrete Composites, pp 381-391, 2004.
[2]Hossein, K.; Lachemi, M.; “Corrosion resistance and Chloride diffusivity of volcanic ash blended cement mortar”, Cement and Concrete Composites,pp 695-702, 2003.
[3] رمضانیانپور، علی اکبر؛ پرهیزکار، طیبه؛ قدوسی، پرویز؛ پورخورشیدی، علیرضا؛ "توصیه هایی برای پایایی بتن در سواحل جنوبی کشور )نشریه شماره . ۳۹۶ ("، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ۱۳۸۳
[4] محمدی منش، مجتبی؛ "بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولان طبیعی پومیس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،.۱۳۸۳
[5]ASTM Standard C1202, “Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration”, ASTM Publication, United States, 2007.
[6]ASTM Standard C876, “Standard Test Method of Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforced Steel in Concrete”, ASTM Publication, United States,1995.
[7]Browne, RD and Geoghegan, “MP in Corrosion of Steel Reinforcement in Concrete”, Construction, Society of the Chemical Industry, London, 1979,pp. 79-98.