موضوعات = مکانیک محیط پیوسته
بررسی تأثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرا

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 411-418

10.22060/ceej.2017.11338.5008

حمیدرضا صبا؛ محمد صالحی؛ مسعود بنی اسدی


بررسی اثر تنش های چسبنده لبه ترک بر رفتار بار - تغییر شکل تیرهای بتن مسلح

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 89-96

10.22060/ceej.2017.11366.5012

وحید بروجردیان؛ ابوالفضل شرافتی؛ حسین کریم پور


یک مدل حالت بحرانی سطح حدی برای ماسه‌ها

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 831-844

10.22060/ceej.2017.12893.5286

یوسف جوانمردی؛ سیدمحمدرضا امام