کلیدواژه‌ها = خصوصیات مکانیکی
اثر زئولیت بر مقاومت فشاری و خصوصیات دوام بتن غلتکی حجیم

دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 641-664

10.22060/ceej.2023.21999.7875

علی صرافی؛ سید مهدی زهرایی؛ امیرمحمد رمضانیان پور