نشریه مهندسی عمران امیرکبیر (CEEJ) - واژه نامه اختصاصی