بررسی تأثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده عمران دانشگاه تفرش

2 دانشگاه تفرش

چکیده

نوع اتصال شمع به کلاهک در پی‌های شمعی که به صورت گروهی مورد استفاده قرار می‌گیرند از جمله موضوعاتی است که در مهندسی ژئوتکنیک همواره مطرح بوده است. در این مقاله، مقایسه بین رفتار گروه شمع با دو نوع اتصال شمع به کلاهک گیردار و مفصلی صورت گرفته و پاسخ لرزه‌ای گروه شمع با نیروی برشی، نیروی محوری، جابه‌جایی قائم، جابه‌جایی افقی و گشتاور خمشی در طول شمع سنجیده شده است. برای این منظور تحلیل سه بعدی دینامیکی تحت بار زلزله در نرم‌افزار اجزای محدود ANSYS استفاده شده و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده است. در نهایت مقایسه رفتار گروه شمع در دو حالت بررسی شده نشان می‌دهد اتصال مفصلی برای حداقل نمودن تغییرمکان قائم و اتصال گیردار برای حداقل نمودن نیروی برشی و محوری و لنگر خمشی مناسب‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of the Pile & Cap Connection Type in Liquefiable Sand

نویسنده [English]

  • mohammad salehi 2
چکیده [English]

The type of pile-to-cap connection in pile foundations is a subject that is always discussed in geotechnical engineering. In this paper, the comparison between two hinged and fixed pile to cap connection types has been accomplished and the earthquake response of the pile group has been measured with shear and axial forces, vertical and horizontal displacement and bending moment through the length of the pile. Therefore a dynamic 3D analysis under earthquake load was used in finite element software ANSYS and the results were compared. Finally, comparisons show that hinged connection minimizes vertical displacement and fixed connection minimizes shear and axial forces and bending moment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pile
  • Pile group
  • Dynamic analysis
  • Liquefaction
[1] Seed, H. B; (1796) “Evaluation of soil liquefaction effects on level ground during earthquake”, Liquefaction Problems in Geotechnical Engineering, ASCE Annual Convention and Exposition, 1-104.
[2] Finn, W. D. L., Fujita, N; “Piles in liquefiable soils: seismic analysis and design issues”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 22(2002), 931-942.
[3] کوه گرد، محمود؛ "بررسی عددی پی های شمعی تحت بار قائم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، 1390.

[4] اسمعیلی فلک، مهرزاد؛ "بررسی تأثیر اتصال سر و نوک ریزشمع بر رفتار لرزه‌ای در محیط الاستیک"، همایش منطقه ای مهندسی عمران، دانشگاه ملایر، 1391.

]5[ صبا، حمیدرضا؛ "تحلیلسهبعدیاستاتیکیودینامیکیگروهشمعقائمبالحاظکردناثراتاندرکنشسینماتیکخاکوشمع"، ششمین گنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، 1390.
[6] Ansys/Help.
[7] صیادپورسی سخت، هادی؛ حلبیان، امیرمهدی؛ "تأثیر روانگرایی بر پاسخ لرزه‌ای گروه شمع"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1387.