بررسی پارامترهای اندرکنشی خاک و سازه در پاسخ های استاتیکی و دینامیکی دیوار حائل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

انجام گود برداری های عمیق در فضاهای محدود شهری، تثبیت شیروانی های خاکی حجیم و احداث دیوارهای ساحلی بلند، مستلزم بهره گیری از روشهای نوین و دقیق تحلیل و محاسبه است. در این مقاله جهت مدل سازی و تحلیل، نرم افزار اجزاء محدود Abaqus به خدمت گرفته شد. جهت بررسی دقیق تر رفتار دیوار و خاک، از المان Solid و نمایش واقعی رفتار دیوار، از مدل رفتاری غیر خطی برای هر دوع مصالح بتن و خاک استفاده شده است. در این مطالعه با انجام بیش از 50 تحلیل در حالت استاتیکی و دینامیکی با تحلیل حساسیت روی پارامترهای اندرکنشی و رفتاری مصالح، مقدار پاسخ سازه که همان بیشینه جابجایی دیوار درنظر گرفته شد، محاسبه و نشان داده شد که مهم ترین پارامتر اندرکنشی در حالت تحلیل استاتیکی و دینامیکی، چگالی خاک است و این میزان حساسیت در بارهای لرزه ای نسبت به تحلیل استاتیکی، حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Soil-Structure Interaction Parameters in Static and Dynamic Response of the Retaining Wall

نویسندگان [English]

  • S. Mohammad S. Kolbadi
  • Reza Rasti Ardakani
Civil Engineering Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Doing deep excavation in the urban limited spaces, the stabilization of massive soil slope and construction of large coastal walls require using of new methods and accurate calculation and analysis. So, in this study the finite element method (FEM) with ABAQUS software was used to modeling of the retaining wall. To evaluation of wall and soil behavior accurately, solid element and nonlinear behavior material was used to demonstrate more exactly responses of retaining wall. Also the structure response calculated for different parameters in concrete and soil. More than 50 analysis are used in this study. Sensitive analysis in interaction parameters and material behavior is considered to calculate the maximum displacement at the top and shear stress at button. It is shown that density changes are more important in the static and dynamic response of structures, but in dynamic analysis this parameter 30 percent more affect to the response comparing to static analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil-structure interaction
  • Non-linear behavior of Drucker-
  • Prager
  • Retaining wall
  • Sensitive analysis
  • Abaqus
[1] Rankine, W. J. M. (1857). "on the mathematical theory of the stability of earthwork and masonry." Proc. Of the Royal Society 8(11).
[2] Coulomb, C. A. (1776). "Essai sur une application des regles de maximis et minimis a quelqes de stratique relatifs a l’ architecture, in: Memoires de mathematique et de physique." Presentes a l’ academie royale des sciences, Paris 7(3): 19.
[3] Okabe, S. (1926). "General theory of earth pressures." J. Japan Soc. Civil Engineering 12(1): 22.
[4] Mononobe N., M. H. (2006). on the determination of earth pressure during earthquakes. Proc. Of the World Engineering Congress. Tokyo 2: 11.
[5] Nakamura, S. (2006). "Reexamination of Mononobe- Okabe theory of gravity retaining wall using centrifuge model tests." Soil and Foundations 42(2): 11.
[6] Zarrabi-Kashani, K. (1979). Sliding of gravity retaining wall during earthquakes considering vertical accelerations and changing inclination of failure surface. Department of Civil Engineering. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. M.Sc.
[7] Cheng, Y. M. (2003). "Seismic lateral earth pressure coefficients for C-φ soils by slip line method." Computers and Geotechnics 30(2): 9.
[8] Ostadan, F. (2005). "Seismic Soil Pressure for Building Walls: An Updated Approach." Soil Dynamics and Earthquake Engineering 20(1): 51.
[9] Maleki, S. and Mahjoubi, S. (2010). "A New Approach for Estimating the Seismic Soil Pressure on Retaining Walls." Scientia Iranica 17(4): 273.
[10] Lysmer, J., Ostadan, F. and Chin, C. C (1999). SASSI2000, theoretical manual and user`s manual. Geotechnical Eng. Division. Berkeley, Univ. of California.
[11] Chin, C. C. (1998). "Substructure Subtraction Method and Dynamic Analysis of Pile Foundation. Department of civil engineering. Berkeley, University of California. Ph.D.
[12] Waas, G. (1972). Earth vibration effects and abatement for military facilities-analysis method for footing vibrations through layered media. Technical Report 5-71-14. U. S. Army Engineer Waterways Experimental Statio.
[13] Chen, J. C. (1980). Analysis of Local Variation in Free-Field Seismic Ground Motions. Department of civil engineering. Berkeley, University of California. Ph.D.
[14] Seed, H. B. a. I., I. M. (1969). "The influence of soil condition on ground motion during earthquake." J. of Soil Mechanics and Foundation 94(1): 38.
[15] Tajirian, F. (1981). Impedance Matrices and Interpolation Techniques for 3-D Interaction Analysis by the Flexible Volume Method. Department of civil engineering. Berkley, University of California. Ph.D.
[16] SIMULIA (2011). ABAQUS User’s Manual.
[17] Darian, S., Bahrampour, A. and Arabzadeh, H. (2011). comprehensive guidance for ABAQUS software. Tehran, Angizeh. (In Persion).
[18] Lysmer, J. a. K., R.L (1969). "Finite dynamic model for infinite media." J. Eng, Mech. 12(1): 34.
[19] Mirhosseini, S. M. a. N., M (2004). "Development of a physical model to study the lateral earth pressure under static and cyclic surcharges." Fanni Technical Journal37(1): 15.