موضوعات = راه و ترابری و حمل و نقل - حمل و نقل ریلی
تعداد مقالات: 6
1. ارائه رویکرد فازی برای طراحی خطوط مترو، نمونه موردی توسعه متروی تهران

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 13-13

10.22060/ceej.2021.18121.6774

امیررضا مهدوی؛ امیررضا ممدوحی؛ مهدیه الله‌ویرنلو