بررسی عددی و آزمایشگاهی تأثیر پوشش، مقاومت فشاری و فشار ناشی از خوردگی آرماتور بر شروع ترک خوردگی در ساز ههای بتن آرمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 گروه عمران، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد سازه، زاهدان، ایران

چکیده

سازه‌های بتن مسلح در مناطق خورنده، معمولاً از خرابی به علت خوردگی آرماتور‌ها، که می‌تواند ناشی از کربنات و یا نفوذ یون‌های کلر باشد، رنج می‌برند. افزایش حجم محصولات خوردگی نسبت به فولاد اولیه باعث ایجاد ترک در سازه شده، که می تواند منجر به تسریع کاهش عمر مفید آن شود. فلذا زمان شکل‌گیری ترکها یک پارامتر اصلی در عملکرد سازه بوده و مهم است که بتوان آن‌ را با دقت کافی پیش بینی کرد. به منظور بررسی دقت مدل‌های تحلیلی مبتنی بر مدلسازی رفتار غیر‌خطی بتن و تعیین محل خوردگی آرماتور، در این تحقیق از مدل اجزاء محدود استفاده شده‌ است. در ابتدا نمونه های آزمایشگاهی مختلفی ساخته شده و پس از نگهداری اولیه، تحت شرایط خوردگی تسریع شده قرار گرفته اند. محل و الگوی ترک مدلها در حین آزمایش و تا مرحله شکست کامل نمونه ها بطور دقیق ثبت شده اند. در مرحله بعد مدل عددی نمونه های فوق با استفاده از اجزای محدود ساخته شده و نتایج حاصل از روش‌های آزمایشگاهی و عددی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. پس از اطمینان از صحت مدلهای عددی ساخته شده، اثر پارامترهای مختلف بر ترک خوردگی بتن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن‌ است که پوشش آرماتور و مقاومت فشاری بتن از عوامل موثر در شروع ترک‌خوردگی می‌باشند و با افزایش این 2 پارامتر فشار داخلی ناشی از محصولات جهت شروع ترک‌خوردگی بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Cover, Pressure Strength, and bars corrosion on Cracking of Reinforced Concrete Structures

نویسندگان [English]

  • M. Miri1 1
  • M. Rakhshanimehr 2
  • F. Miri 3
1 1 Department of Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan ,Iran
2 Department of Civil Engineering, University of Alzahra, Tehran, Iran
3 Civil Engineer, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Reinforced concrete (RC) structures often suffer from damage due to corrosion of reinforcing steel caused by carbonation and/ or chloride contamination of concrete. Cracks can be caused erosion of structures when the time of their formation is a main parameter on performance structures And it is important that be able to predict with sufficient accuracy. thus the time prediction of corrosion initiation up to crack formation in the concrete cover is so important .in order to investigation of accuracy of analytical models result is used reability nonlinear behavior of concrete and inability to account for actual location of corroding reinforcing bars, finite element model is applied. in this research in order to simulation of analytical and crack growth method finite element software (FE) is used. To verification designed models, experimental models is applied and results of experimental and numerical models were compared. Results shows that cover reinforcement bars and concrete compressive strength are effective factors of starting cracking and with increasing these two parameters, inner pressure due to corrosion production 4 or 5 time will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion of reinforcement
  • Concrete cover
  • Concrete crack
  • Numerical models
[1] J. Rodriguez, L.M. Ortega, J. Casal, J.M. Diez, Assessing structural conditions of concrete structures with corroded reinforcement, in: R.K. Dhir, M.R. Jones (Eds.) Conference, Concrete repair, rehabilitation and protection; 1996;
[2] J. Cairns, Consequences of reinforcement corrosion for residual strength of deteriorating concrete structures, in:Proc. 1st Int Conf on Behaviour of Damaged Structures,Brazil, 1998, pp. 21.
[3] A.K.M. Farid Uddin, K. Numata, J. Shimasaki, M.Shigeishi, M. Ohtsu, Mechanisms of crack propagation due to corrosion of reinforcement in concrete by AESiGMA and BEM, Construction and Building Materials, 18(3) (2004) 181-188.
[4] F. du béton, Bond of Reinforcement in Concrete: Stateof-the-art report, International Federation for Structural Concrete, 2000.
[5] ] L. Chung, H. Najm, P. Balaguru, Flexural behavior of concrete slabs with corroded bars, Cement and Concrete Composites, 30(3) (2008) 184-193.
[6] Y.G. Du, A.H.C. Chan, L.A. Clark, Finite element analysis of the effects of radial expansion of corroded reinforcement, Computers & Structures, 84(13) (2006)917-929.
[7] F. Shaikh, M. Maalej, H. Mihashi, Cover cracking of reinforced concrete beams due to corrosion of steel, 2007.
[8] F.J. Molina, C. Alonso, C. Andrade, Cover cracking as a function of rebar corrosion: Part 2—Numerical model,Materials and Structures, 26(9) (1993) 532-548.
[9] M. Berra, A. Castellani, D. Coronelli, S. Zanni, G. Zhang,Steel–concrete bond deterioration due to corrosion: finite-element analysis for different confinement levels,Magazine of Concrete Research, 55(3) (2003) 237-247.
[10] Lundgren, K., Bond between ribbed bars and concrete.Part 1: Modified model, Magazine of Concrete Research,(2005).
[11] I. Saether, B. Sand, FEM simulations of reinforced concrete beams attacked by corrosion, 2012.
[12] ASTM C 876, Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete,American Society for Testing and Materials, 2000
[13] ASTM G1, Standard Practice for Preparing, Cleaning,and Evaluation Corrosion Test Specimens, American Society for Testing and Materials, 2011.
[14] Z. P. Bazant, Physical model for steel corrosion in concrete sea structurestheory, 1979.
[15] R. Tepfers, Cracking of concrete cover along anchored deformed reinforcing bars, Magazine of Concrete Research, 31(106) (1979) 3-12.
[16] C.V. Nielsen, N. Bićanić, Radial fictitious cracking of thick-walled cylinder due to bar pull-out, Magazine of Concrete Research, 54(3) (2002) 215-221.
[17] K. Bhargava, A.K. Ghosh, Y. Mori, S. Ramanujam, Model for cover cracking due to rebar corrosion in RC structures, Engineering Structures, 28(8) (2006) 1093-1109.
[18] C.Q. Li, R.E. Melchers, J.J. Zheng, Analytical model for corrosion-induced crack width in reinforced concrete structures, 2006.
[19] L. Chernin, V.Val. Dimitri, Prediction of corrosioninduced cover cracking in reinforced concrete structures"Construction and Building Materials, 25(4) (2011) 1854-1869